autumn 2021
LER-1710 Samisk innføringskurs, del 1 - 15 stp

Last changed: 25.04.2022

Application deadline

Søknadsfrist 01.06. på UiTs Søknadsweb.søknadskode 5000, gjelder for videreutdanning for lærere

Type of course

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet kan tas som videreutdanning av lærere

Admission requirements

Jf. Opptakskrav progresjonskrav i studieplan for grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn og 5.-10. trinn.

Studiet bygger på samisk 2. språk på videregående eller tilsvarende. Studenter som mangler kunnskaper, oppfordres til å ta nybegynnerkurs i samisk før oppstart. All undervisning foregår på samisk, med fokus på muntlig kommunikasjon.

For videreutdanningsstudenter gjelder forkunnskapskravet fullført lærerutdanning 


Course content

 • Muntlig daglig kommunikasjon på samisk
 • Grunnleggende om språket som system
 • Enkle muntlige og skriftlige tekster
 • Tilrettelagte tekster om konkrete emner

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år


Objective of the course

Kunnskap:

Studenten

 • forstår enkel tale om dagligdagse emner
 • har kunnskap om språket som system
 • har innsikt i sin egen læringsprosess i samisk

Ferdigheter: Studenten

 • kan føre samtaler og be om informasjon
 • skal kunne skrive enkle tekster  
 • skal kunne lese tilpassede tekster   

Generell kompetanse: Studenten

- har et aktivt og grunnleggende ordforråd

- har kjennskap til grunnleggende fonologi og grammatikk


Language of instruction and examination

Undervisnings- og eksamensspråk er nordsamisk, norsk kan være hjelpespråk.

Teaching methods

Emnet tilbys i form av gruppeundervisning og individuelt. Emnet er intensivt og har en rask progresjon. Studentene må derfor jobbe regelmessig på egenhånd og/eller i kollokviegrupper med tekstlesing, oppgaveløsning, oversettelser og snakketrening. Det regnes med aktiv deltakelse fra studentene. Det vil være ukentlig undervisning på samling eller digitalt. Antall undervisningstimer utgjør om lag 103 med lærer, inkludert seminar.

Assessment

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Deltakelse på 70 % av undervisningen
 • Ukentlige korte obligatoriske skriftlige innleveringer eller muntlige fremføringer, annen hver gang.  
 • Èn kombinert muntlig og skriftlig innlevering som må være godkjent av faglærer.

Eksamen består av:

- en muntlig eksamen på ca. 20 minutter

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester.