Akvamedisin - master

STUDIESTED: Tromsø
Akvamedisin studieprogram nett.jpg

Akvamedisinstudiet er et integrert masterprogram som går over fem år. Fullført studium gir lovregulert rett til yrkestittelen fiskehelsebiolog. Autorisasjon som fiskehelsebiolog gir rett til å diagnostisere og behandle syk fisk (reseptrett) på lik linje med veterinærer og gir eksklusive rettigheter som yrkesutøver, og lovpålagte plikter i norsk fiskehelseforvaltning.

Studiet er naturvitenskaplig hvor en trenes i å forebygge, diagnostisere og behandle sykdom hos fisk. Studieplanen inneholder spesialemner i infeksjonssykdommer, patologi, parasittologi, farmakologi, immunologi, fysiologi og dyrevelferd. Dette gir et faglig grunnlag for å forebygge sykdom og behandle syk fisk.

Studiet gir studentene god innsikt i miljø, teknologi og drift av oppdrettsanlegg som grunnlag for bærekraftig produksjon og utvikling av norsk akvakulturnæring. Studiet inneholder derfor kurs som gir innsikt i lovgivning knyttet til mat-, akvakultur-, miljø- og sykdomsforvaltning. Utdanninga ved Norges fiskerihøgskole (NFH) i Tromsø legger stor vekt på at studentene skal ha veterinærmedisinsk praksis integrert i utdanninga - ute i operativ fiskehelsetjeneste.

Facts

Duration:5 År
Location Tromsø
Credits (ECTS):300
Qualification:Master i akvamedisin
Admission requirements:Generell studiekompetanse + REALFA
Application deadline:15. april
Application code:186 709
Apply

Studer akvamedisin! - se filmen med Kristofer Hivju


I de prekliniske fagene får du en forståelse av fiskens fysiologi, biologi, miljøkrav og atferd, og hvordan en kan overvåke miljøet og tilpasse teknologien for å oppnå god velferd og helse hos fisk i oppdrett. De kliniske fagene gir deg kunnskap og ferdigheter i hvordan fiskesykdommer forebygges, diagnostiseres og behandles.

For å gi fremtidige fiskehelsebiologer best mulig grunnlag til å kunne sykdomsbehandle kaldblodige dyr, vektlegger studiet å gi studentene gode kunnskaper i kjemi, biokjemi, mikrobiologi, infeksjonssykdommer, patologi, diagnostikk og farmakologi.

Integrert i studiet gis kunnskap om epidemiologi, dyreetikk, dyrevelferd og veterinærmedisinske arbeidsprinsipper. Som student får du trening i bruk av tradisjonelle og moderne diagnostiske metoder (for eksempel basert på molekylærbiologiske prinsipper). I tillegg blir det gitt opplæring i hygieneprinsipper, produksjonsplanlegging, oppdrettsteknologi og miljøteknologi - alt relevant for norsk oppdrettsnæring, og ulike forvaltningsprinsipper knyttet til norsk og internasjonal lovgivning innen fiskeri, havbruk, miljø, dyrevelferd og sykdomsforvaltning.

Progresjonskrav

For å kunne starte på 5. semester (3. år) må følgende emner være bestått:

 • KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi (10 STP)
 • MAT-0001 Brukerkurs i matematikk (10 STP)
 • MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi (15 STP)
 • BIO-1601 Innføring i mikrobiologi (5 STP)
 • BIO-2506 Introduction to Fish Biology (10 STP)
 • MBI-2001 Biokjemi (10 STP)

Totalt må 170 studiepoeng (STP)  være bestått før arbeidet med selve masteroppgaven kan startes. Det betyr at det kun er tillatt med ett emne (10 STP) som hengefag før oppstart av 7. semester (4. år).

Dersom du ikke oppfyller kravene til å kunne starte på 5. semester vil du få utvidet studieretten med maks ett år. Men hvis emnene KJE-1001, MAT-0001, MBI-1001, BIO-2506  og MBI-2001 ikke er bestått før du starter på ditt 5. semester vil du miste studieretten. Det betyr at du kan ha ett hengefag før du begynner på masteroppgaven, men at ingen av de nevnte emnene kan utgjøre dette hengefaget.

iKomp - Obligatorisk nettkurs om kildebruk og læringsstrategier:

Hensikten med kurset er å gjøre deg godt rustet til å møte universiteters og høyskolers krav og forventninger om læring og akademisk redelighet. I tillegg vil du kunne skaffe deg ferdigheter som ofte blir sett på som attraktive av arbeidsgivere, for eksempel å raskt skaffe og tilegne seg nødvendig informasjon, samt kunne vurdere informasjonens kvalitet etter relevans og behov. Kurset er rett og slett en smart måte å skaffe seg et solid grunnlag for både studier og arbeidsliv. Kurset tar du i løpet av første semester. Det tar ca 4-5 timer. Sjekk nettsiden: iKomp.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2. sem (vår)
(15 STP)
(5 STP)
3. sem (høst)
4. sem (vår)
5. sem (høst)
6. sem (vår)
7. sem (høst)
7. sem (høst)
Obligatorisk sikkerhetskurs for labarbeid må tas av alle som skal jobbe på lab. Kurset er delt i flere moduler, der de obligatoriske delene tas på nett (HMS-0501, HMS-0502 og HMS-0504. Andre deler tas hvis nødvendig i forhold til masteroppgaven, i samråd med veileder. Førstehjelpsdelen krever oppmøte. Ta kurset så fort som mulig. Når alle obligatoriske deler av kurset er tatt gir det deg tilganger til labfløyene. Gir ikke STP. Påmelding som for vanlige emner i StudentWeb.
8. sem (vår)
9. sem (høst)
10. sem (vår)

Etter fullført utdannelse forventes det at kandidaten har oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • Inngående kunnskap om fiskesykdommer og sykdomsframkallende bakterier, virus, sopp og parasitter, herunder patologi, diagnostikk, virulensmekanismer, spredning, forebygging, behandling og vaksinasjon.
 • Solid kunnskap om akvakultur og om fiskens biologi, fysiologi, immunsystem og ernæring.
 • Kunnskap om lover og forskrifter relatert til akvakultur og sykdommer hos fisk og akvatiske invertebrater.
 • Kunnskap om virkeprinsipper for medikamenter og forståelse for resistensmekanismer hos bakterier og lakselus
 • Kunnskap om dyrevelferd og hvordan dyrevelferden skal opprettholdes i akvakultur.
 • Kunnskap om viktige sider ved sjømat i et matvaretrygghetsperspektiv, inkludert risikovurderinger knyttet til fremmedstoffer og matvarebåren sykdom
 • Kjenner til det marine økosystem og økologiske effekter av akvakultur
 • Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet akvamedisin

Ferdigheter:

 • Kan stille diagnoser hos syk fisk i samråd med veterinærmedisinske diagnosetjenester.
 • Kan foreslå og iverksette sykdomsforebyggende tiltak og tiltak ved utbrudd av sykdom (profylakse og behandling).
 • Kan gi råd om god dyrevelferd basert på gjeldende lover og etiske retningslinjer.
 • Kan gi råd om vaksinering og lusebehandling.
 • Kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning knyttet til bruk av legemidler i akvakultur.
 • Kan forstå vitenskapelige artikler og rapporter relatert til fiskeernæring, fiskehelse og sykdomsbekjempelse
 • Kan arbeide innenfor profesjonens etiske rammer
 • Kan formulere en problemstilling, deretter gjennomføre et forskningsoppsett, analysere materialet og rapportere undersøkelsen

Generell kompetanse:

 • Har bred forståelse for naturvitenskapelige problemstillinger og er i stand til å identifisere, formulere og løse komplekse problemstillinger innenfor akvamedisinske arbeidsfelt og forskning.
 • Kan ta del i samfunnsdebatten om temaer knyttet til havbruk og fiskesykdommer.

Opptakskravet er generell studiekompetanse og matematikk fra 2. år i videregående skole (R1/S1+S2), og dessuten ett av fagene matematikk (R2), biologi (1+2), informasjonsteknologi (1+2), geofag (1+2), fysikk (1+2), kjemi (1+2) eller teknologi og forskningslære (1+2) fra videregående skole.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Studiet har 20 studieplasser fra høst 2019 og er adgangsregulert.

Poengrensene for opptaket høst 2018 (10 studieplasser):
Hovedopptak 56.3. Ordinær førstegangsvitnemålskvote 53.8 og suppleringsopptak 56.3/52.5. (For høst 2018 var det 10 studieplasser)

Målgruppe:
Akvamedisinstudiet henvender seg til alle som innehar de nødvendige forkunnskapskrav, og har interesse for fiskehelse, biologi, aquakultur, dyrevelferd, miljø, sykdomsforvaltning og operativ fiskehelsetjeneste.

De ulike emnene som inngår i studieprogrammet har forskjellige undervisningsformer. Blant annet forelesninger, seminarer og kollokvier, samt obligatoriske laboratoriekurs og/eller tokt. Foruten den organiserte undervisningen er det svært viktig at du gjennom egeninnsats leser og diskuterer pensumlitteratur, løser øvingsoppgaver, diskuterer problemstillinger og oppsøker databaser/bibliotek for å innhente empirisk kunnskap. Studiet avsluttes med at du gjør et selvstendig forskningsarbeid som skrives til en mastergradsoppgave i samarbeid med en veileder.

I studieprogrammet inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til E for bestått, og F for ikke bestått. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse. Noen av emnene har arbeidskrav før man kan framstille seg til eksamen. Se emnebeskrivelsene for mer info.

For at du som student skal kunne oppnå det foreskrevne læringsutbyttet vil du, i sluttfasen av studiet, gjennomgå en intensiv praksisperiode i oppdrettsnæringen. Her vektlegges det å trene i de oppgaver du kan regne med å møte i en operativ fiskehelsetjeneste og i de daglige veterinærmedisinske rutinene.

Undervisningsspråket for emnene som inngår i programmet er norsk. Faglitteratur som benyttes vil være på norsk og/eller engelsk.

Profesjonsstudiet i akvamedisin gir mange muligheter innen næring, industri, forskning, og forvaltning. Studiet kvalifiserer til offentlig autorisasjon som Fiskehelsebiolog. Da er du kvalifisert til jobber som nøkkelpersonell innen nasjonal og internasjonal akvakulturnæring, i fiskehelsetjenester og i Mattilsynet. Arbeid i farmasøytisk industri, i fôrfirma og konsulentfirma, som forskere, og som ledere og beslutningstakere i privat og offentlig virksomhet er vanlig. Som fiskehelsebiologer har du dessuten en god faglig plattform til å starte eget firma.
En mastergrad i akvamedisin gir grunnlag for å søke opptak til doktorgradsstudium ved norske universitet og høgskoler.

For studentene på programmet vil det være muligheter for utenlandsopphold i fjerde semester. Studenter som skal på utenlandsopphold må ha gjennomført og bestått eksamener i emner tilsvarende minimum 60 studiepoeng. Et utenlandsopphold kan gi deg faglige, språklige og kulturelle opplevelser som gir deg verdifull tilleggskompetanse - og minner for livet! Våre studenter har blant annet vært på Hawaii, i Queensland og i Melbourne.

Les mer om utveksling ved NFH her.


Intervju med fiskehelsebiologi Mattias

Mattias Bendiksen LindStudentorganisasjoner ved Norges fiskerihøgskole

Studentenes organisasjoner.

Contact
Trine-nett.jpg

Trine Holm Larsen


Student Adviser
Phone: +4777623259 trine.h.larsen@uit.no

Bli student ved UiT!Related professions