spring 2017
ARK-3027 Førhistorisk religion og ritualer - 10 stp

Last changed: 29.03.2017

Application deadline

1. desember for emner som tilbys vårsemesteret.

Type of course

Valgemne i masterprogrammet i arkologi. Emnet kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Det kreves avlagt bachelorgrad i arkeologi, historie, sosialantropologi, sosiologi eller tilsvarende fag.

Søknadskode: 9371 - enkeltemner på masternivå


Course content

Det er i disse årene en økt interesse for studiet av religion og ritualer i arkeologien. Emnet vil undersøke om, hvordan og i hvilket omfang det er mulig for arkeologien å fremsette velfunderede tolkninger om fortidig religion og ritualer. Det vil innledningvis bli en kort gjennomgang av forskningshistorien omkring emnet, men hovedvekten vil bli lagt på nyere tilnærminger, teorier og metoder. Viktige aspekter som blir tatt opp vil inkludere animisme, shamanisme, forfedrekult, astronomi, ritualiserings prosesser og praksis teori. Det kan også være aktuelt å diskutere aspekter ved samisk før-kristen religion.

Selv om graver og gravritualer vil bli diskutert, så vil hovedvekten av emnet fokusere på andre former for material kultur, som for eksempel rituelle deponeringer, monumenter, bergkunst og landskap. Emnet vil også inkludere diskusjoner omkring relevansen av fenomenologiske tilnærminger og kroppslige erfaringer (embodiment, sensory archaeology) for studiet av rituell praksis.

Eksempler vil bli valgt fra både nordisk og europeisk arkeologi, og det vil bli anvendt en del antropologisk komparativ litteratur.


Objective of the course

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

  • Innsikt i muligheter og begrensninger for arkeologiske tolkninger av forhistorisk religion og ritualer
  • Kunnskap om de mest sentrale tilnærminger til forhistorisk religion og ritualer

Ferdigheter:

  • Evne til kritisk vurdering av tolkninger om fortidig religion og ritualer


Language of instruction

Norsk

Teaching methods

Undervisningen består av 12 dobbelttimer fordelt på forelesninger og seminar.

Seminarene vil bli benyttet dels til diskusjon av temaer fra forelesningene og dels til diskusjon av utvalgte artikler.


Assessment

Arbeidskrav:

For å kunne fremstille seg til eksamen, må studenten ha deltatt på minst 2 av seminarene samt innlevert begge mappeoppgavene til nærmere angitte frister underveis i semesteret.

Eksamen: Karaktergivende eksamen er en mappevurdering som består av 2 skriftlige innleveringer, hver på ca 5 sider (ca. 1700 ord) som leveres til nærmere oppgitte frister i løpet av semesteret. Studenten vil få en tilbakemelding på oppgavene. Den samlede mappen på 2 oppgaver leveres på gitt dato i slutten av semesteret. Endelig samlet karakter settes etter innlevering av hele mappen med ev. reviderte oppgaver, hvor begge oppgaver vektes likt.

Karakterskala fra A-E for bestått og F for ikke bestått.

Dersom det arrangeres utsatt eksamen, gis det anledning til å gå opp til kontinuasjonseksamen ved karakteren F.


Schedule

Recommended reading/syllabus

Endelig pensum liste vil bli utlevert ved emnets oppstart.

 

Pensum vil blant annet inkludere følgende tekster:

 

Insoll, T. 2004. Archaeology, Ritual, Religion. London: Routledge. Xiii -100, 146-156.

 

Barrett, J. 1994.  Fragments from Antiquity. An Archaeology of Social Life in Britain, 2900-1200 BC. Oxford, Blackwell 9-20.

Bjerck, H. 2012. On the outer fringe of the human world.Phenomenological perspectives on anthropomorphic cave paintings in Norway.  Bergsvik, K.A. & Skeates, R. (eds) Caves in Context. The Cultural significance of caves and rockshelters in Europe. Oxford, Oxbow. 48-64. 

Bowie, F. 2000. The Anthropology of Religion. Oxford, Blackwell. 137-144, 161-170, 190-208

Bradley, R. 2000. An Archaeology of Natural Places. London, Routledge. 33-61

Damm,C. 1998 Rituals: Symbols or Action?  Andersson, A.C. et al. (eds) The Kaleidoscopic Past: Proceedings from the Fifth Nordic TAG Conference, Göteborg 2-5 April 1997. Gotarc Serie C, Arkeologiska Skrifter no.16, Göteborg University, Department of Archaeology. 443-449

Damm, C. in press. Religious practices in northern Europe 4000-2000 BCE. Olav Hammer, Lisbeth Bredholt Christensen and David Warburton (eds) Pre-Christian Religions of Europe. London, Equinox.

Fuglestvedt, I. 2010. Animals, ¿Churingas and Rock Art in Late Mesolithic Northern Scandinavia.  In Goldhahn, J., Fuglestvedt, I. & Jones, A. (Eds.) Changing Pictures. Rock Art Traditions and Visions in Northern Europe. Oxford, Oxbow Books. 23-34.

Gjerde, J.M. 2010. ¿Cracking¿ Landscapes. New documentation ¿ new knowledge?  In Goldhahn, J., Fuglestvedt, I. & Jones, A. (Eds.) Changing Pictures. Rock Art Traditions and Visions in Northern Europe. Oxford, Oxbow Books. 170-185.

Helskog, K. 1999. The Shore Connection. Cognitive Landscape and Communication with Rock Carvings in Northernmost Europe. Norwegian Archaeological Review, 32 (2), 73-94.

Hensey, R. 2010. Ritual and belief in the Passage Tomb Tradition of Ireland. PhD, NUI Galway.  Chap 6. 125-155

Kristiansen, K. & Larsson, T.B. 2005. The Rise of Bronze Age Society.  Cambridge, Cambridge University Press. Chap 6 p. 251-319.

Lewis-Williams, J. D. 2008. Religion and Ritual: an analytical materialist account. In Hays-Gilpin, K. & Whitley, D.S. (Eds) Belief in the Past. Theoretical approaches to the Archaeology of Religion. Walnut Creek, Left Coast Press. 23-42.

Nilsson Stutz, L. 2008. More than Metaphor: approaching the Human Cadaver in Archaeology. Fahlander, F. & Oestigaard, T. (Eds) The Materiality of Death. Bodies, burials, beliefs. BAR international Series 1768. 19-28.

Skeates, R. 2010. An Archaeology of the Senses. Oxford, Oxford University Press. P.8-23

Watson. A. 2001. The Sounds of transformation: acoustics, monuments and ritual in the British Neolithic. Price, N. (Ed) The Archaeology of Shamanism. London, Routledge. 178-192.

Whitley, D. 2002. Too many ancestors. Antiquity 76, 119-26.

Willerslev, R. 2004. Not animal, not not-animal: hunting, imitation and empathetic knowledge among the Siberian Yukaghirs. Journal of the Royal Anthropological Institute (NS) 10, 629-652