spring 2017
BED-1007 Matematikk for økonomer - 10 stp

Last changed: 28.04.2017

Application deadline

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)


Course content

Algebra. Envariable funksjoner som polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponential – og logaritmefunksjoner. Derivasjon og integralregning. Aritmetiske og geometriske rekker. Finansmatematikk. Serie – og annuitetslån. Prislastisitet. Tovariable funksjoner. Cobb – Douglasfunksjoner. Lagrange metode.

Objective of the course

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

 • Matematikkens relevans innfor økonomifaget.
 • Skal kunne tilegne seg økonomisk teori med et visst matematisk nivå.
 • Formulere økonomiske sammenhenger matematisk og tolke matematiske resultater økonomisk.
 • Kunne forstå det matematiske begrepsapparatet brukt i økonomi.

 

Ferdigheter

Kandidat skal kunne:

 • Potensregning og faktorisering med anvendelser.
 • Ligninger og ulikheter av 1. og 2. grad samt drøfte enkle 3. grads uttrykk.
 • Løse ligninger med en eller to ukjente, samt ligninger av høyere orden.
 • Derivasjon ( inkludert bruk av produkt, brøk samt kjerneregel ).
 • Funksjoner og funksjonsdrøfting ( polynom, brøk, eksponential og logaritme funksjoner ).
 • Økonomiske funksjoner samt priselastisitet.
 • Finansmatematikk (nåverdi, sparing, lån, geometriske og aritmetiske rekker.
 • Integrasjon ( inkludert enkle eksempler på bruk av substitusjon og delvis integrasjon).
 • Partiell derivasjon, drøfting av funksjoner med 2 variable, maksimering under bibetingelser og Lagrange¿s metode.
 • Differensiering.

 

Generell kompetanse

 • Besitte grunnleggende kunnskaper og ferdigheter til å løse konkrete økonomiske problemstillinger innenfor samfunns- og bedriftsøkonomi ved hjelp av matematiske metoder.
 • Analysere og tolke matematiske modeller.
 • Kandidaten skal selvstendig kunne tilegne seg ny kunnskap knyttet til bruk av matematikk innenfor det økonomiske fagområdet.
 • Kunne selvstendig analysere økonomiske problemstillinger ved hjelp av matematikk.

Language of instruction

Norsk

Teaching methods

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid.

Assessment

Fire timers skriftlig eksamen (teller 100 %). Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk. Studentene må bestå to obligligatoriske innleveringer for å få avlegge eksamen.

Skriftlig eksamen avholdes ved campus Tromsø, campus Alta, campus Harstad og campus Narvik. Etter søknad kan det vurderes om eksamen kan avholdes ved andre studiesteder. I utgangspunktet må det være minimum ti kandidater ved annet studiested før eksamen ved annet studiested vurderes.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig skoleeksamen (teller 100 %) og arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.


Schedule

Course overlap

SOK-1001 Markeder, priser og økonomisk atferd 10 stp
MAT-0001 Brukerkurs i matematikk 7.5 stp
SØ-101 Innføring i samfunnsøkonomi 5 stp
MB-1 Brukerkurs i matematikk 9 stp
FSK-1001 Innføring i fiskerifag 8 stp
FSK-1001MA Innføring i fiskerifag: Matematikkdel 8 stp
ØS110 Grunnleggende matematikk 10 stp
ØS132 Matematikk for økonomer 10 stp
ØS130 Markede, priser og økonomisk atferd med matematikk 10 stp
BED-1007F Matematikk for økonomer 10 stp

Recommended reading/syllabus

Pensumlitteratur oppgis i Fronter ved semesterstart eller kan oppgis og kjøpes ved henvendelse til bokhandelen Akademika i Tromsø / Tromso@akademika.no