Bioteknologi - bachelor

Photo: Marius Fiskum
Photo: Marius Fiskum

Bioteknologi - bachelor

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april

Bioteknologi er en multidisiplinær virksomhet som ikke har noen skarp avgrensning i forhold til mange andre teknologier. Bioteknologien integrerer naturvitenskap og ingeniørvitenskap, og defineres som all teknologi som bruker mikroorganismer, planter- og dyreceller, eller deler av disse, til å framstille eller modifisere produkter som skal brukes til medisinske eller andre tekniske formål, til å forbedre planter og dyr, og til å utvikle mikroorganismer til spesifikk anvendelse.

I nasjonal nordområdestrategi er marin bioteknologi trukket frem som et viktig kompetanseområde for utvikling av fremtidig biobasert næringsliv; mat og fôrindustri, bioprosessindustri, industri for frambringing av farmasøytiske produkter, kosttilskudd, ny energi, grønne kjemikaler og biomaterialer.

Questions about admission

Ved spørsmål om opptak og søknadsprosess, ta kontakt på epost: opptak@uit.no

Trine-nett.jpg
Trine Holm Larsen

Senior Adviser / Student Adviser


En god bioteknolog må ha et bredt fundament av kunnskaper og ferdigheter innen mikrobiologi, biokjemi, molekylærbiologi og kjemi. Emner som bidrar til dette har derfor en sentral plass i bachelorstudiet. I tillegg får du innsyn i mer anvendte sider av bioteknologien, med særlig vekt på bruk av bioteknologiske metoder generelt og anvendt på marine ressurser spesielt. Du vil få trening i å planlegge, gjennomføre og rapportere et selvstendig, forskningspreget prosjekt.

Bachelor i bioteknologi er et heltidsstudium på tre år og tilsammen 180 studiepoeng.

Det første semesteret tar du kjemi og matematikk, som er viktige støttefag for de videre studiene, og et introduksjonsemne i biologi.

I andre semester gis bred innføring i molekylær- og cellebiologi, mikrobiologi og ex.phil.

De obligatoriske emnene på andre og tredje år gir faglig fordypning i molekylært rettet biologi, mikrobiologi og bioteknologi. Samtidig gis innsikt i de mulighetene som ligger i å utnytte genetiske ressurser og bioaktive forbindelser - særlig med utgangspunkt i det biologiske mangfoldet som finnes i nordlige marine økosystemer. Du har også valgemne i 3. og 6. semester der du kan spisse kompetansen innen ulike fagområder.Se alle detaljer i neste meny "Oppbygging av studiet".

I løpet av siste studieår må det skrives en selvstendig bachelorgradsoppgave, som kan være basert på et eksperimentelt arbeid eller et litteraturstudium.

De forskjellige fagmiljøene som tar opp mastergradsstudenter i bioteknologi, vil kunne kreve at du har inkludert spesifikke valgemner i bachelorgraden. Det betyr at dersom du ønsker å gå videre med en mastergrad, bør du i løpet av annet studieår kontakte relevante fagmiljøer/studiekonsulenten angående emner som anbefales i forhold til fagområdet du er interessert i.

Etter fullført utdannelse forventes det at kandidaten har oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • har bred kunnskap og forståelse av det biokjemiske, cellulære og genetiske grunnlaget for liv
 • har bred kunnskap om strategier for isolering og karakterisering av bioaktive molekyler/gener med potensiale for medisinsk og annen praktisk anvendelse
 • kjenner til mangfoldet av næringsvirksomheter med bioteknologisk utgangspunkt - med særlig vekt på utnyttelse av marine ressurser

Ferdigheter

 • har trening og behersker ferdigheter innen bioteknologi som molekylærbiologisk, og biokjemisk eksperimentelt arbeid
 • kan anvende statistiske metoder og bioinformatikk for å analysere og systematisere eksperimentelle data
 • har ferdigheter i innhenting, kritisk vurdering og bruk av relevant fagstoff
 • har skrive- og formidlingstrening – blant annet gjennom utarbeiding av en selvstendig bacheloroppgave

Generell kompetanse

 • har forutsetninger for å kunne utføre generelt bioteknologisk og molekylært eksperimentelt arbeid selvstendig og planmessig og analysere og formidle resultatene av slikt arbeid
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig og muntlig
 • har forståelse av hva som ligger i vitenskapelig metode og forutsetning for kritisk vurdering av informasjonen som tilflyter offentligheten på bioteknologiområdet
 • kjenner til mulighetene som ligger i bioteknologisk forskning og utvikling med utgangspunkt i (marine) biologiske ressurser 

Utdanningen gir et god grunnlag i generell bioteknologi og kvalifiserer for jobber i næringsliv med stor grad av innovasjon, i produksjonsbedrifter innen bioteknologiske næringer (marine næringer), samt innen forskning. Utdanningen kvalifiserer også til opptak til Master in Marine Biotechnology (UiT, karakterkrav: minimum snittkarakter C, alle karakterer teller). Det vil også kunne kvalifisere til masterprogrammer ved andre universiteter i inn- og utland.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
2. semester (vår)
(15 STP)
(5 STP)
3. semester (høst)
Valgfritt emne
(BIO-2009 anbefales og vil forsøkt tatt hensyn til i timeplanleggingen)
4. semester (vår)
5. semester (høst)
6. semester (vår)
Valgfritt emne
...........................................
..........................................................................................
Anbefalte valgemner høst 3. sem.
Det vil sannsynligvis forekomme kollisjoner i timeplanen mellom obligatoriske emner og valgemner.
Anbefalte valgemner vår 6.
Det vil sannsynligvis forekomme kollisjoner i timeplanen mellom obligatoriske emner og valgemner.
Det er også mulig å velge andre emner.

Generell studiekompetanse + Matematikk R1 eller matematikk S1+S2 og i tillegg ett av følgende fag:
Matematikk (R1+R2)
Fysikk (1+2)
Kjemi (1+2)
Biologi (1+2)
Informasjonstekn. (1+2)
Geofag (1+2)
Teknologi og forskn.lære (1+2)

Eller 2MX/2MY/3MZ + 3MX/3FY/3KJ/3BI (etter Reform 94).

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Studiet har 15 studieplasser og er adgangsregulert. 

Poengrensene for opptaket høst 2018 var:
Hovedopptak 49,3. Ordinær førstegangsvitnemålskvote 48,9 og suppleringsopptak 48,1.

Målgruppe:

Bioteknologiprogrammet henvender seg til de med bakgrunn i realfag og med spesiell interesse for bioteknologi, herunder fag som biologi, mikrobiologi og kjemi.

Eksamen:
I studieprogrammet inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen med fem trinn fra A til E for bestått, og F for ikke bestått. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av emnebeskrivelsene. Noen av emnene kan ha arbeidskrav før man kan framstille seg til eksamen. Det kan være obligatoriske laboratorierapporter, ekskursjon- og toktrapporter, og/eller obligatorisk oppmøte på seminarundervisning.

Eksamensformer kan være skriftlig, muntlig, hjemmeeksamen, rapporter eller presentasjoner. Skriftlig gjennomføres i WiseFlow som er en digital eksamen.

Undervisning:
Ulike undervisningsformer som blant annet forelesning, lab, tokt, presentasjon av oppgaver, selvstudium, skriving av labrapporter og arbeid i team benyttes. Undervisningsplattformen er Canvas.

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk. Noen emner undervises på engelsk.

For studentene på programmet vil det være muligheter for utenlandsopphold i fjerde semester. Studenter som skal på utenlandsopphold må ha gjennomført og bestått eksamener i emner tilsvarende minimum 60 studiepoeng. Et utenlandsopphold kan gi deg faglige, språklige og kulturelle opplevelser som gir deg verdifull tilleggskompetanse - og minner for livet! Vi har studenter som har reist til blant annet Aberdeen, Praha, Uppsala og Canada.

Les mer om utveksling ved NFH.