spring 2017
BED-2026 Økonomi og etikk - 10 stp

Last changed: 04.05.2017

Application deadline

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Type of course

 Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 


Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Course content

Den første delen av kurset vil beskjeftige seg med de forskjellige etiske teoriene, både klassiske og moderne, og de til dels betydelige forskjeller som fremtrer, ikke minst i forholdet mellom formålsetikk og resultatetikk. Samt de krav som dette implisitt stiller til de konkrete sakssammenhenger som omsetter forhold i resultater. Nettopp disse krav til soliditet i sakssammenhengene stiller i seg selv betydelige etiske krav til omgangen med både empiri, teori og valg av grunnpremisser. Siste delen av kurset vil på bakgrunn av teoriene se på en serie av reelle problemstillinger av kompleks natur, hvor tragiske valg synes å sette forskjellig sett høytholdte verdier opp mot hverandre. De konkrete problemstillingene vil bli utvalgt både fra privat og offentlig sektor.

Objective of the course

Kunnskap

 • Kandidaten har en klar forståelse av de tre klassiske etiske basisteoriene (dyds-, sinnelags- og konsekvensetikk).
 • Kandidaten har en klar forståelse av at de tre klassiske grunnsynene ikke kommer sammen til en større helhet.
 • Kandidaten har en klar forståelse av at konsekvensetikken er det dominerende etiske ståsted i økonomisk teori.
 • Kandidaten har en klar forståelse at det kategoriske imperativ om ikke å bruke mennesker bare som midler lett kommer i konflikt med de dominerende økonomiske teoriene.

Ferdigheter

 • Kandidaten har evnen til på en klar måte å skille tragiske fra vanskelige valg.
 • Kandidaten har evnen til å avveie effektivitets-, likebehandlings- og andre rettferdighetskrav.
 • Kandidaten kan analysere forholdet mellom nåverdi av fremtidige konsekvenser med en dyp forståelse av den etiske betydningen av neddiskonteringsfaktoren (som ikke lar seg entydig teknisk fastsettes).
 • Kandidaten har evnen til å finne de basisantagelser vi anvender i våre vurderingsmodeller. (Som: alt annet konstant etc.), som undergraver modellens allmenngyldighet.
 • Kandidaten har en gjennomført vilje til transparens i etiske spørsmål for å fremme debatt og legitimitet i de beslutninger som må tas.
 • Kandidaten har evnen til å skille analyse fra storytelling, propaganda og spinn.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan formidle en klar forståelse av at snevre analysemodeller med selektivt informasjonsgrunnlag og antagelser lett blir storytelling, og med det ofte mer forførende enn veiledende.
 • Kandidaten har innsikt en klar forståelse av at i en usikker verden er etiske vurderinger nødvendigvis ex ante og ex post vurderinger kan bare brukes til korrektur.
 • Kandidaten har innsikt en forståelse av at aggregerte størrelser som «folket», «velgerne», «lederne» eller «arbeiderne» er kommunikative hjelpebegreper som ikke kan tillegges kollektive egenskaper
 • Kandidaten kjenner til en klar forståelse av at autoritet og regler er nødvendig, men også innebærer visse farer (Milgram-forsøket).
 • Kandidaten har innsikt i at et konsekvent og helhetlig verdisyn ikke er mulig i de rammene til de etiske basisantagelsene.


Language of instruction

Norsk.

Teaching methods

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. 

Assessment

Individuell skriftlig eksamen (100 % av karakter). Eksamen arrangeres i Tromsø.

Bokstavkarakter A-E, F er stryk.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig skoleeksamen (teller 100 %). Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt. 


Schedule

Recommended reading/syllabus

Pensumlitteratur oppgis i Fronter ved semesterstart eller kan oppgis og kjøpes ved henvendelse til bokhandelen Akademika i Tromsø / Tromso@akademika.no