Akvamedisin - master

STUDIESTED: Tromsø
Akvamedisin studieprogram nett.jpg

Akvamedisinstudiet er et integrert masterprogram som går over fem år. Fullført studium gir lovregulert rett til yrkestittelen fiskehelsebiolog. Autorisasjon som fiskehelsebiolog gir rett til å diagnostisere og behandle syk fisk (reseptrett) på lik linje med veterinærer og gir eksklusive rettigheter som yrkesutøver, og lovpålagte plikter i norsk fiskehelseforvaltning.

Studiet er naturvitenskaplig hvor en trenes i å forebygge, diagnostisere og behandle sykdom hos fisk. Studieplanen inneholder spesialemner i infeksjonssykdommer, patologi, parasittologi, farmakologi, immunologi, fysiologi og dyrevelferd. Dette gir et faglig grunnlag for å forebygge sykdom og behandle syk fisk.

Studiet gir studentene god innsikt i miljø, teknologi og drift av oppdrettsanlegg som grunnlag for bærekraftig produksjon og utvikling av norsk akvakulturnæring. Studiet inneholder derfor kurs som gir innsikt i lovgivning knyttet til mat-, akvakultur-, miljø- og sykdomsforvaltning. Utdanninga ved Norges fiskerihøgskole (NFH) i Tromsø legger stor vekt på at studentene skal ha veterinærmedisinsk praksis integrert i utdanninga - ute i operativ fiskehelsetjeneste.

Facts

Duration:5 År
Location: Tromsø
Credits (ECTS):300
Qualification:Master i akvamedisin
Admission requirements:Generell studiekompetanse + REALFA
Application deadline:15. april
Application code:186 709
Apply

Studer akvamedisin! - se filmen med Kristofer Hivju


I de prekliniske fagene får du en forståelse av fiskens fysiologi, biologi, miljøkrav og atferd, og hvordan en kan overvåke miljøet og tilpasse teknologien for å oppnå god velferd og helse hos fisk i oppdrett. De kliniske fagene gir deg kunnskap og ferdigheter i hvordan fiskesykdommer forebygges, diagnostiseres og behandles.

For å gi fremtidige fiskehelsebiologer best mulig grunnlag til å kunne sykdomsbehandle kaldblodige dyr, vektlegger studiet å gi studentene gode kunnskaper i kjemi, biokjemi, mikrobiologi, infeksjonssykdommer, patologi, diagnostikk og farmakologi.

Integrert i studiet gis kunnskap om epidemiologi, dyreetikk, dyrevelferd og veterinærmedisinske arbeidsprinsipper. Som student får du trening i bruk av tradisjonelle og moderne diagnostiske metoder (for eksempel basert på molekylærbiologiske prinsipper). I tillegg blir det gitt opplæring i hygieneprinsipper, produksjonsplanlegging, oppdrettsteknologi og miljøteknologi - alt relevant for norsk oppdrettsnæring, og ulike forvaltningsprinsipper knyttet til norsk og internasjonal lovgivning innen fiskeri, havbruk, miljø, dyrevelferd og sykdomsforvaltning.

Progresjonskrav

For å kunne starte på 5. semester (3. år) må følgende emner være bestått:

 • KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi (10 STP)
 • MAT-0001 Brukerkurs i matematikk (10 STP)
 • MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi (15 STP)
 • BIO-1601 Innføring i mikrobiologi (5 STP)
 • BIO-2506 Introduction to Fish Biology (10 STP)
 • MBI-2001 Biokjemi (10 STP)

Totalt må 170 studiepoeng (STP)  være bestått før arbeidet med selve masteroppgaven kan startes. Det betyr at det kun er tillatt med ett emne (10 STP) som hengefag før oppstart av 7. semester (4. år).

Dersom du ikke oppfyller kravene til å kunne starte på 5. semester vil du få utvidet studieretten med maks ett år. Men hvis emnene KJE-1001, MAT-0001, MBI-1001, BIO-2506  og MBI-2001 ikke er bestått før du starter på ditt 5. semester vil du miste studieretten. Det betyr at du kan ha ett hengefag før du begynner på masteroppgaven, men at ingen av de nevnte emnene kan utgjøre dette hengefaget.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2. sem (vår)
(15 STP)
(5 STP)
3. sem (høst)
4. sem (vår)
5. sem (høst)
6. sem (vår)
7. sem (høst)
7. sem (høst)
HMS-0500 Obligatorisk sikkerhetskurs for labarbeid må tas av alle som skal jobbe på lab. Kurset er delt i flere moduler, der de obligatoriske delene tas på nett. Førstehjelpsdelen krever oppmøte. Ta kurset så fort som mulig. Når alle obligatoriske deler av kurset er tatt gir det deg tilganger til labfløyene. Gir ikke STP. Påmelding via Søknadsweb for etter- og videreutdanning.
8. sem (vår)
9. sem (høst)
10. sem (vår)

Læringsutbytte akvamedisin

Etter fullført utdannelse forventes det at kandidaten har oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • Inngående kunnskap om fiskesykdommer og sykdomsframkallende bakterier, virus og sopp, herunder diagnostikk, virulensmekanismer, spredning, forebyggelse, behandling og vaksinasjon.
 • Bred kunnskap om fiskeparasitter, hvilke lidelser de kan påføre fisk og hvordan slike lidelser kan forebygges og behandles.
 • Kunnskap om lover og forskrifter relatert til fiskeoppdrett og sykdommer hos fisk og akvatiske invertebrater.
 • Kunnskap om antibiotikaresistens hos bakterier og resistens mot lusemidler for å unngå overforbruk av og resistens mot antibiotika og lusemidler i akvakultur.
 • Kunnskap om dyrevelferd og hvordan dyrevelferden skal opprettholdes i akvakultur.

Ferdigheter:

 • Stille diagnoser på syk fisk i samråd med Mattilsynet.
 • Kunne foreslå sykdomsforebyggende tiltak og tiltak ved utbrudd av sykdom.
 • Gi råd om god dyrevelferd.
 • Gi råd om profylaktiske tiltak knyttet til vaksinering.
 • Å arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemløsninger knyttet til bruk av legemidler i akvakultur.

Generell kompetanse:

 • Grunnleggende kunnskap om generelle farmakologiske begreper/prosesser og inngående kunnskap om virkemekanismer, opptak/utskillelse, praktisk anvendelse, miljøeffekter, lover og forskrifter relatert til legemidler brukt i akvakultur.
 • Generell kunnskap om akvakultur og om fiskens biologi, fysiologi, immunsystem og ernæring.
 • Bred forståelse for naturvitenskapelige problemstillinger og være i stand til å identifisere, formulere og løse komplekse problemstillinger innenfor akvamedisinske arbeidsfelt og forskning.

Opptakskravet er generell studiekompetanse og matematikk fra 2. år i videregående skole (R1/S1+S2), og dessuten ett av fagene matematikk (R2), biologi (1+2), informasjonsteknologi (1+2), geofag (1+2), fysikk (1+2), kjemi (1+2) eller teknologi og forskningslære (1+2) fra videregående skole.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Studiet har 10 studieplasser og er adgangsregulert.

Poengrensene for opptaket 2017 var:
Hovedopptak 54.3. Ordinær førstegangsvitnemålskvote 48.8 og suppleringsopptak 49.3.

Målgruppe:
Akvamedisinstudiet henvender seg til alle som innehar de nødvendige forkunnskapskrav, og har interesse for fiskehelse, biologi, aquakultur, dyrevelferd, miljø, sykdomsforvaltning og operativ fiskehelsetjeneste.

De ulike emnene som inngår i studieprogrammet har forskjellige undervisningsformer. Blant annet forelesninger, seminarer og kollokvier, samt obligatoriske laboratoriekurs og/eller tokt. Foruten den organiserte undervisningen er det svært viktig at du gjennom egeninnsats leser og diskuterer pensumlitteratur, løser øvingsoppgaver, diskuterer problemstillinger og oppsøker databaser/bibliotek for å innhente empirisk kunnskap. Studiet avsluttes med at du gjør et selvstendig forskningsarbeid som skrives til en mastergradsoppgave i samarbeid med en veileder.

I studieprogrammet inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til E for bestått, og F for ikke bestått. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse. Noen av emnene har arbeidskrav før man kan framstille seg til eksamen. Se emnebeskrivelsene for mer info.

For at du som student skal kunne oppnå det foreskrevne læringsutbyttet vil du, i sluttfasen av studiet, gjennomgå en intensiv praksisperiode i oppdrettsnæringen. Her vektlegges det å trene i de oppgaver du kan regne med å møte i en operativ fiskehelsetjeneste og i de daglige veterinærmedisinske rutinene.

Undervisningsspråket for emnene som inngår i programmet er norsk. Faglitteratur som benyttes vil være på norsk og/eller engelsk.

Profesjonsstudiet i akvamedisin gir mange muligheter innen næring, industri, forskning, og forvaltning. Studiet kvalifiserer til offentlig autorisasjon som Fiskehelsebiolog. Da er du kvalifisert til jobber som nøkkelpersonell innen nasjonal og internasjonal akvakulturnæring, i fiskehelsetjenester og i Mattilsynet. Arbeid i farmasøytisk industri, i fôrfirma og konsulentfirma, som forskere, og som ledere og beslutningstakere i privat og offentlig virksomhet er vanlig. Som fiskehelsebiologer har du dessuten en god faglig plattform til å starte eget firma.
En mastergrad i akvamedisin gir grunnlag for å søke opptak til doktorgradsstudium ved norske universitet og høgskoler.

For studentene på programmet vil det være muligheter for utenlandsopphold i fjerde semester. Studenter som skal på utenlandsopphold må ha gjennomført og bestått eksamener i emner tilsvarende minimum 60 studiepoeng. Et utenlandsopphold kan gi deg faglige, språklige og kulturelle opplevelser som gir deg verdifull tilleggskompetanse - og minner for livet! Våre studenter har blant annet vært på Hawaii, i Queensland og i Melbourne.

Les mer om utveksling. NFH har 6 avtaler med universiteter i og utenfor Europa.Bli student ved UiT!Contact
Trine-nett.jpg

Trine Holm Larsen


Student Advisor
Phone: +4777623259 trine.h.larsen@uit.no


Related professions
Studentorganisasjoner ved Norges fiskerihøgskole

Studentenes organisasjoner.