spring 2021
ARK-2015 Kulturminnevern: Mellom offentlige og private strategier - 10 stp

Last changed: 12.04.2021

Application deadline

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Type of course

Emnet er et valgfritt fordypningsemne for studenter på bachelorprogrammet i arkeologi. Emnet passer også som valgemne i humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag som historie, kunsthistorie, planlegging, statsvitenskap og medie- og dokumentasjonsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet og store deler av pensum er på norsk, men noe pensum vil også være på engelsk. 


Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Emnet forutsetter gode kunnskaper i engelsk.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Course content

Emnet skal gi en innføring i kulturminnevern og kulturminneforvaltning i Norge. Samisk kulturminnevern og -forvaltning har en sentral plass i emnet. Gjennom bruk av konkrete caser, vil studentene bli kjent med noen aktuelle debatter. 

Objective of the course

Etter bestått eksamen skal studenten ha oppnådd følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse:

Studenten skal ha:

  • Grunnleggende innføring i kulturminnevern og forvaltning. Dette innebefatter kulturminnevernets historiske forutsetning, lovverk og forvaltningens oppbygging
  • Kunnskap om ulike forvaltningsmessige utfordringer knyttet til forskjellige typer kulturminner i norsk og samisk kontekst
  • Grunnleggende innføring i noen av forvaltningens verktøyer, som Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden
  • En særlig forståelse av forholdet mellom offentlige og private vernestrategier
  • Kurset skal også introdusere studentene til noen av de aktuelle debattene som preger dagens kulturminnevern gjennom presentasjon av og arbeid med caser

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

  • Gjøre selvstendige vurderinger av ulike elementer som spiller inn på forvaltning og vern av kulturminner i praksis

Kompetanse

  • Gjennom grunnleggende kunnskap om kulturminnevern og forvaltning som samfunnsfaktor får studenten mulighet for å tilnærme seg dette feltet fra en akademisk vinkel.


Language of instruction

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråk er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.


Teaching methods

Undervisningen består av totalt 12 dobbelttimer med forelesninger og seminar, og to ekskursjoner.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Assessment

Arbeidskrav:

For å kunne framstille seg til eksamen må studentene ha deltatt i minst en ekskursjon fastsatt i semesterplanen for emnet. I tillegg må studentene ha levert inn og fått godkjent to essay/prosjektarbeid til mappevurdering for å kunne fremstille seg til eksamen. Studenten vil få en tilbakemelding på disse tekstene.

Oppmøte på undervisning er ikke obligatorisk, men høyst anbefalt.

Eksamen:

Karaktergivende eksamen er en mappevurdering som består av to essays/prosjektarbeid, hver på ca 5 sider (ca. 2000 ord eksklusive litteraturliste) som leveres til nærmere oppgitte frister. Innlevering av hele mappen skjer til oppgitt frist i slutten av semesteret.

Endelig karakter settes ved at innholdet i mappen sensureres samlet til slutt. Karakterer fra A-E for bestått eksamen og F for ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Dersom de to skriftlige besvarelsene samlet vurderes til F, vil det være mulig å kontinuere ved å fremstille seg til ny eksamen. Kontinuasjonseksamen gjennomføres ved at hele mappa leveres inn på nytt. Studenten vil få en tilbakemelding på hvilke oppgaver som har ført til karakteren F. Disse skal bearbeides og suppleres før mappa leveres på nytt.

Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Schedule

  • Undersider