spring 2017
ARK-2023 Museologi - 10 stp

Last changed: 23.02.2017

Application deadline

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Type of course

Emnet er et valgfritt fordypningsemne for studenter på bachelorprogrammet i arkeologi.

Emnet passer også som støtteemne i historie, sosialantropologi, religionsvitenskap, kunstvitenskap, planlegging, statsvitenskap og dokumentasjonsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne.


Admission requirements

Emnet kan tas som enkeltemne. Søknadskode: 9199

Course content

Emnet gir en introduksjon i museologi. Det skal gi en innføring i hvordan museer fungerer i samfunnet, hvilke rammebetingelser som påvirker forvaltning og formidling av kulturarv og hvordan disse arbeidsoppgavene utføres i praksis. Det legges særlig vekt på den forvaltningsmessige oppbyggingen av sektoren.

Det gis også en innføring i utstillingsmessige formspråk og i spenningsfeltet mellom forvaltning og formidling.


Objective of the course

Etter bestått eksamen skal studentene ha oppnådd følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse

Studentene skal ha:

  • Grunnleggende innføring i de kulturhistoriske museenes fremvekst i Europa, men med vekt på Norden
  • En særlig forståelse for urfolks og nasjonale minoriteters relasjon til museumssektoren
  • Grunnleggende forståelse for museenes ulike arbeidsoppgaver og politiske føringer på museumspolitikk
  • Kunnskap om ulike museumstyper og utstillingsspråk
  • Grunnleggende kunnskap om museer og om hvordan museer forvalter og formidler kulturhistorie

Ferdigheter

Studentene skal:

  • Kunne gjøre selvstendige vurderinger av innhold og uttrykk i museer og ustillinger
  • Ha et grunnlag for arbeid innen museer og andre kulturfaglige sektorer som benytter utstillinger som formidlingsspråk

Language of instruction

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråk er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.


Teaching methods

Undervisningen består av til sammen 8 dobbelttimer med forelesninger, seminar og tre ekskursjoner.

Gjennom forelesningene skal studentene få et teoretisk grunnlag innen emnets innhold. På seminarer legges det stor vekt på diskusjoner og studentenes egenaktivitet. Seminarer og ekskursjoner skal gi studentene mulighet il å fordype seg i de ulike aspektene ved museumsvirksomhet som er nevnt under læringsmål.


Assessment

Arbeidskrav

For å kunne fremstille seg til eksamen må studentene ha deltatt i to ekskursjoner fastsatt i semesterplanen for emnet. I tillegg må studenten ha innlevert besvarelser på de to mappeoppgavene for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Karaktergivende eksamen består av 2 essays/prosjektarbeid, hver på ca 5 sider (ca. 1750 ord eksklusive litteraturliste). Utkast til besvarelse/essay leveres til nærmere oppgitte frister i løpet av semesteret. Studenten vil få en tilbakemelding på disse tekstene. Endelig karakter settes etter innlevering av hele mappen med evt. reviderte essays i slutten av semesteret.

Karakterer fra A-E for bestått eksamen og F for ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen

Dersom de to skriftlige besvarelsene samlet vurderes til F, vil det være mulig å kontinuere ved å fremstille seg til ny eksamen. Kontinuasjonseksamen gjennomføres ved at hele mappa leveres inn på nytt. Studenten vil få en tilbakemelding på hvilke(n) oppgave(r) som har ført til karakteren F. Disse skal bearbeides og suppleres før mappa leveres på nytt.


Schedule

Recommended reading/syllabus

Pensum Ark 2023. Museologi. Vår 2017

 

771 s.

* I kompendium

** Kjøpes/lånes

*** Lastes ned fra internett

 

***ICOMs museumsetiske regelverk. Kulturrådet 2011. Kan lastes ned i pdf fra: http://www.kulturradet.no/documents/10157/2bcf94db-d79d-4b5f-834b-384ea304580f, 36 sider.

 

* Baglo, Cathrine 2007: Utstillinger av samer i tida 1822-1934. Ottar nr. 4 2007, s. 3-10. 8 sider.

 

* Brandt, Per Aage 1995: Hvad er et museum? En semiotisk undersøkelse. Nordisk museologi nr 1, s. 17-24. 8 sider.

 

***Eriksson, Hege Maria 2004: Museumsarkitektur. En studie av nyere norske museumsbygg. ABM-skrift nr 7. s. 6-21 og 70-123. 62 sider. Heftet kan lastes ned i pdf fra: Kulturrådet

 

**Floris, Lene og Anne Vasström 1999: På museum - mellem oplevelse og oplysning. Humanistisk historieformidling b. 6, Roskilde Universitetsforlag, s. 23-285. 262 sider.

 

***Holmesland, Hilde 2006: Arkivene, bibliotekene, museene & De nasjonale minoritetene. ABM-skrift no 25. 36 sider. Heftet lastes ned i pdf fra: Kulturrådet

 

***Møystad, Mari 2009: Glomdalsmuseet og romanifolket/taterne. Samarbeid, konflikt og prosess. En reise i museets erfaringslandskap. I: Berkaak, O.A., Å. Gammersvik, S. Gynnild & I. J. Lyngbø (red): På sporet av den tapte samtid. Norsk kulturråd. S. 87-102. 16 sider. Artikkelen kan lastes ned fra denne linken:Kulturrådet

 

* Nilsen, Gørill 2008: Det problematiske mangfold. Nordisk museologi vol 1-2 2008, s. 139-156. 18 sider.

 

***Nilsen, Gørill 2003: 4. Museum. S. 201-227. I: Nilsen, Gørill 2003: Brytninger mellom lokal og akademisk kulturminnekunnskap. En analyse av fortidsforestillinger i Nord-Troms og Lofoten. Dr. art. avhandling i arkeologi, Universitetet i Tromsø. 26 sider. Avhandlingen kan lastes ned i pdf fra: www.ub.uit.no/munin

 

* Nilsen, Gørill 2011. Doing Archaeological Experiments in Ethnic Context. Experimental Archaeology or Experiential Activities?, Acta Archaeologica Lundensia Series in 8-0, vol. 62, Lund, Lund University, Department of Archaeology and Ancient History, pp. 257-278, 20 sider.

 

***NOU 1996: 7: Museum Mangfald, minne, møtestad. Sidene: 3-9, 32-43 og 75-138. 81 sider. Utredningen kan lastes ned i pdf fra: regjeringen.no

 

* Olsen, Bjørnar 2000: Bilder fra fortida? Representasjoner av samisk kultur i samiske museer. Nordisk Museologi No. 2/2000, s. 13-30. 18 sider.

 

* Olsen, Kjell 2000: Etnicity and representation in a "local" museum. I: Anttonen, Petti (red.): Folklore, heritage politics and ethnic diversity. A Festschrift for Barbro Klein. Botkyrka, s. 140-157. 18 sider.

 

**Sametingrådets melding om samiske museer 2004. 43 sider.

 

***St.meld. nr. 49(2008-2009) Framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling, fornying. Sidene: s. 7-13 og 123-167. 51 sider. Meldingen kan lastes ned i pdf fra: www.regjeringen.no

 

 

***St.meld. nr. 15 (2007-2008) Tingenes tale. Universitetsmuseene. Meldingen kan lastes ned i pdf fra: www.regjeringen.no

48 sider.

 

* Sørgaard, Kristine Orestad 2005: Kunsten å revitalisere gjenstanden som fascinasjonsobjekt.

Nordisk museologi nr 1. 2005, s. 29-38. 10 sider.

 

* Waidacher, Friedrich 1996: Museologiens plass i vitenskapens system. Nordisk Museologi nr. 1 1996, s. 135-144. 10 sider.