autumn 2015
FYS-1001 Mekanikk - 10 stp

Last changed: 02.03.2015

Application deadline

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Generell studiekompetanse + REALFA

Søknadskode 9336 - enkeltemner i realfag


Course overlap

FYS-111 Mekanikk 10 stp

Course content

Emnet omfatter kinematikk og dynamikk av punktmasser; inertialsystemer og akselererte referansesystemer; krefter og pseudokrefter; konservering av impulsmoment, angulært moment og energi; stive legemers dynamikk; gravitasjon; to-legemeproblemet med anvendelse på planetbevegelser og Keplers lover; gass- og væskedynamikk; svingninger. Emnet omfatter anvendelser som for eksempel dagliglivets mekanikk, celest mekanikk, klimadynamikk og/eller fornybar energi.

Recommended prerequisites

FYS-0100 Generell fysikk, MAT-1002 Kalkulus 2

Objective of the course

Kunnskaper –- Studenten skal kunne :

 • forstå grunnleggende begreper i Galileis og Newtons mekanikk og formulere Newtons tre lover •
 • forstå hvordan pseudokrefter oppstår i akselererte og roterende referansesystemer og hvordan sentrifugalkrefter og Corioliskrefter manifesterer seg i naturen •
 • forstå begrepet mekanisk energi og skille mellom konservative krefter og friksjonskrefter
 • dekomponere bevegelsen av stive legemer i translatorisk bevegelse og rotasjon, og formulere de tilsvarende bevegelseslovene •
 • bruke Newtons gravitasjonslov til å etablere Keplers lover for planetbevegelser •
 • etablere de grunnleggende partielle differensiallikningene for gasser og væsker og Bernoullis likning ved hjelp av Newtons lover og enkle termodynamiske relasjoner •
 • etablere og løse de andre ordens ordinære differensiallikningene for harmoniske, dempete og tvungne svingninger

Ferdigheter - Studenten skal kunne:

 • løse problemer i punktmekanikk som innebærer integrasjon og løsning av ordinære differensialligninger •
 • løse bevegelseslikningene for punktmasser i roterende referansesystemer og enkle geofysiske strømningsproblem der Corioliskrefter spiller en viktig rolle •
 • bruke energikonservering til å løse mekanikkproblem, og identifisere situasjoner med friksjonskrefter, der energikonservering ikke kan benyttes •
 • løse bevegelseslikningene for stive legemer for enkle situasjoner, innebefattet rullebevegelse • løse bevegelseslikningene for enkle satellitt- og planetbaner •
 • løse enkle problemer for statisk likevekt og strømning i gasser og væsker •
 • løse bevegelseslikningene for enkle svingeproblem

Generell kompetanse - Studenten skal kunne: •

 • erkjenne viktigheten av matematisk beskrivelse i fysikk •
 • erkjenne forskjellen mellom grunnleggende naturlov (falsifiserbar hypotese) og lover dedusert fra slike grunnleggende lover •
 • anvende innsikten i mekaniske konserveringslover til å forstå generaliseringen av disse lovene til elektromagnetisme og kvantemekanikk •
 • ha oppnådd et faglig modenhetsnivå til å gi seg i kast med videregående fysikkemner


Language of instruction

Emnet er norskspråklig. Undervisning og eksamensoppgaver vil gis på norsk, men pensumlitteraturen kan være på engelsk.

Teaching methods

Forelesninger: 50 timer
Øvelser: 30 timer

Assessment

En skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100 %.

Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F.

Kontinuasjonseksamen (§ 22):
Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester, dersom emnet inngår som obligatorisk i studieprogrammet.

Utsatt eksamen (§§ 17 og 21):
Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Se angitte paragrafer i Forskrift for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet for mer informasjon.

Arbeidskrav
Tilgang til eksamen krever inntil 2 godkjente obligatoriske oppgaver. Tidligere godkjent arbeidskrav gir tilgang til eksamen.

Recommended reading/syllabus

Informasjon kommer.