autumn 2020
SOK-2032 Internasjonal handel og økonomisk geografi - 10 stp

Last changed: 14.01.2021

Application deadline

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.


Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 


Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.

Course content

Dette kurset tar sikte på å presentere sentrale økonomiske teorier knyttet til internasjonal handel og økonomisk geografi.

Objective of the course

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

  • om hvordan internasjonal handel virker og påvirker produksjon, konsum og velferd
  • om hva som påvirker den geografiske fordelingen av økonomisk aktivitet
  • forståelse av generelle likevektsmodeller.

Ferdigheter:

  • skal kunne sette opp økonomiske modeller og formulere sentrale problemer på en presis måte som grunnlag for analyse
  • skal kunne løse problemer på en stringent måte ved hjelp av enkel matematikk og figurdrøfting.

Kompetanse:

  • Kunne videreformidle sentrale innsikter fra teori om internasjonal handel og økonomisk geografi, samt være i stand til å anvende teorien på en korrekt måte og på nye områder
  • Besitte den grunnleggende kunnskap om temaet og kilder til ytterligere kunnskap som kreves for på å egen hånd å kunne utvide sin innsikt.

Language of instruction

Norsk

Teaching methods

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. 

Assessment

Fire timers skriftlig eksamen. Eksamen arrangeres i Tromsø. Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk. For å få avlegge eksamen må studentene ha fått godkjent en semesteroppgave.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.