spring 2017
ARK-2021 Klimahistorie: Innføring i klimatologi - 10 stp

Last changed: 29.03.2017

Application deadline

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Type of course

Emnet kan inngå som valgemne i bachelorgraden i arkeologi. Emnet passer også godt for studenter på andre samfunnsfaglige programmer og for realfagstudenter.

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet kan etter søknad inngå i en mastergrad i arkeologi, hvis emnet har spesiell relevans for studentens masterprosjekt.


Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Course content

Klima danner en grunnleggende ramme for menneskets og kulturers eksistens. Fra å være oppfattet som "gitt", er klima i de siste årtier blitt en politisk størrelse; klimahistorien har fenget alminnelig interesse. Emnet tar opp hva klimatologi innebærer, det omhandler atmosfærens samspill med jordens delsystemer og hvordan disse resulterer i klima. Videre drøftes det hvordan klima måles og defineres og hvordan ulike kulturer og aktører har forholdt seg til klima i forskjellige tidsperioder. Klimahistorie og klimaendring kan forklares ut fra endringer i de forhold som preger klimaet, med både jordiske og kosmiske årsaker. De ulike trinn i kursets progresjon forbindes med klimaets følger, bl.a. for tilgang på vann, økologi og helse. I noen grad vil det tas hensyn til de aktuelle studenters spesielle interesser.

Objective of the course

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat: Kunnskaper og forståelse Studenten skal: ha kjennskap til metodiske prinsipper som ligger til grunn for bl.a. å kunne håndtere fysikalske størrelser slik som energi ha kunnskap om samspillet mellom ulike deler av et system slik som atmosfære, osean og landis Ferdigheter Studenten skal kunne: kvalitativt forstå hvordan klima blir til og endres lokalt, regionalt og globalt tolke klimaet som gitt ramme for forløp i den fysiske naturen så vel som for liv og samfunn. kjenne til og kunne anvende fysikalske lovmessigheter som gjør klimaet relevant for eget fagfelt (kultur eller natur) forestille seg og trekke slutninger av forløp når fire dimensjoner (tre romlige av en egenskap, for eksempel romlig fordeling av varme, og tiden som den fjerde) endres Kompetanse generell kompetanse om klimaet og dets rolle innen studentens eget studiefelt evne til å kunne håndtere vitenskapelig stoff adekvat.

Language of instruction

Undervisningsspråket er norsk. Eksamensspråk er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk rettes til instituttet.

Teaching methods

Undervisningen består av til sammen 24 timer forelesning fordelt på fire bolker i løpet av semesteret. Undervisningen bygger på forelesninger og selvstudium av litteratur. Øvingsoppgavene er en vesentlig komponent i læringsprosessen. Disse vil bli utdelt via Fronter. Forelesningene er ment som motiverende impulser til selvstendig lesing av litteratur (pensum). Det forventes en samlet arbeidsinnsats tilsvarende 1/3 av en uke i gjennomsnitt gjennom hele semesteret. Dersom færre enn tre studenter møter til forelesninger kan emnet undervises som manuduksjon.

Assessment

Arbeidskrav:

Det vil bli utdelt 4 oppgavesett til fastsatte tidspunkt i løpet av semesteret. Oppgavebesvarelsene innleveres i Fronter og studentene får skriftlig tilbakemelding på oppgavene av faglærer. Studentene oppfordres til å besvare oppgavene i grupper. Minst 75 % av oppgavenumrene gitt i løpet av semesteret må besvares tilfredsstillende for at studenten skal kunne framstille seg til endelig eksamen. Senest innen to uker før endelig levering av eksamen skal studenten levere en disposisjon for oppgaven.

Eksamen:

Eksamen består av en semesteroppgave på ca. 3500 ord (ca.10 sider tekst). Oppgavens emne bør velges tidligst mulig i semesteret fra studentens eget interessefelt. Oppgaven bør ha en vinkling som forbinder klima med eget studieprogram, for eksempel arkeologi eller biologi. Gjennomføringen av semesteroppgave skal vise om studenten har oppnådd de ferdigheter og kunnskaper som er ført opp under ”Læringsmål”. Det kreves eller legges vekt på at semesteroppgaven oppfyller standard for faglige artikler, både hva angår logisk disposisjon, språkføring og bruk av referanser. Opp til tre studenter kan forfatte en felles hjemmeoppgave. Omfanget vil da utvides. Studenter som leverer felles semesteroppgave hefter på like fot og gis identisk karakter. Karakterskala fra A-E for bestått og F for ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Dersom semesteroppgaven vurderes til F, vil det være mulig å kontinuere ved å fremstille seg til ny eksamen. Kontinuasjonseksamen gjennomføres ved at semesteroppgaven leveres inn på nytt i bearbeidet form til en ny fastsatt frist.


Schedule

Recommended reading/syllabus

Pensum er på om lag 700 sider. Pensum er todelt. Det omfatter litteratur som

 

a) Er felles for alle studenter og dekker ”klima”,

b) Er valgfritt og dekker klimaets rolle i den enkelte students studiefelt, for eksempel arkeologi eller historie eller botanikk eller geologi etc.

 

Detaljert pensumliste for emnet utarbeides hvert enkelt år. Listen er ment som forslag av titler som kan skiftes ut med ekvivalent litteratur etter den enkelte students ønske i samråd med lærer.

 

Pensumlitteratur ARK-2021 vår 2017 (Bøker)

 

Innførende:

E. Kolstad & Paasche Ø: Hva er klima? Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-01385-5

 

Historisk:

H.H. Lamb: Climate History and the Modern World. ISBN 0-415-12735-1

 

Økologisk:

W.J. Burroughs: Climate Change, a Multidisciplinary Approach. ISBN 978-0-521-69033-1

 

Fysikalsk, relatert til grense jord-atmosfære:

K. Utaaker: Mikro- og lokalmeteorologi. ISBN 82-419-0062-5 (produseres ikke mer av forlaget)