autumn 2022
AUT-1500 Datakommunikasjon - 5 stp

Type of course

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på studieprogrammet automasjon og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet tilbys hvert høstsemester.

Course content

 • Innføring i grunnleggende prinsipper i datakommunikasjon, lokal- og fjernnettverk samt distribuerte applikasjoner.
 • Ulike nettverksarkitekturer som OSI- og TCP/IP - modellen. Det vil bli lagt spesielt vekt på protokollene som er i bruk på Internett i dag.
 • Man følger en "top-down" tilnærming, dvs. vi starter med å studere applikasjonslaget (HTTP, SMTP o.l.), deretter transportlaget (TCP/UDP), nettverkslaget (IP, ICMP, ruting) og linklaget (diverse LAN teknologier som WLAN og Ethernet spesielt).

Objective of the course

Kunnskap: Studenten skal ha kunnskap om

 • arkitektur og protokoller som ligger til grunn for dagens Internett og Internett-applikasjoner.
 • protokollbegrepet og protokollene som inngår i TCP/IP stacken
 • grunnleggende socketprogrammering.
 • lokalnettverksteknologier som Ethernet og trådløse nettverk.

Ferdigheter: Studenten er i stand til å

 • vurdere belastning og forsinkelser i nettverket ved ulike bruksområder.
 • bruke nettverksanalyseverktøy ("pakkesniffer") som f.eks. Wireshark.
 • bruke ulike nettverkskomponenter som rutere, svitsjer og trådløse aksesspunkter og/eller rutere.
 • skille på de ulike basisprotokollene i TCP/IP-stakken og kjenne til bruksområder.
 • bidra til å utforme og implementere mindre bedriftsnettverk

Generell kompetanse: Etter fullført emne skal studenten

 • ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper innenfor informasjonssikkerhet og datakommunikasjon.
 • kunne planlegge og gjennomføre prosjekter, både alene og som deltaker i en gruppe.
 • kunne ha en god overordnet forståelse av dagens Internett i forhold til teknologier og tjenester som tilbys.
 • ha ervervet seg tilstrekkelig fagterminologi til å kunne medvirke i faglige diskusjoner innenfor fagområdet datakommunikasjon.
 • ha lært seg samarbeid i oppgaveløsing gjennom gruppearbeid og dialog med medstudenter og veiledere.

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Nettundervisning. Forelesninger, teoretiske øvinger og praktiske laboppgaver.

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Skriftlig skoleeksamen 08.12.2022 09:00
3 Timer A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Oppgaver Approved – not approved
Oppmøte Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

 • 3 obligatoriske innleveringer. Hver innlevering består av en teoridel og praktiske laboppgaver.
 • 2/3 registrert oppmøte i timeplanlagte aktiviteter eller tilrettelagte nettmøter.

Re-sit examination

Det gis ikke rett til kontinuasjon
 • Earlier years and semesters for this topic