Fiskeri- og havbruksvitenskap - master

STUDIESTED: Tromsø
uit-39_nett.jpg

Havet er fremtiden!
De marine næringene har de senere årene vært i sterk vekst, og forventningene er store til en næring som i løpet av få år kan bli Norges viktigste. Norsk fiskeri- og havbruksnæring trenger dyktige, innovative og entusiastiske studenter. Det er nemlig dere som i fremtiden skal skape, utvikle og markedsføre nye produkter fra det marine miljøet. Fiskeri- og havbruksnæringen er et nasjonalt satsingsområde, og en lang kyst med lite forurensning gir store muligheter for verdiskapning. Utdannede fiskerikandidater jobber i dag innenfor alle områder av næringa, fra ledelse, produksjon, salg, markedsføring, produktutvikling og forskning, til offentlig forvaltning og finans. Spennvidden er stor og mulighetene mange for de som fullfører dette studiet.

Facts

Duration:2 År
Location Tromsø
Credits (ECTS):120
Qualification:Master i fiskeri- og havbruksvitenskap; fiskerikandidat.
Admission requirements:For detaljer angåede relevant bakgrunn se under menyen opptakskrav.
Application deadline:15. april
Application code:6006
Apply

Studentorganisasjoner ved Norges fiskerihøgskole

Studentenes organisasjoner.


En master i fiskeri- og havbruksvitenskap (fiskerikandidatstudiet) tar sikte på å gi studentene en mest mulig fullstendig og tverrfaglig forståelse av fiskeri- og havbruksnæringa, av dens muligheter og utfordringer. Masterstudiet skal gi kunnskap om vitenskapelige teorier og erfaring i bruk av vitenskapelige metoder.

Den skal også være med på å utvikle forståelse, refleksjon og modning.

Master i fiskeri- og havbruksvitenskap har fire ulike studieretninger:

 • Ressursforvaltning
 • Havbruk
 • Sjømat
 • Marked og ledelse

For detaljert beskrivelse av studieretningene klikk på navnene i høyremargen.

Masteroppgave
Det tilbys 60 (i noen tilfeller 30) studiepoengs masteroppgave. Valg av masteroppgave vil være i samråd med studentens interesser og fagmiljøenes forskningsprofil/spesialkompetanse. Det er fordelaktig at studenten så tidlig som mulig under masterstudiet kontakter det fagmiljøet, eventuelt potensiell veileder, der han eller hun ønsker å gjennomføre masteroppgaven det siste året. Dette blant annet for at studenten kan få råd om valgemner og raskt bli en integrert del av forskningsgruppa. Denne kontakten kan allerede etableres på slutten av det siste semesteret i bachelorstudiet. Som hovedregel skrives mastergradsoppgaven alene, men det åpnes også for at inntil to studenter kan skrive oppgaven sammen.

Studiet er på 120 studiepoeng fordelt på 4 semestre, og henvender seg til de som har fullført en bachelorgrad og som ønsker en fordypning for en fremtidig yrkeskarriere innen marin verdiskapning, ressursutnytting, forvaltning og/eller forskning.

Mer informasjon om undervisningsopplegg og det faglige innholdet er å finne i emnebeskrivelsene.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Etter fullført utdannelse forventes det at kandidaten har oppnådd følgende læringsutbytte, med utgangspunkt i sin anvendte studieretning, ha:

Kunnskaper:

 • inngående kunnskap om anvendelse av metoder og teori innenfor de fag som studieretningen er sammensatt av
 • som kan anvendes til å løse konkrete oppgaver i næringsliv og forvaltning
 • bedre allmenn forståelse av naturressursbaserte næringers betydning, utfordringer og muligheter
 • forståelse av det etiske ansvar denne privilegerte posisjonen medfører, i form av ansvar for å drive bærekraftig ressursutnytting og næringsutøvelse, økonomisk innovasjon og nyskaping, samt for å bidra til forskning og kunnskapsutvikling som igjen bidrar til økologisk, økonomisk og samfunnsmessig bærekraft

Ferdigheter:

 • multi-disiplinære ferdigheter som gjør at de kan kombinere ulike disipliner og være i stand til å analysere og løse ulike faglige problemstillinger som følger av denne flerfaglige tilnærmingen
 • utviklet evner til å forstå og forklare nasjonen Norges spesielle situasjon; et lite land, men en viktig internasjonal sjømatnasjon og forvalter av store og viktige marine areal/ressurser
 • i det å arbeide både enkeltvis og i et team

Generell kompetanse:

 • innebære en spesialisering og fordypning i et forskningsprosjekt
 • gi kunnskap om vitenskapelig teori og erfaring i bruk av vitenskapelig metode
 • være egnet til å utvikle forståelse, refleksjon og modning
 • kunne formidle kunnskap om norsk og internasjonal fiskeri- og havbruksnæring, både i skriftlig og muntlig form
 • kunne jobbe tverrfaglig, med deres basis fra bachelorgraden, i biologiske, samfunnsvitenskapelige, økonomiske og teknologiske fag
 • kvalifikasjoner for opptak til PhD-programmer

Bachelor i fiskerifag/fiskeri- og havbruksvitenskap, eller en bachelorgrad med fiskerifaglig innhold og komponenter av biologiske, økonomiske, samfunnsvitenskapelige og teknologiske fag. Snittkarakter C eller bedre.

Studieprogrammet har varierte undervisningsformer som avhenger av hvilket emne og studieretning som studeres. For teoretiske emner vil undervisningen oftest bestå av forelesninger og seminarer, mens for eksperimentelle emner vil felt- eller tokt- og laboratoriearbeid inngå. Dette står nærmere beskrevet for hvert emne i emnekatalogen.

Omfanget av masteroppgaven er 60 studiepoeng. Alternativt kan de som har et godkjent utenlandsopphold eller et internship-opplegg, samt enkelte innpasningsstudenter, velge 30 studiepoengs masteroppgave. I studieprogrammet inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått, og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til E for bestått, og F for ikke bestått. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Noen av emnene kan ha arbeidskrav før man kan framstille seg til eksamen. Emnet gir ikke studiepoeng. Arbeidskrav kan også være obligatoriske laboratorierapporter, ekskursjon- og toktrapporter, og/eller obligatorisk oppmøte på seminarundervisning.

HMS-0500, obligatorisk sikkerhetskurs for laboratoriearbeid, må tas av alle studenter som velger realfaglige studieretninger. Kurset er delt opp i flere moduler, der de fleste delene tas på nett. Førstehjelpsdelen krever oppmøte. Det er ingen studiepoeng for dette kurset. Registrering av HMS-0500 webmoduler .


Avsluttende mastergradseksamen innledes med at kandidaten holder en presentasjon av masteroppgaven for komiteen og andre interesserte. Deretter eksamineres kandidaten muntlig. Forut for eksamen skal komiteen ha satt en foreløpig karakter på oppgaven, men etter den muntlige eksaminasjonen kan imidlertid komiteen justere karakteren opp eller ned. Kandidaten får ikke vite den foreløpige karakteren før etter muntlig eksamen.

Masteroppgaven kan valgfritt skrives på norsk eller på engelsk og evalueres med karakteren A til E for bestått, og F for ikke bestått. Kommisjonen skal gi kandidaten en skriftlig vurdering av mastergradsoppgaven på 1/2 til 1 side. Dersom to studenter skriver oppgaven sammen skal de eksamineres hver for seg. Presentasjonen kan holdes i fellesskap.

Det undervises både på norsk og engelsk. Masteroppgaven kan skrives på enten norsk eller engelsk. Det meste av litteraturen er på engelsk og enkelte emner gis i sin helhet på engelsk, men med anledning til å besvare arbeidskrav og eksamen på norsk. Eksamen kan besvares på norsk på alle emner, også de som er gitt på engelsk. Opplysninger om undervisnings- og eksamensspråk er oppgitt for det enkelte emne i emnebeskrivelsen.

Valg av studieretning, kombinert med den selvvalgte masteroppgaven gjør hver students utdannelse spesiell, og følgelig attraktiv på arbeidsmarkedet. Siden dette studietilbudet kom i 1972, har mer enn 600 fiskerikandidater blitt uteksaminert. Disse er i dag spredt over hele verden fra Japan i sørøst til Grønland i nordvest. De har spennende og viktige jobber innen produksjon, salg, markedsføring, produktutvikling og forskning.

Studentarrangementer:
Hvert år i februar arrangeres student- og næringslivskonferansen Håp i havet ved UiT Norges Arktiske Universitet. Her møtes studenter, forskere, næringsliv og bedrifter til seminar, foredrag og nettverksbygging.
Kandidater med gode resultater fra sin mastergrad i fiskeri- og havbruksvitenskap kan søke opptak til doktorgradsstudier (PhD-grad) for en videre forskerkarriere.

Utenlandsoppholdet kan vare i ett eller to semester på masterstudiet. På masterstudiet vil en, i forhold til utenlandsopphold og utveksling, kunne benytte den samme avtaleporteføljen som på bachelorstudiet. Utenlandsopphold skal være tilpasset den enkelte studieretning og den enkelte students interesser og faglige orientering. Dette avklares mellom veileder, student og studiekonsulent.

Les mer om utveksling ved NFH.


Studieretninger


Studentorganisasjoner ved Norges fiskerihøgskole

Studentenes organisasjoner.En fiskerikandidat i Rogaland
Mads Martinsen (29 år fra Tromsø)


Utdannelse
Master fiskeri- og havbruksvitenskap, oppdrettsbiologi (2011)

Stilling: Produktsjef vekstfôr i søsterselskapet Skretting Norge, Stavanger.

Hvorfor FHV og NFH?
Jeg skulle studere medisin. Tilfeldighetene gjorde at jeg gikk på en forelesning i "fiskerifag", som det het da. Det virket veldig interessant. Jeg startet og har aldri angret på det! NFH er et sosialt studiested, noe som preget studiehverdagen. Miljøet var lite og oversiktlig. Vi var flinke til å finne på ting sammen både på og utenfor skolen. Det er mange dyktige faglærere, og jeg har tatt med meg mye av det jeg lærte av dem videre.

Jobbmuligheter
Jeg hadde sommerjobber på akvakultur-anlegg for å få relevant, praktisk erfaring. Det lønner seg å ha arbeidserfaring når man skal søke jobb etter studiet. Jeg startet med å søke etter jobb to-tre måneder før jeg leverte masteroppgaven. Jeg kom på intervju på en stilling som forsøkskoordinator på Lerang Forskningsstasjon. Den hadde jeg veldig lyst på. Intervjuet gikk bra, og jeg fikk tilbud om jobben før jeg hadde levert oppgaven. For meg var jobben viktigere enn lokasjon. Jeg kjente ikke ei sjel i Rogaland, men man blir raskt kjent med folk etter hvert hvis man er innstilt på det. Det er spesielt viktig å være fleksibel på arbeidsstedet første jobb etter utdanning. Hvis du kun vil jobbe på ett spesifikt sted, sier du samtidig nei takk til veldig mange spennende jobber.Contact

Sogn-Grundvåg, Marit


Study advisor
Phone: +4777646866 marit.sogn-grundvag@uit.no

Bli student ved UiT!