spring 2017
BED-2044F Prosjektoppgave i prosjektledelse - 10 stp

Last changed: 29.03.2017

Application deadline

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.


Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne såfremt en har bestått emner tilsvarende BED-2042F Prosjektstyring og at en samtidig tar BED-2043F Prosjektledelse, videregående.

Skriving og veiledning på BED-2044F Prosjektoppgave i prosjektledelse, starter på høsten mens eksamen er på våren. Studentene må eksamensmelde seg allerede om høsten når de skal skrive oppgaven på våren.


Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere grad.


Course content

Emnet skal dyktiggjøre deltakerne i å lede prosjekter i privat og offentlig virksomhet og øke forståelsen for hvorfor prosjekt som arbeidsform egner seg til å løse oppgaver av kortvarig og mer ukjent karakter. Det er også et mål at deltakerne skal lære å arbeide med prosjekter ved hjelp av moderne teknologi (Internett, web-TV, nettkommunikasjon etc.).

Målgruppe og opptakskrav

Emnet retter seg mot personer som arbeider eller ønsker å arbeide i offentlig eller privat virksomhet hvor prosjektarbeid er relevant som arbeidsform. Det egner seg også som videreutdanning for personer med annen høyere utdanning. 

Opptakskrav er generell studiekompetanse/realkompetanse, men forutsetter deltakelse på de andre to emner i studiet i 30 stp Prosjektledelse, BED-2042F Prosjektstyring og BED-2043F Prosjektledelse videregående.


Objective of the course

Kunnskaper:

 • Kandidaten har bred kunnskap om de utfordringer bruken av prosjekt har i en større sammenheng. Man er presentert for ulike tema relatert til prosjekt som en prosess som går fra et prosjekt ¿fødes¿ via planlegging og gjennomføring til det avsluttes, evalueres og resultatene eventuelt tas i bruk.
 • Kandidaten kjenner til tradisjonelle og nyere metoder og teknikker innen prosjektledelse
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innen prosjektledelse.
 • Kandidaten har en kritisk, men positiv holdning til prosjektledelse ved at han har fått kunnskap om prosjektets historie, utvikling, egenart og plass i samfunnet. 

 

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan anvende prosjektfaglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg ved ulike utfordringer.
 • Kandidaten kan reflektere over egen prosjektfaglig utøvelse og justere denne under veiledning.
 • Kandidaten kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en prosjektfaglig problemstilling.
 • Kandidaten kan beherske prosjektfaglige verktøy, teknikker, uttrykksformer og moderne kommunikasjonsteknologi (Internett, web-TV, nettkommunikasjon etc.).

 

Generell kompetanse:

 • Kandidaten skal ha fått en kritisk, men positiv holdning til prosjekt som arbeidsform og bruken av prosjekter i samfunnet.
 • Kandidaten har innsikt i relevante prosjektfaglige- og yrkesetiske problemstillinger
 • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • Kandidaten kan formidle sentralt prosjektfaglig stoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer.
 • Kandidaten kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor prosjektledelse og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Kandidaten kjenner og bidrar til nytenkning og innovasjonsprosesser.


Language of instruction

Norsk.

Teaching methods

Emnet er i sin helhet nettbasert, men med en 3-dagers startsamling i Alta samtidig med oppstart av BED-2042F Prosjektstyring. Det anbefales sterkt å møte fysisk på denne samlinga da det der vil det gis informasjon om viktige faglige, tekniske og administrativ forhold i gjennomføringen av studiet. I tillegg vil det bli satt av tid til idéutveksling om prosjektarbeid og danning av prosjektgrupper for innlevering av arbeidskrav og prosjektoppgave. Dette er den eneste forelesningen som blir gitt i emnet.

 

Ellers vil veiledning og gruppesamarbeid mellom samlingene foregå via Fronter, E-post, Skype, Adobe Connect, telefon etc. Deltakelse på studiet forutsetter at studentene har tilgang til internett. 

Læringsformer

Emnet bygges rundt studentenes eget arbeid med vurdering av et valgt prosjekt fra virkeligheten.  Prosjektet bør være avsluttet eller i sluttfasen. Den enkelte student har ansvar for å finne et egnet prosjekt og få tillatelse til å vurdere det. Oppgaven skal gjennomføres i grupper á 3-4 studenter.  Det er en fordel at studentene gjør et søk etter mulige prosjekter som kan egne seg for vurdering og tar med seg idéer om dette til første samling. Der vil det bli tid til idéutveksling om prosjektarbeid og til danning av prosjektgrupper. 

Det åpnes for bruk av flere fleksible læringsformer i gjennomføringen av studiet.


Assessment

Arbeidskrav

Obligatorisk arbeidskrav er grunnlaget for vurdering underveis av studentene.  Formålet med arbeidskrav er å øke læringen ved at man jobber med pensum underveis samtidig som man har god framdrift i arbeidet med prosjektoppgaven. Arbeidskrav gjøres i grupper á 3-4 deltakere. Vurdering av arbeidskrav gis av faglærere/veileder.

Arbeidskrav leveres på Fronter til de oppgitte frister. Det gis tilbakemelding innen 2 uker om arbeidskravet er godkjent. Ikke godkjente arbeidskrav kan leveres på nytt innen 2 uker etter tilbakemelding. Arbeidskravene må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

 

Eksamen

Karakter i i emnet settes på grunnlag av:

1. Prosjektoppgave i gruppe á 3-4 deltakere med tema fra et konkret gjennomført prosjekt.

 • Vurdering/analyse av et eksisterende prosjekt ut fra et tematisk område som behandles innenfor emnene BED-2042F og BED-2043F (planlegging, organisering, ledelse, rapportering etc.) Tematisk område avklares med veileder.                                          
 • Prosjektoppgaven skal ha et omfang på 20 - 25 sider + vedlegg.

 

Karakterskala A-E, med F som stryk                  

 

Innleveringsfrister prosjektoppgave: Prosjektoppgaven må være innlevert innen kl. 14.00 på Fronter siste virkedag i april. Oppgaven leveres som étt PDF-dokument. 

 

Formkrav til obligatoriske arbeidskrav og prosjektoppgave:

Fontstørrelse 12 pkt. Skrifttype Times New Roman, linjeavstand 1,5, venstremarg 4 cm, høyre-, topp- og bunnmarg 2 cm. 


Recommended reading/syllabus

Pensumlitteratur oppgis i Fronter ved semesterstart eller kan oppgis og kjøpes ved henvendelse til bokhandelen Akademika i Tromsø / Tromso@akademika.no