spring 2020
ARK-3002 Jeger-samlere: arkeologiske perspektiver - 10 stp

Last changed: 09.01.2020

Application deadline

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Type of course

Emnet er et valgemne for studenter på masterprogrammet i arkeologi. Emnet passer også som støtteemne i sosialantropologi og kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Bachelorgrad i arkeologi.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.


Course content

Emnet tar for seg sentrale tema i studier om jeger-samlere innen arkeologifaget. Blant annet jeger-samlere som økonomiske aktører, landskapsforståelse, sosial kompleksitet, fangstbasert tamdyrhold, og bruk av jeger-samlere som analoger i arkeologisk tolkning.

Objective of the course

Etter bestått emne skal studentene har følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal:

  • ha innsikt i forskjellige teoretiske perspektiver brukt i arkeologiske studier av jeger-samlere
  • ha innsikt i den kryss-kulturelle variasjonen som finnes blant jeger-samlere
  • ha innsikt i flere konkrete problemstillinger som står sentralt i arkeologiske studier av jeger-samlere, inkludert økonomi, landskapsbruk og sosiale forhold
  • ha forståelse av hvordan kunnskap om jeger-samlere kan brukes i arkeologisk fortolkning og formidling

Ferdigheter

Studenten skal:

  • kunne anvende relevante begreper og teoretiske perspektiver for en kritisk drøfting av problemstillinger i jeger-samler arkeologi

Language of instruction

Undervisningsspråket er norsk. Enkelte seminarer kan gis på engelsk.

Teaching methods

Undervisningen består av totalt 20 timer, vanligvis 1 dobbelttime per uke. Innledningsvis gis det en forelesning som gir et overblikk over forskningshistorien. Ut over det vil undervisningen bestå av seminarer, der studentene forbereder og legger frem litteratur til diskusjon hver uke. Faglæreren vil bidra med innspill til litteraturvalg og overordnet diskusjon.

Assessment

Arbeidskrav:

Obligatorisk oppmøte på minst 70 % av seminarundervisningen.

Eksamen:

Eksamen består av en hjemmeeksamen på 10 - 12 sider (3500 - 4200 ord) over selvvalgt tema.

Karakterskala fra A-E for bestått og F for ikke bestått.

Studentene inviteres til å ta kontakt med faglærer umiddelbart etter at sensur har falt for å få en begrunnelse for eksamensresultatet.

Kontinuasjonseksamen:

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen.


Schedule

  • Undersider