autumn 2020
BED-2020 Investering og finansiering - 10 stp

Last changed: 25.02.2021

Application deadline

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.


Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)


Course overlap

BED-2001 Finansiering 4 stp
BED-1003 Finans og investering 6 stp
BED-2020F Investering og finansiering 10 stp
Ø105 Bedriftsøkonomi II: finansiering og investering I og II 10 stp
ØS231 Finans og investering 10 stp

Course content

Målet er å lære om finansiell beslutningstaking og økonomisk prosjektanalyse, og vi ser på hvordan usikkerhet kan kontrolleres og prises i et finansmarked.

Objective of the course

Etter fullført emne skal en kandidat:

KUNNSKAP

 • ha bred kunnskap om nåverdibegrepet og kjenne til grunnlaget for tidsverdien av penger
 • forstå relasjonen mellom bruken av netto nåverdi som beslutningskriterium for investeringer og eiernes økonomiske interesser i foretaket
 • kjenne til andre vurderingsmetoder for investerings- og finansierings-prosjekter

FERDIGHETER

 • kunne beregne risikojusterte avkastningskrav for å estimere alternativ-kostnaden til kapital
 • kunne budsjettere beslutningsrelevant kontantstrøm for investerings- og finansieringsbeslutninger, og gjennomføre lønnsomhetsanalyser basert på netto nåverdi under hensyn til eventuell skatt, inflasjon, gjeldsfinansiering og risiko med tilhørende avkastningskrav
 • kunne beregne internrente og kunne anvende den i ulike finansierings-beslutninger
 • kunne analysere risikoen i investeringsprosjekter når totalrisikoen er relevant, og anvende den for å etablere et risikojustert avkastingskrav
 • kunne utvikle simulerbare finansmodeller i regneark

GENERELL KUNNSKAP

 • kunne vurdere lønnsomheten av investerings- og finansieringsbeslutninger, med vekt på tidsverdien av penger, håndtering av risiko og beregning av relevante kontantstrømmer.
 • ha innsikt i kapitalverdimodellen
 • ha overordnet forståelse for verdien av fleksibilitet i investeringsprosjekter


Language of instruction

Norsk

Teaching methods

Arbeidsformer vil være forelesninger, oppgaveseminarer, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. Excel blir brukt til det praktiske analysearbeidet. Emnet forutsetter i utgangspunktet tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Assessment

Karakter fastsettes med utgangspunkt i en individuell digital skoleeksamen og en gruppebasert case-besvarelse. (Fire timers digital eksamen vektes med 60%, casebesvarelsen vektes med 40%).

Begge deler må være bestått for å oppnå endelig karakter i faget.

Karaktersystem: bokstavkarakter. Det gis én endelig karakter. (A til E, med F som stryk)

Arbeidskrav:

Studenten må ha bestått en obligatorisk fire timers digital prøveeksamen for å kunne ta eksamen i faget. Godkjente arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Eksamen arrangeres i Tromsø, Alta Harstad og Narvik.