Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

autumn 2019

ARK-3025 Kulturhistorisk fordypning - 10 stp

Last changed: 18.12.2019

The course is provided by

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Location

Tromsø |

Application deadline

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Type of course

Valgemne for arkeologistudenter på mastergradsnivå.

Emnet kan også tas som enkeltemne.

Admission requirements

Bachelorgrad i arkeologi.

Kunnskaper tilsvarende ARK-1005 eller ARK-1012 og ARK-1013 kreves.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.

Course content

Emnets formål er fordypning i kulturhistorisk kunnskap og tolkninger, med utgangspunkt i nordre Fennoskandia. De aktuelle temaene vil rullere fra år til år. Kurset vil ta utgangspunkt i en eller flere tradisjonelle perioder, eller i spesifikke temaer.

Recommended prerequisites

ARK-1005 Fra istid til historisk tid, ARK-1012 Fra istidsjegere til jordbrukere, ARK-1013 Høvdingdømmer og stater, samer og nordmenn

Objective of the course

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studenten skal ha:

  • Utvidet kunnskap om og innsikt i de empiriske forholdene og fortolkningsgrunnlagene relatert til en kulturhistorisk periode eller tema.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

  • Gi en selvstendig og kritisk vurdering av den pågjeldende kulturhistorisk tema og skal kunne fremlegge denne i en diskusjon på avansert akademisk nivå.

Kompetanse:

  • Evne til å bruke den kulturhistoriske innsikten i egen forskning på masternivå.

Language of instruction

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.

Teaching methods

Emnet omfatter 12 dobbelttimer, primært med seminarer, men også noen forelesninger dersom det blir formålstjenlig. Seminarene vil omhandle etablert kildemateriale samt ny litteratur og data.

Assessment

Arbeidskrav:

Det kreves oppmøte på minst 7 dobbelttimer av undervisningen.

Eksamen:

Karaktergivende eksamen består av en hjemmeeksamen. Hjemmeeksamen har selvvalgt tema, skal være på ca. 3500 ord (ca. 10 sider), og innleveres til en gitt frist.

Det benyttes karakterskalaen A-E for bestått og karakteren F for stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Dersom det arrangeres utsatt eksamen, gis det anledning til å gå opp til kontinuasjonseksamen ved karakteren F.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen innlevering 20.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

ScheduleContact
Marte Spangen

Spangen, Marte


Associate Professor of Historical Archaeology
Phone: +4777646765 marte.spangen@uit.no