autumn 2020
SPA-3014 Spansk morfologi og leksikologi - 10 stp

Last changed: 29.09.2020

Application deadline

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne av studenter som er kvalifisert for opptak til masterstudiet i spansk og latinamerikanske studier. Det er del av masterprogrammet i spansk og latinamerikanske studier. Emnet kan tas som valgemne av studenter som er tatt opp til lektorutdanningen  trinn 8 - 13, studieretning spansk.

Admission requirements

Bachelor i spansk og latinamerikanskestudier eller tilsvarende gradsutdanning, med 80 studiepoengs fordypning i spansk, hvorav 60 studiepoeng (stp.) på 1000-nivå og 20 stp. på 2000-nivå. 

I tillegg kreves et karaktergjennomsnitt tilsvarende C (2,5) eller bedre i emnene i spansk. Søkere med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i spansk.

Søknadskode 9371 - Enkeltemner på masternivå. I merknadsfeltet må du oppgi emnekoden på emnet du ønsker å søke opptak til.


Course content

Emnet utvider studentenes kunnskap i spansk språkvitenskap. Emnet består av fire deler:

1. en innføring i morfologisk og leksikologisk teori og studiemetoder, samt presentasjon av de viktigste verktøyene som tas i bruk for å studere det spanske ordforrådet

2. en innsikt i opprinnelsen av det spanske ordforrådet sett i et historisk perspektiv

3. en oversikt over forskjellige morfologiske mekanismer som brukes i nåtidens spansk for å bygge opp nye ord (suffiksering, prefiksering, sammensetning, akronymi, osv.), også sett i et kontrastivt perspektiv

4. en beskrivelse av semantiske og formelle forhold mellom ordene i moderne spansk: synonymi, antonymi, hyperonymi, hyponymi, osv


Objective of the course

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • teoretisk og metodologisk kunnskap som er nødvendig for å gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid innen morfologi og leksikologi
 • ulike morfologiske mekanismer som brukes i moderne spansk for å bygge opp nye ord (suffiksering, prefiksering, sammensetning, akronymi, osv.)
 • årsaker som fører til (eller hindrer) at et nytt ord blir dannet
 • kilder som det spanske ordforrådet stammer fra, og hvordan disse kildene er knyttet til forskjellige historiske og kulturelle perioder
 • faktorer som påvirker semantiske og formelle forhold mellom ordene
 • forholdene mellom ordene som hører til samme semantiske gruppe (synonymi, antonymi, hyperonymi, hyponymi, osv.)
 • forskjeller mellom spansk og norsk ordoppbygning

Ferdigheter

Studenten kan:

 • gjøre greie for ordenes morfologiske struktur og forholdene mellom ordenes betydning og de morfologiske elementene de består av
 • bruke oppnådde kunnskaper innen morfologi og leksikologi i dagligdags språkbruk, for eksempel: å være i stand til å avlede ord av kjente ord, og forstå betydning av ord avledet av kjente ord
 • identifisere kilder ordene stammer fra med hovedvekt på arabismer, latinismer og germanismer
 • sammenligne måten spanske og norske ord er bygd opp på
 • anvende teoretisk og metodologisk kunnskap som er nødvendig for å gjennomføre analyser innen spansk morfologi og leksikologi

Language of instruction

Spansk

Teaching methods

Emnet tilbys i form av forelesninger og øvelser knyttet til forelesningene. Praktiske øvelser og arbeid med tekster står sentralt i emnet. Studentene må jobbe aktivt på egenhånd og/eller i kollokviegrupper med oppgaver som gjennomgås i timene. Det regnes med aktiv deltakelse fra studentene. Emnet undervises i bolker på oppsatte datoer. Det blir nødvendig å sende en del oppgaver via e-post mellom bolkene. Det er ikke mulig å avlegge eksamen i undervisningsfrie semestre.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Assessment

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • en skriftlig hjemmeoppgave
 • en prøve i timen (ingen hjelpemidler er tillatt på denne prøven)

Nærmere informasjon om alle arbeidskrav blir lagt ut på Canvas i begynnelsen av semesteret. Arbeidskrav evalueres med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

 • en ukes hjemmeeksamen på 6000- 7000 ord

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg

Eksamen vurderes med bokstavkarakterer (A-F), hvor F er "ikke bestått".

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Schedule