autumn 2024
PED-1007 Digitale verktøy og læring - 10 stp

Type of course

Emnet er obligatorisk for bachelor i pedagogikk. Kan tas som valgemne i bachelor spesialpedagogikk. Emnet kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

Course content

Digitale verktøy er viktige redskap i kunnskapssamfunnet. Læring skjer i økende grad i samspill med digitale verktøy, ved at den organiseres inn i- og tas i bruk for å lære kunnskap og ferdigheter. Dette emnet omhandler hvordan digitale verktøy kan fremme læring, og om utfordringer og muligheter ved å ta i bruk digitale verktøy for læring. Emnet vil introdusere ulike perspektiver på læring, fokusere på studentenes refleksjon over eget læringssyn, og hvordan det spiller sammen med teknologi. Emnet vil også gi en forståelse for teknologiens møte med ulike kunnskapspraksiser.

Recommended prerequisites

PED-0001 Innføring i pedagogikk og spesialpedagogikk, PED-1001 Pedagogisk psykologi, PED-1005 Pedagogisk filosofi

Objective of the course

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten kan:

 • Forklare grunnleggende teoretiske perspektiver på læring med bruk av digitale verktøy
 • Diskutere ulike faktorer som hemmer og fremmer læring ved bruk av digitale verktøy for læring
 • Beskrive ulike digitale arbeidsformer i relasjon til de grunnleggende læringsperspektivene
 • Forklare betydningen av digital kompetanse for utdanning

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Presentere innhold i en prosjektoppgave for andre ved bruk av et hensiktsmessig digitalt verktøy
 • Finne og vurdere relevant informasjon og fagstoff for å løse faglige problemstillinger
 • Utvikle og sammenstille arbeidskrav i en skriftlig mappe

Kompetanse

Studenten kan:

 • Reflektere over digitale verktøys betydning og ulike læringssyn
 • Diskutere hvordan læring påvirkes ved bruk av digitale verktøy
 • Anvende teori og metode i en empirisk studie av digitale verktøy

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Forelesninger og seminar.

Mellom undervisningsøkter vil det være mulighet for digital kommunikasjon og formidling av læringsressurser fra emnet.

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.


Schedule

Examination

Examination: Date: Grade scale:
Mappevurdering 15.11.2024 14:00 (Hand in) A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Skrive tekster Approved – not approved
Presentasjon til medstudent Approved – not approved
Kommentere tekst til medstudent Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

 • Skrive to tekster som skal inngå i vurderingsmappen (se eksamen). Omfang inntil 1000 ord pr tekst
 • Gjennomføre en prosjektoppgave og presentere den for medstudenter ved bruk av et valgfritt digitalt verktøy
 • Kommentere skriftlig andres tekster mellom undervisningsøktene

More info about the portfolio

Studenten skal levere en vurderingsmappe. I denne mappen inngår

 • Tekster som tidligere er leverte som arbeidskrav
 • Dokumentasjon på bruk av valgfritt digitalt verktøy (jf. arbeidskrav 2), inkludert tekst som begrunner valg av verktøy og refleksjoner om erfaringer
 • Tekst hvor studenten sammenfatter og reflekterer over innholdet i vurderingsmappa

Før innlevering av vurderingsmappen kan studenten forbedre/videreutvikle tekster som tidligere er levert som arbeidskrav.

Vurderingsmappen er en individuell innlevering på til sammen 4000-5000 ord.


Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic