Disputas - Karoline Jacobsen Kvalvik

Karoline Jacobsen Kvalvik, Master of Science in Developmental Studies disputerer for PhD.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap, fagområde samfunnsplanlegging.

 

Tittel på avhandling:

"Planlegging og politikk: «Når ikkje alt går etter planen» Dei folkevalde sitt møte med kommunal planstrategi - § 10.1 plan- og bygningslova (pbl., 2008)"

Det vil være mulig å følge disputasen digitalt her. 

Prøveforelesningen vil finne sted samme dag kl. 1015

Populærvitenskapelig sammendrag

Målet med denne avhandlinga er å betre forståinga av koplinga mellom planlegging og politikk i norske kommunar. Dette vil eg oppnå gjennom å studere forholdet mellom kommunal planstrategi og lokale folkevalde i praksis. I tillegg håper eg at arbeidet kan bidra til å styrke statusen til samfunnsplanlegging i både norsk lokalpolitikk og i planfeltet.

 

Gjennom plan- og bygningslova (pbl., 2008) har Noreg lovfesta at kommunane skal planlegge. Politisk leiing, forankring og eigarskap er etter pbl. (2008) grunnreglar i planlegging, og gjeld også for kommunal planstrategi. Planstrategi vart ført inn i lova for å få dei folkevalde til å drøfte kommunen sine strategiske val knytt til samfunnsutvikling, og ut i frå desse vala vurdere og fastsetje planbehovet for valperioden.

Problemstillinga i avhandlinga er: I kva grad har kommunal planstrategi vore med å forankre planlegging i det representative demokratiet i norske kommunar? Eg drøftar kva som kan forklare variasjon i politisk interesse og engasjement for planstrategiarbeidet der eg ser på uavhengige variablar som er knytt til kultur, strukturelle forhold  og planstrategiprosessen.

Empirisk bygg avhandlinga i hovudsak på kvalitative casestudiar i fem kommunar  av planstrategiprosessar i to valperiodar, 2011–2015 og 2015–2019. Dei fleste kommunar i Noreg har oppfylt lovpålegget om å vedta ein planstrategi, men analysane viser at den politiske interessa for planstrategien er gjennomgåande låg, uavhengig av kultur og kommunestørrelse. Eg finn heller ingen spor av utvikling frå fyrste til andre runde med planstrategiarbeid.

I avhandling viser eg korleis planstrategiprosessane lokalt er lagde opp og korleis planstrategidokumenta er framstilte. I operasjonaliseringa av ulike prosessperspektiv brukar eg ‘pedagogikk i planarbeid’ og ‘kommunikasjon’ for å vise kva rolle dette spelar for deltaking i planstrategiarbeid blant dei folkevalde. Funna mine viser at planstrategien fungerer nettopp som «å bere havre til ein død hest». Politikarane vert ‘fôra’ med ein invitasjon til strategisk drøfting, men få av dei responderer og planstrategien vert ein «død» prosess utan folkevald interesse for langsiktig og strategisk tankegang. Analysen viser også at ‘bør’-krava i planstrategiparagrafen skapar uklare rettslege krav og undergrev dei viktige intensjonane til planstrategi som planreiskap. Eg foreslår difor endringar i § 10-1 for å skape ein meir tydeleg lovparagraf.

Sjølv om kommunal planstrategi har utfordringar med politisk forankring, og dermed ikkje innfrir lovintensjonane, har den vorte eit positivt tilskot i kommunal planlegging grunna ein sterk administrativ eigarskap. Den bør difor fortsetje å vere ein del av norsk lovverk. Skal det folkevalde engasjementet verte styrka er det ut i frå mine funn avgjerande med god kommunikasjon og presentasjon av planstrategien. Gapet mellom administrativ og politisk rasjonalitet må reduserast, samtidig som planstrategien må gjerast forståeleg for dei folkevalde, og dei må sjå nytta av å utarbeide og bruke planstrategien.

 Avhandlingen er digitalt tilgjengelig i munin

Veiledere: 

  • Professor ph.d. Torill Nyseth, institutt for samfunnsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet
  • Professor emeritus Nils Aarsæther, institutt for safmunnsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet

Bedømmelseskomité: 

  • Førsteamanuensis ph.d. Josefina Syssner. Linköping Universitet
  • Professor ph.d. Bjarte Folkestad. Høgskulen i Volda
  • Førsteamanuensis ph.d. Camilla Brattland. UiT Norges arktiske universitet

Leder av disputasen:

Instituttleder Anne Britt Flemmen, Institutt for samfunnsvitenskap

De som ønsker å opponere ex. auditorio kan sende e-post til leder av disputas, Anne Britt Flemmen (anne.britt.flemmen@uit.no)

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 05. March 2021 kl. 12.15–15.30
Where: SVHUM B-1005
Location / Campus: Digital, Tromsø
Target group: Employees, Guests, Enhet
Contact: Rune Karlsen
Phone: 77620969

Registration
Deadline: 04.03.2021
Deadline has been reached. Sorry