spring 2020
ARK-3021 Håløygene og deres forbindelser: Jernalder i nordre Fennoskandinavia - 10 stp

Last changed: 09.01.2020

Application deadline

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Type of course

Emnet er valgfritt i mastergradsprogrammet i arkeologi. Det kan også tas som enkeltemne.

Emnet passer også som valgemne for studenter på masterprogrammet i historie, kunsthistorie, samfunnsplanlegging, statsvitenskap og medie- og dokumentasjonsvitenskap.


Admission requirements

Bachelorgrad eller tilsvarende i arkeologi.

Emnet forutsetter gode kunnskaper i engelsk.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.


Course content

Emnet behandler problemstillinger knyttet til utforskinga og forståelsen av germansk/norrøn jernalder (500 f.Kr.-1030 e.Kr.) i Fennoskandinavia/Norden med geografisk utgangspunkt i Håløygenes rike. Fokus settes på hvilke forutsetninger, relasjoner og drivkrefter som preger germanske/norrøne samfunn i perioden, der forholdet til samiske samfunn og det flerkulturelle står sentralt. Hovedtyngden av pensum vil være knyttet til nordre Fennoskandinavia.

Objective of the course

Etter bestått eksamen skal studentene ha oppnådd følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

  • Ha dypere kunnskap om germansk/norrøn jernalder med vekt på nordre Fennoskandinavia
  • Ha forståelse for hvilke betingelser, relasjoner og prosesser som ligger til grunn for norrøne/germanske samfunn i nord, særlig sett i forhold til samiske samfunn.
  • Ha forståelsen for den faglige utforskinga av dette feltet fra 1800-tallet til i dag.
  • Ha oversikt over hvilke teoretiske perspektiver som kan anvendes for å belyse samfunn og prosesser i fennoskandinavisk/-nordisk jernalder, med særlig vekt på det nordlige området.

Ferdigheter

  • Anvende ulike teoretiske perspektiver for en kritisk drøfting og analyse av jernalder i nord.
  • Problematisere hvordan forskningshistorie og det varierte kildetilfang påvirker utforskinga av jernalderen.


Language of instruction

Det normale undervisningsspråket er norsk. Eksamensspråk er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk rettes til instituttet

Teaching methods

Undervisningen består seminar på til sammen 7 - 10 dobbelttimer, hvor studenter innleverer og legger frem essays, basert på pensumlitteratur. Antall seminarer vil være avhengig av antall studenter på emnet.

Assessment

Arbeidskrav:

Obligatorisk deltakelse på 2/3 av seminarene. For å fremstille seg til eksamen, må studenten også ha lagt fram og innlevert minimum 3 av 4 essays à 2,5 sider (ca. 900 ord). For å kunne fremstille seg til eksamen må studenten ha bestått arbeidskravet.

Eksamen:

Eksamen består av en hjemmeeksamen på 3500 ord (ca.10 sider) over selvvalgt tekst. Oppgaveteksten velges i samråd med faglærer. Karakterer fra A-E for bestått eksamen og F for ikke bestått.

Studentene inviteres til å ta kontakt med faglærer umiddelbart etter at sensur har falt for å få en begrunnelse for eksamensresultatet.

Kontinuasjonseksamen:

Det er ikke anledning til å kontinuere ved karakteren F.


Schedule