spring 2017
BED-2017 Prosjektledelse, fordyping - 10 stp

Last changed: 04.05.2017

Application deadline

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 


Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Obligatory prerequisites

BED-2012 Prosjektledelse

Course content

Kurset gir en dypere forståelse av moderne prosjektledelse, og gir utfyllende kunnskaper og ferdigheter i prosjektarbeid.

Objective of the course

Hva lærer du:

 • Kunnskaper:
  • Kandidaten har bred kunnskap om de utfordringer bruken av prosjekt har i en større sammenheng. Kandidaten er presentert for en rekke ulike tema relatert til prosjekt som en prosess som går fra et prosjekt initieres via planlegging og gjennomføring til det avsluttes, evalueres og resultatene tas i bruk.
  • Kandidaten har bred kunnskap om tradisjonelle og nyere metoder og teknikker innen ledelse og gjennomføring av prosjekter.
  • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innen ledelse og gjennomføring av prosjekter.
  • Kandidaten har en kritisk, men positiv holdning til prosjektledelse ved at han har fått bred kunnskap om prosjektets historie, utvikling, egenart og plass i samfunnet. 

 

 • Ferdigheter:
  • Kandidaten kan anvende prosjektfaglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg ved ulike utfordringer. Herunder gi en teoretisk og analytisk beskrivelse av blant annet:
   • prosjektmodenhet
   • erfaringsoverføring
   • teamarbeid
   • smidige metoder
  • Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse innenfor prosjektledelse og justere denne under veiledning.
  • Kandidaten kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser et bredt omfang av prosjektfaglige problemstillinger.
  • Kandidaten kan anvende avanserte prosjektfaglige metoder, teknikker og verktøy som kostnadsestimering, nettverksplanlegging og ressursutjevning for å utforme prosjekter.

 

 • Generell kompetanse:
  • Kandidaten skal ha fått en kritisk, men positiv holdning til prosjekt som arbeidsform og bruken av prosjekter i samfunnet.
  • Kandidaten har bred innsikt i prosjektfaglige problemstillinger.
  • Kandidaten kan alene og som deltaker i en gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer benytte tradisjonelle og nyere metoder for å planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid.
  • Kandidaten kan bredt anlagt formidle prosjektfaglig stoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig.
  • Kandidaten kan bredt anlagt utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor prosjektledelse og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
  • Kandidaten kjenner og bidrar til nytenkning og innovasjonsprosesser gjennom bruk av prosjektarbeidsformen.


Language of instruction

Norsk

Teaching methods

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. 

Assessment

Skriftlig eksamen utgjør 100 % av sluttkarakter. Bokstavkarakter A-E, der F er stryk. Eksamen arrangeres i Tromsø.

 

Obligatoriske oppgaver skal løses og leveres inn individuelt eller i grupper. Det er krav til et antall godkjente oppgaver for å gå opp til skriftlig eksamen. Det tilbys kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig skoleeksamen (teller 100 %). Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.


Schedule

Course overlap

ØS407 Prosjektledelse fordypning 10 stp
BED-2043F Prosjektledelse, videregående 6 stp

Recommended reading/syllabus

Pensumlitteratur oppgis i Fronter ved semesterstart eller kan oppgis og kjøpes ved henvendelse til bokhandelen Akademika i Tromsø / Tromso@akademika.no