Postponed until further notice (because of Covid-19) - Lecture on hazardous factors in our work environment

Because of Covid-19 recommondations that this lecture is postponed until it can be done physical.

The training shall provide employees and students who are exposed to hazardous health factors necessary knowledge about prevention, handling and follow-up. This lecture will be aimed specifically at employees working in laboratories with hazardous chemicals

Opplæringen skal gi arbeidstakere og studenter som blir eksponert for helseskadelige faktorer i sitt arbeid ved UiT nødvendig kunnskap om forebygging, håndtering og oppfølging. Denne forelesningen vil rettes spesielt mot ansatte som arbeider primært i laboratorier og med farlige kjemikalier 

The lecture is mandatory for all employees, master students and PhD's who may be exposed to hazardous chemicals, biological factors, noise or mechanical vibrations, ionizing radiation, artificial optical radiation and/or electromagnetic fields. It is carried out as a lecture and includes:

 • Information on current exposure factors
 • Health hazards and adverse effects
 • Exposure methods and protection
 • Health control - specific measurements and examinations
 • Information about personal health examination
 • Exposure registry

Kurset er obligatorisk for alle ansatte, masterstudenter og PhD som kan bli eksponert for farlige kjemikalier, biologiske faktorer, støy eller mekaniske vibrasjoner, ioniserende stråling, kunstig optisk stråling og/eller elektromagnetisk felt   

Opplæringen gjennomføres som en forelesning som inkluderer følgende tema: 

 • Informasjon om aktuelle eksponeringsfaktorer 
 • Helsefarer og skadevirkninger 
 • Eksponeringsmåter og vern 
 • Helsekontroll - spesifikke målinger og undersøkelser 
 • Informasjon om personlig målrettet helseundersøkelse 
 • Eksponeringsregister 
When: 17. November 2021 at 08.30–10.00
Where: Realfagbygget, lille auditorium B203
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students
Contact: Martin H Petersen
Phone: +4748236377
E-mail: martin.h.petersen@uit.no

Registration
Deadline: 30.11.2021
Participants: 24 av 25 (max)
Deadline has been reached. Sorry
Add to calendar