Prøveforelesning - Master Ragni Vik Johnsen

Master Ragni Vik Johnsen holder prøveforelesning over oppgitt emne for PhD.- graden i humaniora og samfunnsvitenskap, fagområde språkvitenskap

"Flerspråklighet som levd språklig erfaring i Norden: Samfunn, politikk og familieliv"

Publikum kan følge prøveforelesningen digitalt ved å følge denne lenken

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/ebd122c3d22b4ff593035ed943dc0fce21

 

Disputasen holdes samme dag kl. 11.15, hvor det vil være offentlig forsvar av avhandlingen:

"Flerspråklig ungdom og familien: Språklige praksiser, aktørskap og identiteter"

Sammendrag av avhandlingen:

Målet med denne avhandlinga er å bidra med kunnskap om flerspråklige ungdommers språklige praksiser, aktørskap og identitetskonstruksjon i familien. Datamaterialet er samla inn gjennom metodisk triangulering, og består av egenopptak i tre familier (ca. 15 timer opptak), semi-strukturerte intervjuer (12 individuelle- og gruppeintervjuer), samt språkportretter (jf. Busch 2015) med både foreldrene og ungdommene. Familiene har til felles at barna er i tenårene, at minst én av foreldrene har flyttet til Norge fra et latinamerikansk land, og at de bor i samme nordnorske by. Avhandlinga undersøker hvordan ungdommene forholder seg til egen flerspråklighet og hvordan de utnytter flerspråklige ressurser for å nå kommunikative mål. Avhandlinga viser blant annet at ungdommene tar i bruk ulike språk for å utfordre språklige og sosiale regimer, vise tilhørighet til familien og for å erte hverandre. I tillegg viser avhandlinga hvordan familiemedlemmene gjennom kreative praksiser og leken språkbruk utfordrer og (re)forhandler språklige og sosiale normer. Analysene viser også ulike måter ungdommene utøver aktørskap på, ved for eksempel å innta autoritetsposisjoner, utøve motstand og ved å bekrefte eller snu om på språklige og sosiale hierarkier. Resultatene i avhandlinga komplementerer tidligere sosiolingvistisk forskning på ungdom, språk og identitet ved å bidra med kunnskap om flerspråklige ungdommers språklige praksiser og identitetskonstruksjoner i familien. Videre bidrar avhandlinga empirisk og metodisk til forskning på flerspråklige familier ved å studere ungdommers perspektiver og språklige praksiser, og ved å benytte interaksjonelle, sosiolingvistiske metoder.

Bedømmelseskomite:

professor Dr.phil Karin Aronsson, Universitetet i Stockholm, Sverige (førsteopponent)

lektor PhD Janus Spindler Møller, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskap, København, Danmark (andreopponent)

professor PhD Hilde Sollid, institutt for språk og kultur, UiT Norges arktiske universitet i Tromsø

Disputasleder:

førsteamanuensis Linda Nesby, institutt for språk og kultur, UiT Norges arktiske universitet i Tromsø

Påmelding til arrangementet gjelder både prøveforelesning og disputas. Påmelding på disputas.

NB! På grunn av smittevern er det kun påmeldte deltakere som slippes inn i lokalet.

Nasjonale retningslinjer har besluttet at det ikke er ikke adgang til å samle personer fra ulike kommuner. Det innebærer at personer utenfra Tromsø kommune ikke kan overvære disputaser i regi av UiT Norges arktiske universitet.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 05. March 2021 kl. 10.15–11.00
Where: SVHUM E-0101
Location / Campus: Digital, Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests, Invited
Contact: Kari T. Guldahl