Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

spring 2020

FIL-2038 Global rettferdighet: migrasjon, klima og ulikhet - 10 stp

Last changed: 09.01.2020

The course is provided by

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Location

Tromsø |

Application deadline

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. 

Type of course

Emnet inngår som valg- og fordypningsemne i bachelorgradsprogrammet i filosofi og er en spesialisering innen fagfeltet politisk filosofi. Avhengig av pensum- og temavalg kan det også være en spesialisering innen fagfeltet miljøfilosofi.

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Course content

Emnet fokuserer på etiske og politiske forpliktelser som gjelder på tvers av historiske, kulturelle og nasjonale grenser og spør hvordan rettferdighet og demokratisk legitimitet skal forstås i en global sammenheng. Emnet fokuserer primært på noen av samtidens sentrale utfordringer knyttet til bærekraftig og rettferdig utvikling, særlig migrasjon, klima og forskjellige former for ulikhet. Det kan være ved å reise spørsmål om global fordeling av klimabyrder, om ansvaret for flyktningestrømmer og utfordringer knyttet til global immigrasjon, samt ulik fordeling av politiske- og individuell rettigheter, velferd og helse, rikdom og vitale ressurser (eksempelvis i forbindelse med kjønn, klasse, etnisitet eller kulturell tilhørighet). Emnet diskuterer sentrale filosofiske tilnærminger til disse utfordringene og kan vurdere dem i lys av sentrale internasjonale rettsdokumenter, institusjoner og avtaleverk.

Pensum: 600-800 sider

Recommended prerequisites

FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten, FIL-1022 Politisk filosofi, FIL-1024 Miljøfilosofi

Objective of the course

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

  • Inngående kjennskap til sentrale politisk-filosofiske diskusjoner om rettferdighet, demokratisk legitimitet eller globale utfordringer knyttet til eksempelvis migrasjon, klima, helse, fordeling og kjønn.
  • Oversikt over relevante internasjonale rettsdokumenter, institusjoner og avtaleverk.
  • Forståelse for de komplekse politisk-etiske utfordringene som ligger bak dagsaktuelle problemstillinger i forhold til migrasjon, klima og ulikhet.

Ferdigheter

Studenten kan:

  • Gjennomføre en normativ analyse av rettferdighetsspørsmål i en global sammenheng og i lys av relevante sosio-økonomiske og politiske forskjeller i verden.
  • Anvende politisk-filosofiske teorier om rettferdighet og demokratisk legitimitet på samtidens globale utfordringer.

Kompetanse:

Studenten kan:

  • Vurdere politisk-filosofiske teorier om rettferdighet og legitimitet på en metodologisk relevant måte.
  • Anvende teori og analyser på andre aktuelle og globale utfordringer.

Language of instruction

Norsk eller engelsk

Teaching methods

Det er 10-14 to-timers ukentlige studentaktive forelesninger.

Undervisningen kan inkludere gruppearbeid, muntlig presentasjon, skriveøvelser, vurdering av tekster fra student til student eller debattledelse.

Det kan også være faglige bidrag fra studenter, gjesteforelesere eller ekskursjoner til ulike relevante eksterne aktører.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Assessment

Studenten må innen gitt frist gjennomføre et førsteutkast til semesteroppgaven på 2000-2500 ord, samt gjennomføre veiledning med faglærer på førsteutkastet.

Tema og problemstilling for førsteutkastet avklares med faglærer innen oppgitt frist.

Arbeidskravet må være godkjent før en kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen består av en skriftlig semesteroppgave på 4000-4800 ord og en fire timers digital skoleeksamen. Tema og problemstilling for semesteroppgaven avklares med faglærer innen oppgitt frist. Semesteroppgaven og den digitale skoleeksamen vurderes under ett og gis en samlet karakter. Begge delene må være bestått for at eksamen som helhet skal være bestått. Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen og/eller utsatt eksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Begge eksamensdeler må gjennomføres ved kontinuasjon.

Eksamensdato

Skriftlig 09.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Schedule

Course overlap

FIL-1012 Global rettferdighet 10 stp