autumn 2021
JUR-8001 Rettsvitenskapens svenneprøve, rolle og etikk - 2 stp

Last changed: 30.03.2022

Type of course

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på ph.d.-program i rettsvitenskap.

Course content

Emnet er todelt: Den første delen om rettsvitenskapens svenneprøve omfatter hvilke kvalitetskrav som stilles til å få godkjent ph.d.-grad i rettsvitenskap. Videre tas spørsmål opp knyttet til valg av metode, veiledning, samt praktiske opplysninger knyttet til utenlandsopphold under studiet og administrering/organisering av forskerhverdagen.

Studentene skal gis kjennskap til hvor og hvordan man kan få hjelp til praktisk tilrettelegging av arbeidet, utenlandsopphold, hvilken service som kan tilbys av Universitetsbiblioteket, opplæring i bruk av elektroniske informasjonskilder, og bruk av IKT som verktøy for administrasjon av forskningsprosjekter.

Den andre delen om rettsvitenskapens og rettsforskerens rolle, med etikk tar for seg rettsvitenskapens og rettsforskerens rolle i forhold til andre jurister, som f. eks. dommere og advokater. Spørsmål om hvilke roller en rettsforsker kan og bør velge står sentralt i denne delen. Studentene diskuterer også de etiske krav som stilles til forskere og forskning i rettsvitenskap.


Objective of the course

Etter fullført emne får studentene god kjennskap til vitenskapelighetskriteriene og de kvalitetskravene som stilles til en ph.d.- grad i rettsvitenskap. De får et utvidet perspektiv på metodevalg og kjennskap til at det finnes ulike metodiske tilnærminger innenfor rettsvitenskapelig forskning. Problemstillingene og studentens kunnskapsinteresse må være styrende for valg av metodisk tilnærming.

Studentene får kjennskap til rettsvitenskapens og rettsforskerens rolle i samfunnet og får reflektert over etiske spørsmål knyttet til dette og til egen avhandling.


Language of instruction and examination

Undervisningsspråket er norsk.

Teaching methods

Undervisningsformen er leseseminar på én og en halv dag, med korte introduksjoner fra lærerne og studentene, og diskusjoner.

Det er obligatorisk å være til stede på undervisningen og delta aktiv i diskusjonene. Med aktiv deltakelse menes at studentene må kort presentere temaet for egen avhandling, og under seminaret knytte de ulike emnene til eget tema.

I tillegg forventes det at alle studentene legger fram artikler til diskusjon i seminarundervisningen, i tråd med retningslinjene for leseseminar. 


Assessment

Vurderingsuttrykket i emnet er «bestått»/ «ikke bestått».

Det avholdes ingen formell eksamen i emnet. Dette må ses i sammenheng med at studentene etter å ha fullført alle emnene i opplæringsdelen skal levere ett eller flere arbeider som blir vurdert for ph.d.-graden i rettsvitenskap av en bedømmelseskomite som fakultetet oppnevner.