Midler til digitalisering

Frist: 19.02.2021
Lenke: Klikk her
Ansvarlig: Aase Tveito
Telefon: 99235171

Har du en idé til et godt digitaliseringsprosjekt. Da er tiden inne for å søke midler!

Digitaliseringsrådet har vedtatt en tiltaksplan for digitalisering, og lyser ut til sammen 2,7 MNOK kroner til digitaliseringsprosjekter som tilfredsstiller følgende krav:

1)      De er tydelig forankret i ett eller flere av de strategiene som er styrende for tiltaksplanen

2)      De er godt forankret i ett eller flere fagmiljø ved UiT.

3)      De støtter opp om forskning, undervisning eller formidling

4)      Prosjektene må passe inn i én av de to kategoriene:

  1. Eksperimentell utprøving av løsninger for bedre undervisning eller forskning i små pilotprosjekt. Disse prosjektene vil ha som formål å finne ut om et verktøy eller en arbeidsmåte bidrar til mer læring eller bedre forskning.
  2. Oppskalering av løsninger som har vært prøvd ut én eller flere steder i organisasjonen og som har gitt gode resultater. Disse prosjektene bør være forankret i minst to fagmiljøer.

Prosjekter som retter seg mot rene administrative løsninger støttes ikke av disse midlene. Prosjekter rettet mot forskning, undervisning eller formidling, men som ikke handler om digitalisering vil heller ikke komme i betraktning.

Krav til søknadene

Søknaden kan være kortfattet, men det må fremgå tydelig på hvilken måte tiltaket vil bidra til forbedring eller effektivisering av forskning, innovasjon, undervisning og/eller formidling, og hvilke strategiske mål tiltaket vil støtte opp under.

Det må også beskrives hvilke fagmiljøer som inngår. For eksperimentell utprøving av piloter bør det beskrives hvorvidt en slik løsning kan ha betydning for flere enn søkerne. For skaleringstiltak må det beskrives hvordan overgang til drift skal foregå, og hvem som da vil ta over ansvar for drift og eventuelle driftskostnader (lisenser og lignende). Involverte fagmiljøer må gi klar støtte i søknaden.

Midlene det søkes om kan gå til direkte kostnader og/eller personalkostnader. Det er positivt om tiltaket har egenfinansiering fra fagmiljøet, men ikke et krav.

Størrelse på prosjekt og omfang av søknad

Det er ikke gitt noen ramme for hvor store tildelinger som gis til hvert enkelt tiltak. Tiltakene kan gå over flere år, men hele støtten fra Digitaliseringsrådet tildeles i år. Det er fordi vi ikke har mulighet til å legge føringer på neste års tildelinger.

Alle ansatte ved UiT kan søke om midler. Nærmeste leder skal være orientert og godkjenne at søknaden skrives.

Søknaden sendes som en pdf-fil til postmottak@uit.no, eller legges rett inn i ePhorte på sak 2021/371. Søknadsfrist er 19/2 2021. Spørsmål rettes til sekretær for Digitaliseringsrådet, Aase Tveito (aase.tveito@uit.no).

 

Gøril Heitmann

Leder, digitaliseringsrådet


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne