spring 2017
AUT-2007 Styringsteknikk - 10 stp

Last changed: 04.05.2017

Type of course

Kan ikke tas som enkeltemne.

Course content

PLS-Programmering

Om PLS-er: Oppbygning og prinsipiell virkemåte. Konfigurering. Adressering.

Signaler og utstyr: Diskrete signaler og digitalt utstyr. Sampling og diskretisering. Analoge signaler og analogt utstyr. Givere, sensorer og aktuatorer. Tilkobling. Kabling. Støy og filtrering. Kommunikasjons med PLS og mellom PLS-er. Aksess over Ethernet. Lagring av logge-data til fil og evt. database.

Planlegging og metodikk: Prosessbeskrivelse. I/O-liste. Kravspesifikasjoner. Kombinatorisk og sekvensielt design. Sekvensdiagram. Flytskjema. Tilstandsdiagram.

IEC 61131-3: Navngiving. Konvensjonell adressering vs. variable og objekt. Variable og variabeltyper. Datatyper. Variabeldeklarering. I/O-adressering. Tasks.

Programmering: Fra kildekode til maskinkode. POUs. Standard funksjoner og funksjonsblokker. Definering, koding og kall av egnedefinerte funksjoner og funksjonsblokker. Debugging.

        Funksjonsblokkdiagram (FBD). Ladderdiagram (LD). Strukturert  tekst (ST). Sekvensielle Funksjonskart (SFC). Debugging. Handtering av analoge signal og regulering med PLS.

Visualisering:         Konstruksjon av visualisering lagret i PLS-ens webserver.

LabVIEW

Introduksjon til LabVIEW: Introduksjon til grafisk programmering og bruk av datakommunikasjon og I/O kort til datainnsamling, styring og regulering av ekte prosesser og simulerte prosessmodeller.


Objective of the course

Etter endt kurs skal kandidaten være i stand til å anvende tilegnet kunnskap til å programmere og implementere en automatisert styring og tilhørende overvåking av industrielle prosesser.

Kunnskap

Kandidaten skal:

 • Ha dybdekunnskaper innen virkemåte og anvendelse av PLS-er og om ulike programmeringsspråk.
 • Kunne det essensielle i standarden IEC61131-3.
 • Ha grundige kunnskaper om metodiske fremgangs­måter for design og utvikling av strukturerte PLS-program.
 • Kunne flere typer programmeringsspråk og deres styrker og svakheter.
 • Kunne bruk av grafisk programmering i LabVIEW.
 • Kunne oppsett og bruk av I/O-kort til datainnsamling og output.

Ferdigheter

Kandidaten skal:

 • Kunne kople opp PLS-er, konfigurere disse og implemen­tere programkode.
 • Kunne kople til ulike typer sensorer og aktuatorer.
 • Kunne lage enkle grafiske visualiseringer (web-grensesnitt) i CODESYS.
 • Kunne logge data til fil.
 • Kunne anvende LabView til styring og regulering av både ekte prosesser og simulerte prosessmodeller, samt lage enkle grafiske operatørgrensesnitt for dette.

Generell kompetanse

Kandidaten skal:

 • Forstå andre anvendelser og muligheter av/med LabView
 • Vite forskjellen mellom kildekode og maskinkode.
 • Planlegge, strukturere og dokumentere programkode.

Language of instruction

Norsk

Teaching methods

Emnet undervises med tradisjonelle ukentlige forelesninger jevnt fordelt utover semesteret. I tillegg gis det veiledningstimer for både teoretiske og praktiske oppgaver. Enkelte øvinger krever bruk av utstyr som PLS, datainnsamlingskort og laboratoriemodeller, og må utføres på laboratoriet.

Kurset innbefatter bruk av flere ulike programvarer.

Emnet kan bli undervist på engelsk.


Assessment

4 timer skriftlig eksamen.Bokstavkarakter A - F.

For å få adgang til å avlegge eksamen må 7 av 9 obligatoriske arbeider være godkjent.

Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen i påfølgende semester.


Schedule

Recommended reading/syllabus

Oppgis ved studiestart.