spring 2018
MED-2521 Medisin: 4. studieår vårsemester - 30 stp

Last changed: 07.02.2019

Type of course

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på Profesjonsstudiet i medisin. Det kan ikke tas som enkeltemne. 

Admission requirements

Bestått MED- 2520 International semester eller tilsvarende.

Course overlap

MED-400 Medisin stadium 2 (4. studieår) 30 stp

Course content

Emnet består av 5 delemner (4.6-4.10) samt langsgående temaer (Profkom og Vitkom)

·         4.6 Sanser og nervesystem 2

·         4.7 Hud

·         4.8 Mentale funksjoner 2

·         4.9 Akuttmedisin

·         4.10 Primærmedisin

·         Profesjonell kompetanse (Profkom 4 vår)

·         Vitenskapelig kompetanse (Vitkom 4 vår)

Semesteret representerer en overgang mellom grunnutdanningen på bachelor-nivå og de to siste årene på masternivå. Det forventes at studentene kan integrere basalfaglig kunnskap i vurderingen av kliniske problemstillinger. Studentene forberedes til praksisperioden på femte studieår, blant annet gjennom praktisk klinisk uketjeneste (PKU) på sykehuset og i primærhelsetjenesten.  

Delemnet om hud er i stor grad klinisk, men basalkunnskap om hud som organ inngår også. Delemnene Sanser og nervesystem 2 og Mentale funksjoner 2 bygger på tidligere undervisning i samme tema på MED-2501, men orienteringen er mer praktisk-klinisk. Studentene lærer grundig undersøkelse, samt diagnostisering og behandling av sykdomstilstander innen disse funksjonsområdene. Delemnet Primærmedisin bygger på all tidligere klinisk undervisning, men særlig delemnene 2.4 Bevegelse og 2.7 Allmennmedisin i MED-2501. I tillegg til klinisk allmennmedisin skal studentene lære om andre primærmedisinske oppgaver som sykehjemsmedisin, smittevern og trygdemedisin. Delemnet Akuttmedisin bygger på studentens kunnskaper fra de forutgående delemnene og fokuserer på forståelse av sentrale patofysiologiske prosesser ved traumer og akutte sykdommer som sentrale elementer i diagnostisering og akuttbehandling. I PKU og ferdighetstrening (FOSS) øves studentene i mestring av behandlingsteknikker, skadestedsbehandling og algoritmer for livreddende behandling.


Objective of the course

1.       Det primære læringsmål (arbeide med relasjoner) er at studenten skal kunne møte pasienten og familien empatisk og respektfullt og med utgangspunkt i denne sentrale relasjon undersøke, analysere og delta i den primære håndtering av de komplekse nettverk av relasjoner som

·         forårsaker enkle, vanlige og akutte helseproblemer

·         gir behandlingsmuligheter og

·         påvirker prognosen

med særlig fokus på helseproblemer i kontaktflater mellom menneske og omverden, så vel de fysiske kontaktflater ¿ i hud-, sanse- og nervesystemer ¿ som de sosiale ¿ i familie, yrkesliv og lokalsamfunn. Dette skal skje med det best mulige resultat for pasienten, med reflektert bruk av kunnskap og tilgjengelige ressurser og i et respektfylt samarbeid med andre.

 

I relasjonsbyggingen er det fire domener som definerer de supplerende primære læringsmål.

Studenten skal kunne

2.       forstå og gjøre relevant bruk av de særlige muligheter og plikter knyttet til legens rolle i en gitt situasjon, blant annet på fastlegekontor, på legevakt og på akuttmottak (arbeide med posisjoner).

3.       klargjøre problemstillinger i pasientens situasjon og strukturere måter for å håndtere disse problemstillingene. Herunder anvende kunnskap om kroppens fysiologiske, dermatologiske, nevrologiske, psykiske og sosiale funksjoner og systemer (arbeide med beslutninger).

4.       søke etter, frembringe og analysere nødvendig informasjon ved enkle, vanlige og akutte helseproblemer, samt være bevisst om at dette er kontekst-avhengige prosesser med fastlegekontoret som eksempel på kontekst (arbeide med informasjon).

5.       utføre de relevante mulige kommunikative, diagnostiske, terapeutiske og logistiske handlinger ved enkle, vanlige og akutte helseproblemer (arbeide med handling).

Dette skal skje med oppmerksomhet på og respekt for pasientens ønsker om og behov for informasjon og medbestemmelse.

 

Videre skal studenten kunne

6.       bidra til håndtering av helseproblemer for individer og populasjoner gjennom å samarbeide med lokale aktører, når dette er relevant og praktisk mulig på fastlegekontor, i legevakt og på akuttmottak (arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak).

7.       utvikle egen kompetanse som er relevant for legefaglige aktiviteter; herunder klinisk arbeid, helsefremmende tiltak, forskning og veiledning av pasienter, studenter og andre. Spesielt arbeide selvstendig med fordypelse i selvvalgt kunnskapsfelt (arbeide med livslang læring).


Language of instruction

I hovedsak norsk, men undervisning kan også forekomme på andre skandinaviske språk og engelsk. Eksamensspråket er norsk. 

Teaching methods

 • Forelesinger
 • Casegrupper
 • Basisgrupper
 • E-læring
 • Praktisk klinisk undervisning (PKU)
 • Ferdighetstrening
 • Skriftlige oppgaver
 • Fadderundervisning

Integrert i undervisningen vil det være opplæring i sikkerhet for studenten selv og andre. Dette omfatter sikkerhet på ulike kliniske avdelinger (operasjonsstue, psykiatrisk avd., legekontoret etc.) samt hygiene, datasikkerhet og pasientsikkerhet. I dette inngår både praktisk opplæring og undervisning i relevante lov- og regelverk. Særlig informasjon ved utenlandsopphold.

Der er ikke planlagt praksis i dette emnet, men det kan bli aktuelt under hensyn til logistikk og læringsmål.


Assessment

4 timers skriftlig eksamen. I tilknytning til arbeidskrav gis evaluering til studentene, slik at det gjennom hele emnet skjer en løpende tilbakemelding til studenten som hjelp til å fokusere læringsinnsats. 

Arbeidskrav:

 • Deltakelse i basisgruppe
 • Øvelser i FOSS (Ferdighets- og Simuleringssenteret)
 • Praktisk klinisk undervisning (PKU)
 • Deltakelse i OSCE

 

Ved vurdering til ikke bestått eller legedokumentert sykdom ved eksamen gis det adgang til kontinuasjonseksamen.

Se Utfyllende bestemmelser for eksamen MED-2521.


Recommended reading/syllabus

Læringsmålene for de enkelte delemnene erstatter pensum i tradisjonell forstand. Studentene kan fritt velge hvilke lærebøker/læringsverktøy de ønsker å bruke for å tilegne seg den nødvendige kunnskapen. Det blir utarbeidet en liste over anbefalte bøker/læringsverktøy for emnet. Denne listen revideres årlig og samkjøres med litteraturanbefalinger for seinere studieår.