spring 2017
ARK-2030 Nordlig kulturhistorie: data, analyser og tolkninger - 10 stp

Last changed: 01.05.2017

Application deadline

1 desmber

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Forkunnskaper i form av grunnkunnskap til den kulturhistoriske utviklingen i Norden (ARK-1012 og ARK-1013 eller tilsvarende) samt arkeologisk metode og teori (ARK-1006 og ARK-1007 eller tilsvarende) kreves.

Søknadskode 9199 - enkeltemner på lavere nivå.


Obligatory prerequisites

ARK-1006 Arkeologisk metode I, ARK-1007 Arkeologiens idéhistorie, ARK-1012 Fra istidsjegere til jordbrukere, ARK-1013 Høvdingdømmer og stater, samer og nordmenn

Course content

Dette emnet gir fordypet innsikt i hvordan arkeologien setter sammen materiale, metoder og teori for å komme frem til kulturhistoriske tolkninger av de fortidige samfunn og deres forandringer.

Emnet vil være prosjektbasert og ta utgangspunkt i 1 evt 2 kulturhistoriske temaer. Disse vil rullere fra år til år.

Emnet vil gi en økt forståelse for grunnlaget for de kulturhistoriske tolkninger ut i fra en eller flere av nedenstående tilnærminger:

  • Det gis en grundigere innføring i eksisterende arkeologisk funnmateriale i Fennoskandia innen de utvalgte temaer, basert blant annet på utgravings- og registreringsrapporter, datainnsamlinger, tekstmateriale og publikasjoner. Dette materialet vil bli analysert ved hjelp av ulike metoder og teorier med henblikk på en kritisk vurdering av de foreliggende tolkninger.
  • Ulike tolkninger av en kulturhistorisk problemstilling vil bli evaluert opp mot hverandre med henblikk på en kritisk analyse av hhv det empiriske grunnlaget, metodenes relevans og det teoretiske perspektiv.

Objective of the course

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

-bred kunnskap om det empiriske materialet knyttet til det kulturhistoriske tema som emnets prosjektarbeid tar utgangspunkt i

- forståelse av hvordan valg av metode og teori har sammenheng med de resulterende tolkninger

- økt kunnskap om den kulturhistoriske egenarten i nordområdene

Ferdigheter:

- økt evne til kritisk vurdering av foreliggende tolkninger

- begynnende evne til selvstendig analyse av empiri

- grunnleggende forståelse for bruk av sentrale primære samlinger knyttet til kilder som litteratur, arkiv, magasin og databaser

Kompetanse:

- grunnleggende kompetanse i analyse av tolkningsprosesser knyttet til kulturhistoriske problemstillinger

- få innsikt i hvordan primære kilder fremskaffes og hvordan disse kritisk kan evalueres


Language of instruction

Undervisningsspråk er norsk/skandinavisk

Eksamensspråk er norsk/skandinavisk. Dersom studenten foretrekker det kan skriftlige besvarelser leveres på engelsk.


Teaching methods

Kurset omfatter 12 dobbelttimer. Av disse vil 4-6 være forelesninger, mens resten av undervisningen er seminar-basert. Det legges opp til studentpresentasjoner og -diskusjoner på seminarene.

Assessment

Arbeidskrav

Det skal innleveres to skriftlige oppgaver på 4-6 sider til angitt dato. Det vil bli gitt tilbakemelding på oppgaven. De to oppgaver skal, evt i revidert form, leveres som samlet mappe til avsluttende eksamen.

Eksamen og vurdering

Karaktergivende eksamen er en mappevurdering som består av 2 skriftlige innleveringer, hver på 4-6 sider (ca 1500 ord, gjerne med illustrasjoner i tillegg) som leveres til nærmere oppgitte frister i løpet av semesteret. Den samlede mappen på 2 oppgaver leveres på gitt dato i slutten av semesteret. Endelig samlet karakter settes etter innlevering av hele mappen med ev. reviderte oppgaver.

Oppgavene vurderes etter karakterskala fra A-E for bestått og F for ikke bestått.

Kontinuasjons­eksamen

Dersom de 2 skriftlige besvarelsene samlet vurderes til F, vil det være mulig å kontinuere ved å fremstille seg til ny eksamen. Kontinuasjonseksamen gjennomføres ved at hele mappa leveres inn på nytt. Studenten vil få en tilbakemelding på hvilke oppgaver som har ført til karakteren F. Disse skal bearbeides og suppleres før mappa leveres på nytt.


Schedule

Recommended reading/syllabus

Pensumliste: ARK-2030 vår 2017

 

Grunnbøker:

  • Cameron, C.M. og S.A. Tomka (red) 1993: Abandonment of settlements and regions: Ethnoarchaeological and archaeological approaches. Cambridge University Press, Cambridge. ISBN 0-521-57469-2
  • Schiffer, M.B. 1996 [1987]: Formation Processes of the Archaeological Record. University of Utah Press, Salt Lake City. ISBN 978-0-87480-513-0

 

Bøkene er markert med (*) i pensumlista og kan kjøpes på Akademika / Akademisk Kvarter.

 

Kompendium:

Resten av litteraturen består av artikler i kompendium som kan kjøpes på Akademika / Akademisk Kvarter.

 

_________________________________________________________________________________

 

Forelesning 1: Konsept - Øde-legging og kollaps

Schiffer, Michael B. 1972: Archaeological Context and Systemic Context. American Antiquity 37(2): 156-165. ISSN 0002-7316

 

(*) Schiffer, Michael B. 1996 [1987]: Formation Processes of the Archaeological Record. University of Utah Press, Salt Lake City. Les: Chapter 1, s. 3-11 og Abandonment Processes, s. 89-98. ISBN 978-0-87480-513-0 (17 s.)

 

Sharer, Robert, and Wendy Ashmore 2002: Archaeology: Discovering Our Past. 3 edition. McGraw-Hill Humanities/Social Sciences/Languages, Boston, July 29. ISBN 978-0-7674-2727-2

 

Stevenson, Marc G. 1982: Toward an understanding of site abandonment behavior: Evidence from historic mining camps in the southwest Yukon. Journal of Anthropological Archaeology 1(3): 237-265. ISSN 0278-4165

 

Middleton, Guy D. 2012: Nothing Lasts Forever: Environmental Discourses on the Collapse of Past Societies. Journal of Archaeological Research 20(3): 257-307. ISSN 1059-0161, 1573-7756

 

Videre lesning (fordypning utenfor pensum):

Shennan, Stephen 2013: Demographic Continuities and Discontinuities in Neolithic Europe: Evidence, Methods and Implications. Journal of Archaeological Method and Theory 20(2): 300-311. ISSN 1072-5369, 1573-7764

 

Forelesning 2: Tafonomi og formasjonsprosesser

Behrensmeyer, A.K. 1978: Taphonomic and ecologic information from bone weathering. I: Paleobiology, Vol.4 Nr. 2. s. 150-163 (13 sider) ISSN 0094-8873

 

Dawdy, S.L. 2006: The Taphonomy of Disaster and the (Re)Formation of New Orleans. I: American Anthropologist, Vol. 108, Nr. 4. s. 719-730 (12 sider) ISSN 0002-7294

 

Reitz, E.J. og Shackley, M. 2012: The Processes by Which Archaeological Sites Form. I: Elizabeth J. Reitz og Myra Shackley, Environmental Archaeology. Springer, New York. s.41-68 (28 sider) ISBN 978-1-4614-3337-8

 

(*) Schiffer, M.B. 1996 [1987]: Environmental Formation Processes: The Site. I: Michael B. Schiffer, Formation Processes of the Archaeological Record. University of Utah Press, Salt Lake City. s. 199-234, (36 sider) ISBN 978-0-87480-513-0

 

Videre lesning (fordypning utenfor pensum):

Bailey, G. 2007: Time Perspectives, Palimpsests and the Archaeology of Time. I: Journal of Anthropological Archaeology, Vol.26 Nr.2. s. 198-223 (26 sider) ISSN 0278-4165

 

Lucas, G. 2012: Formation Theory. I: G. Lucas, Understanding the Archaeological Record. Cambridge University Press, Cambridge. s. 74-123 (49 sider) ISBN 978-0-521-27969-7

 

(*) Schiffer, M.B. 1996 [1987]: Environmental Formation Processes: The Artifact. I: Michael B. Schiffer, Formation Processes of the Archaeological Record. University of Utah Press, Salt Lake City. s. 143-198 (55 sider) ISBN 978-0-87480-513-0

 

Shahack-Gross, R. 2011: Herbivorous Livestock Dung: Formation, Taphonomy, Methods for Identification, and Archaeological Significance. I: Journal of Archaeological Science, Vol. 38 Nr. 2. s. 205-218 (14 sider) ISSN 1059-0161

 

Stein, J.K. 2001: A Review of Site Formation Processes and Their Relevance to Geoarchaeology. I: P. Goldberg, V.T. Holliday og C.R. Ferring (red.), Earth Sciences and Archaeology. Springer, New York. s. 37-51 (15 sider) ISBN 978-1461354338

 

Forelesning 3: Pompeii-premisset og mellomnivå-linken

Binford, Lewis R. 1981: Behavioral Archaeology and the "Pompeii Premise." Journal of Anthropological Research 37(3): 195-208. ISSN 0091-7710

 

Hedström, Peter, and Lars Udehn 2009: Analytical sociology and theories of the middle range. In The Oxford Handbook of Analytical Sociology. Peter Hedstrom and Peter Bearman (eds.), pp. 25-50. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-921536-2

 

Schiffer, Michael 1985: Is There a "Pompeii Premise" in Archaeology? Journal of Anthropological Research 41(1): 18-41. ISSN 0091-7710

 

Shott, Michael J. 1998: Status and Role of Formation Theory in Contemporary Archaeological Practice. Journal of Archaeological Research 6(4): 299-329. ISSN 1059-0161, 1573-7756

 

Forelesning 4: Avfall og avfallshåndtering

Hodder, I. 1987: The Meaning of Discard: Ash and Domestic Space in Baringo. I: S. Kent (red.), Method and Theory for Activity Area Research: an Ethno- archaeological Approach. University of Columbia Press, New York. s. 424-448 (25 sider) ISBN 978-0231060806

 

Lucas, G. 2002: Disposability and dispossession in the twentieth century. I: Journal of Material Culture, Vol. 7 Nr. 1. s. 5-22 (17 sider) ISSN 1359-1835

 

(*) Schiffer, M.B. 1996 [1987]: Cultural Deposition. I: Michael B. Schiffer, Formation Processes of the Archaeological Record. University of Utah Press, Salt Lake City. s. 47-50 og 58-98 (41 sider) ISBN 978-0-87480-513-0

 

Wilson, D.C., Rathje, W.L. og Hughes, W.W. 1991: Household discards and modern refuse: A principle of household resource use and waste. I: Staski, E., og Sutro, L. D. (red.), The Ethnoarchaeology of Refuse Disposal, Arizona State University Anthropological

Research Papers Nr. 42. s. 41-51 (10 sider) ISSN 0271-0641

 

Videre lesning (fordypning utenfor pensum):

Deal, M., og Hagstrum, M.B. 1995: Ceramic Reuse Behavior among the Maya and Wanka: Implications for Archaeology. I: Skibo, J.M., Walker, W.H., og Nielsen, A.E. (red.), Expanding Archaeology. University of Utah Press, Salt Lake City. s. 111-125 (15 sider) ISBN 0-87480-479-5

 

Estévez, J. og A. Vila. 2006: Variability in the Lithic and Faunal Record through 10 Reoccupations of a XIX Century Yamana Hut. I: Journal of Anthropological Archaeology, Vol. 25 Nr. 4. s. 408-423 (16 sider) ISSN 0278-4165

 

Garrow, D. 2012: Odd Deposits and Average Practice: A Critical History of the Concept of Structured Deposition. I: Archaeological Dialogues, Vol. 19 Nr. 2. s. 85-115, 36 sider, ISSN 1380-2038

 

Hayden, B. og Cannon, A. 1983: Where the garbage goes: Refuse disposal in the Maya Highlands. I: Journal of Anthropological Archaeology, Vol. 2. s. 117-163 (46 sider) ISSN 0278-4161

 

Shanks, M., Platt, D. og Rathje W.L. 2004: The Perfume of Garbage: Modernity and the Archaeological. I: Modernism/modernity, Vol. 11 Nr.1. s. 61-83 (23 sider) ISSN 1080-6601

 

Forelesning 5: Analyse - hvordan utlede fortid fra sparsomme data

Clark, John 1991: Flintknapping and debitage disposal among the Lacandon Maya of Chiapas, Mexico. In The Ethnoarchaeology of Refuse Disposal, edited by Edward Staski and Sutro Livingston. ISSN 0271-0641

 

Gorecki, Pawel 1985: Ethnoarchaeology: The Need for a Post-Mortem Enquiry. World Archaeology 17(2): 175-191. ISSN 0043-8243

 

Tani, Masakazu 1995: Beyond the identification of formation processes: Behavioral inference based on traces left by cultural formation processes. Journal of Archaeological Method and Theory 2(3): 231-252. ISSN 1072-5369, 1573-7764

 

Zimmerman, Larry J., and Joe Alan Artz 2006: Scale, Model Complexity, and Understanding: Simulation of Settlement Processes in the Glenwood Locality of Southwestern Iowa, 1976 and 2000. In Confronting Scale in Archaeology, edited by Gary Lock and Brian Leigh Molyneaux, pp. 129-144. Springer US. ISBN 978-0-387-32772-3 978-0-387-32773-0

 

Videre lesning (fordypning utenfor pensum):

Harris, Trevor M. 2006: Scale as Artifact: GIS, Ecological Fallacy, and Archaeological Analysis. In Confronting Scale in Archaeology, edited by Gary Lock and Brian Leigh Molyneaux, pp. 39-53. Springer US. ISBN 978-0-387-32772-3

 

(*) Kent, Susan 1993: Models of abandonment and material culture frequencies. In Abandonment of settlement and regions. Ethnoarchaeological and archaeological approaches, edited by C. M. Cameron and S. A. Tomka, pp. 54-81. ISBN 0-521-57469-2

 

Forelesning 6: Undergangen til de norrøne bosetningene på Grønland

Arneborg, J. 2015: Norse Greenland - research into abandonment. I: M.S. Kristiansen, E. Roesdahl og J. Graham-Campbell (red.), Medieval Archaeology in Scandinavia and Beyond: History, trends and tomorrow. Aarhus University Press, Aarhus. s. 257-271 (15 sider) ISBN 978-8771243789

 

Lynnerup, N. 2014: Endperiod Demographics of the Greenland Norse. I: Journal of the North Atlantic, Special Vol. 7. s. 18-24 (7 sider) ISSN 1935-1933

 

McGovern, T.H. 2000: The Demise of Norse Greenland. I: W.W. Fitzhugh og E.I. Ward (red.), Vikings: The North Atlantic Saga. Smithsonian Books, Washington. s. 327-339 (13 sider) ISBN 978-1560989950

 

Panagiotakopulu, E., Skidmore, P. og Buckland P. 2007: Fossil Insect Evidence for the End of the Western Settlement in Norse Greenland. I: Naturwissenschaften, Vol. 94 Nr. 4. s. 300-306 (7 sider) ISSN 0028-1042

 

Videre lesning (fordypning utenfor pensum):

Arneborg, J., Lynnerup, N. og Heinemeier, J. 2012: Human Diet and Subsistence Patterns in Norse Greenland AD c.980-AD c.1450: Archaeological Interpretations. I: Journal of the North Atlantic Greenland, Special Vol. 3. s. 119-33 (15 sider) ISSN 1523-0430

 

Buckland, P.C., Amorosi, T., Barlow, L.K, Dugmore, A.J., Mayewski, P.A., McGovern, T.H., Ogilvie, A.E.J., Sadler, J.P. og Skidmore, P. 1996: Bioarchaeological and Climatological Evidence for the Fate of Norse Farmers in Medieval Greenland. I: Antiquity, Vol. 70, Nr. 267. s. 88-96 (9 sider) ISSN 0003-598X

 

Dugmore, A. J., T.H. McGovern, O. Vesteinsson, J. Arneborg, R. Streeter og C. Keller 2012: Cultural Adaptation, Compounding Vulnerabilities and Conjunctures in Norse Greenland. I: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 109 Nr. 10. s. 3658-3663 (6 sider) ISSN 1091-6490

 

Panagiotakopulu, E., Greenwood, M.T. og Buckland, P.C. 2012: Insect Fossils and Irrigation in Medieval Greenland. I: Geografiska Annaler, Series A: Physical Geography, Vol. 94, Nr. 4. 531-548 (18 sider) ISSN 0435-3676

 

Forelesning 7: Hvorfor endring?

(*) Lightfoot, Ricky 1993: Abandonment processes in prehistoric pueblos (Chapter 13). In Abandonment of settlement and regions. Ethnoarchaeological and archaeological approaches, edited by C. M. Cameron and S. A. Tomka, pp. 165-177. ISBN 0-521-57469-2

 

(*) Renfrew, Colin, and Paul Bahn 2012: Chapter 12: "Why did things change? Explanation in archaeology." Archaeology: Theories, Methods, and Practice. 6 edition. Thames & Hudson, New York, April 1. ISBN 978-0-500-28976-1

 

Shennan, Stephen 2000: Population, Culture History, and the Dynamics of Culture Change. Current Anthropology 41(5): 811-835. ISSN 0011-3204

 

Vaesen, Krist, Mark Collard, Richard Cosgrove, and Wil Roebroeks 2016: Population size does not explain past changes in cultural complexity. Proceedings of the National Academy of Sciences 113(16): E2241-E2247. ISSN 0027-8424, 1091-6490

 

Videre lesning (fordypning utenfor pensum):

Chatters, James C., and William C. Prentiss 2005: A Darwinian Macro-Evolutionary Perspective on the Development of Hunter-Gatherer Systems in Northwestern North America. World Archaeology 37(1): 46-65. ISSN 0043-8243

 

Collard, Mark, Briggs Buchanan, and Michael J. O'Brien 2013: Population Size as an Explanation for Patterns in the Paleolithic Archaeological Record: More Caution Is Needed. Current Anthropology 54(S8): 388-396. ISSN 0011-3204

 

Henrich, Joseph 2004: Demography and Cultural Evolution: How Adaptive Cultural Processes can Produce Maladaptive Losses: The Tasmanian Case. American Antiquity 69(2): 197-214. ISSN 0002-7316

 

Forelesning 8: Sværholt: andre verdenskrig og arkeologi

Grabowski, R., B. Olsen, Þ. Pétursdóttir og C. Witmore 2014: Teillager 6 Sværholt: The Archaeology of a World War II Prisoner of War Camp in Finnmark, Artic Norway. I: Fennoscandia archaeologica, Vol. XXXI. s. 3-24 (22 sider) ISSN 0781-7126

 

Olsen, B., og Witmore, C. 2014: Sværholt: Recovered memories from a POW camp in the far north. In: B. Olsen og Þ. Pétursdóttir (eds.), Ruin Memories: Materialities, Aesthetics and the Archaeology of the Recent Past. Routledge, Oxon. s. 162-190 (29 sider) ISBN 978-0415523622

 

Twiss, K.C., A. Bogaard, D. Bogdan, T. Carter, M.P. Charles, S. Farid, N. Russell, M. Stevanovic, E.N. Yalman, og L. Yeomans 2008: Arson or Accident? The Burning of a Neolithic House at Çatalhöyük, Turkey. I: Journal of Field Archaeology, Vol. 33 (November 2016). s. 41-57 (17 sider) ISSN 0093-4690

 

Videre lesning (fordypning utenfor pensum):

Doroszenko, D. 2001: Burning Down the House: The Archaeological Manifestation of Fire on Historic Domestic Sites. I: Northeast Historical Archaeology, Vol. 31 Nr. 1. s. 41-52 (12 sider) ISSN 0048-0738

 

Myers, A.T. 2013: Chapter 6: Results of Excavations and Laboratory Analysis. I: A.T. Myers, The Archaeology of Reform at a German Prisoner of War Camp in a Canadian National Park during the Second World War, upublisert PhD avhandling, The department of Anthropology, Stanford University. s. 116-138 (23 sider)

 

Seitsonen, O. og Vesa-pekka, H. 2011: Forgotten in the Wilderness: WWII German PoW Camps in Finnish Lapland. I: A. Myers og Gabriel Moshenska (eds.), Archaeologies of Internment. Springer, New York. s. 171-90 (20 sider) ISBN 978-1-4419-9666-4.

 

Seminar 1:

Kerckhof, Annelies, Velibor Spalevic, Veerle Van Eetvelde, and Jan Nyssen 2016: Factors of land abandonment in mountainous Mediterranean areas: the case of Montenegrin settlements. SpringerPlus 5(1). ISSN 2193-1801

 

Ritchie, Morgan, Dana Lepofsky, Sue Formosa, Marko Porcic, and Kevan Edinborough 2016: Beyond culture history: Coast Salish settlement patterning and demography in the Fraser Valley, BC. Journal of Anthropological Archaeology 43: 140-154. ISSN 0278-4165

 

Seminar 2:

(*) Skjærvika og Fjellvika, Hammerfest kommune. Rapport fra de arkeologiske undersøkelsene 2009 og 2010. Digital rapport legges ut på Fronter.