spring 2017
BED-2043F Prosjektledelse, videregående - 10 stp

Last changed: 04.05.2017

Type of course

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatory prerequisites

BED-2042F Prosjektstyring

Course content

Emnet skal dyktiggjøre deltakerne i å lede prosjekter i privat og offentlig virksomhet og øke forståelsen for hvorfor prosjekt som arbeidsform egner seg til å løse oppgaver av kortvarig og mer ukjent karakter. Det er også et mål at deltakerne skal lære å arbeide med prosjekter ved hjelp av moderne teknologi (Internett, web-TV, nettkommunikasjon etc.).

Objective of the course

Kunnskaper:

  • Kandidaten har fått kunnskap om de utfordringer bruken av prosjekt har i en større sammenheng. Man er presentert for ulike tema relatert til prosjekt som en prosess som går fra et prosjekt ¿fødes¿ via planlegging og gjennomføring til det avsluttes, evalueres og resultatene eventuelt tas i bruk.

Ferdigheter:

  • Kandidaten skal etter fullført emne ha nødvendige ferdigheter til å kunne være en god prosjektleder, prosjektmedarbeider eller prosjekteier, herunder også kunne gjøre vurderinger av i hvilken grad prosjektformen egner seg å bruke i de aktuelle oppgaver.
  • Emnet skal dyktiggjøre deltakerne i å lede prosjekter i privat og offentlig virksomhet og gitt økt forståelse for hvorfor prosjekt som arbeidsform egner seg til å løse oppgaver av kortvarig og mer ukjent karakter. 
  • Kandidaten skal også ha fått erfaring i bruk av moderne kommunikasjonsteknologi (Internett, web-TV, nettkommunikasjon etc.).

Generell kompetanse:

  • Kandidaten skal ha fått en kritisk, men positiv holdning til prosjekt som arbeidsform og bruken av prosjekter i samfunnet.


Language of instruction

Norsk.

Teaching methods

Emnet er delt i en teori/undervisningsdel og en prosjektoppgave; totalt 10 studiepoeng. Undervisningen gis over 3 samlinger á 3 dager våren 2015.

 

Tema på samlinger:

1. samling januar/februar                  Samhandling, kunnskapsutvikling og dokumentasjon

2. samling mars:                                 Kontrakter, spesielle emner

3. samling april:                                   Ledelse, evaluering og avslutning

 

Alle samlinger vil bli sendt direkte på Web-TV og tatt opp slik at man se dem i ettertid på Fronter når man ønsker.

Arbeidsformer vil være forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning og presentasjoner.

Veiledning og gruppesamarbeid mellom samlingene kan foregå via Internett, Fronter, E-post, Adobe Connect, telefon etc. Deltakelse på emnet forutsetter at studentene har tilgang til internett. 

Noen tema/dager vil kunne bli tilbudt som rene Web-TV-tilbud uten noe fysisk frammøte i klasserom. Da må man i tillegg besvare oppgaver som forutsettes godkjent for å kunne gå videre i kurset.

Prosjektforum AS selger lisenser for prosjektstyringsverktøyet  «Prosjektplan»  til studenter ved Høgskolen i Finnmark som ønsker det for ca. kr. 800,- pr lisens/bruker + mva. (Normalpris kr. 2 100,-).

Studiesentrene på Finnsnes og i Nord-Troms tilbyr tjenester for studenter tilhørende regionen. Ønsker du å bli kontaktet av Studiesenteret Finnsnes AS eller Nord-Troms studiesenter, vennligst skriv dette i merknadsfeltet i Søkerweb. Din kontaktinformasjon vil da bli sendt til ditt studiesenter. Er du ikke søker, kan du kontakte studiesenteret direkte.


Assessment

Arbeidskrav

To obligatoriske innleveringer er grunnlaget for vurdering underveis av studentene. Hensikten med arbeidskrav er å øke læringen ved at man jobber med pensum underveis. Vurdering av arbeidskrav gis av faglærere/veileder.

Arbeidskrav gjøres i grupper med inntil 4 deltakere.  

Arbeidskrav må leveres på Fronter innen oppgitt frist. Det gis tilbakemelding innen 2 uker om arbeidskravet er godkjent. Ikke godkjente arbeidskrav kan leveres på nytt innen 2 uker etter tilbakemelding.  Arbeidskrav må godkjennes før en får gå opp til eksamen.

Formkrav til obligatoriske arbeidskrav:

Fontstørrelse 12 pkt. Skrifttype Times New Roman, linjeavstand 1,5, venstremarg 4 cm, høyre-, topp- og bunnmarg 2 cm. 

 

Eksamen

4-timers skriftlig individuell eksamen. Karakterskala A-E, med F som stryk. 

Skriftlig eksamen avholdes ved campusene i Alta, Tromsø, Kirkenes, Harstad og Narvik, samt ved Nord-Troms studiesenter og studiesenteret på Finnsnes. I tillegg vil det bli avhold skriftlig eksamen på nærmere bestemt lokasjon i Oslo. Ved eksamensavvikling i Oslo og ved studiesentere vil det påløpe en viss egenandel for dekning av eksterne utgifter (leie av lokaler, ekstravakter etc.). Studentene må velge eksamenssted når de registrerer seg til eksamen i studentweb. Studenter som ikke registrerer eksamenssted vil bli plassert på eksamenslisten i Tromsø eller Alta.

Etter søknad kan det vurderes om eksamen kan avholdes ved andre studiesteder. I utgangspunktet må det være minimum ti kandidater ved annet studiested før eksamen ved annet studiested vurderes.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig fire timers skoleeksamen (teller 100%) og avvikles ved campus Alta for dem som gikk opp til ordinær eksamen i Alta, Hammerfest og Kirkenes, og ved campus Tromsø for dem som gikk opp til ordinær eksamen i Tromsø, Finnsnes, Oslo og Nordreisa.


Schedule

Course overlap

BED-2017 Prosjektledelse, fordyping 6 stp

Recommended reading/syllabus

Pensumlitteratur oppgis i Fronter ved semesterstart eller kan oppgis og kjøpes ved henvendelse til bokhandelen Akademika i Tromsø / Tromso@akademika.no