spring 2017
AUT-1001 Programmering med mikrokontroller - 10 stp

Last changed: 04.05.2017

Type of course

Kan ikke tas som enkeltemne.

Course content

Kurset tar for seg "Embedded C" og mikrokontrollere. Enn så lenge Atmel AVR, i IDE "Atmel Studio". Vi går gjennom konfigurering og bruk av AVR, herunder interrupts, Timere, ADC, analoge komparatorer, seriell og parallell kommunikasjon med blant annet USART, sleep modes osv.

Etter endt emne skal kandidaten ha godt faglig grunnlag og forståelse i de temaene som gjennomgås, som andre emner kan bygge videre på.


Recommended prerequisites

INF-1100 Innføring i programmering

Objective of the course

Etter endt emne skal kandidaten ha godt faglig grunnlag og forståelse i de temaene som gjennomgås, som andre emner kan bygge videre på.

Kunnskap

Kandidatene får grunnleggende kunnskaper om mikrokontrollere og sammensatte systemer. Kandidaten har forståelse for hvordan mikrokontrollere fungerer som et sammensatt system av flere integrerte komponenter. Kandidaten skal ha detaljkunnskap om flere typer digitale komponenter som eksempelvis timere, adc, komparatorer, usart-motorer, spi-motorer og minnetyper.

 

Ferdigheter

Kandidaten skal mestre embedded C-programmering. Kandidaten kan bruke mikrokontrollere som en fleksibel «problemløser» i anvendte systemer. Kandidaten kan dokumentere og argumentere for valgte løsninger.

 

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne bruke datablad til å søke kunnskap om andre / tilsvarende mikrokontrollere utover den/de som benyttes i kurset. Kandidaten skal få erfaring i prosjektdokumentasjon.


Language of instruction

Norsk

Teaching methods

36 t Forelesninger, 24 t øvinger og lab.øvinger.

Assessment

4 timer skriftlig eksamen. Det gis bokstavkarakter A – F.

3 obligatoriske arbeider må være godkjent for å få adgang til eksamen. En av disse godkjennes av sensor

Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Schedule

Course overlap

AS208 Programmering med mikrokontroller 10 stp

Recommended reading/syllabus

Oppgis ved studiestart