Hørelære med didaktikk og praksis - master

STUDIESTED: Tromsø
Hørelære.jpg-Studiekatalog-380px-

 

Master i hørelære går over 2 år der kjerneelementene er hørelære og det å undervise i hørelære på høyere nivå. Studiet inneholder også andre musikkteoretiske emner som musikkanalyse, satslære og komponering. Undervisningspraksis er viktig gjennom hele studiet.

Facts

Duration:2 År
Location: Tromsø
Credits (ECTS):120
Qualification: Master i Hørelære med didaktikk og praksis.
Admission requirements:Faglærerutdanning i musikk - bachelor
Application deadline:15. april
Application code:8031
Apply

Opptaksprøven til master i hørelære med didaktikk og praksis består av 2 deler:

Del 1:
Skriftlig fremstilling på ca. 800 – 1000 ord som beskriver motivasjon for studiet og tanker om tema for masteroppgaven.
Del 2:
Praktisk prøve der søker med utgangspunkt i oppgitt emne, skal undervise en gruppe elever i faget hørelære. Etterfølgende intervju. Oppgitt emne sendes 1 uke før prøven.

Del 2 av opptaksprøven avholdes på Musikkonservatoriet.


Kjerneelementene er hørelære og undervisning i hørelære. Andre musikkteoretiske emner som er relevant for hovedområdet, vil ha en vesentlig plass i studieforløpet. Slike emner er pianospill, satslære og musikalsk analyse. Masteroppgaven består av et selvstendig skriftlig arbeid.  
Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
2. semester (vår)
3. semester (høst)
Valgemner: MUS-3202 Hørelære med didaktikk og praksis 2 (30 stp) eller MUS-3203 Komponering/arrangering med didaktikk og praksis (30 stp)
4. semester (vår)

Etter bestått studium skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • kan analysere og drøfte sine pedagogiske intensjoner med utgangspunkt i pedagogisk og hørelæredidaktisk teori
 • kan realisere og formidle sine pedagogiske intensjoner med en tydelig profil
 • kan vise selvstendighet i møte med ulike pedagogiske situasjoner
 • kan anvende kunnskap til å utvide sitt pedagogiske og musikalske perspektiv og gjennomføre selvstendige pedagogiske utviklingsarbeid 

Ferdigheter:

 • kan ta ledende rolle i utviklingen av hørelærefagets innhold og utforming
 • har gode egenferdigheter i hørelærefagets forskjellige disipliner
 • har gode ferdigheter på piano
 • har utviklet evne til selvstendig arbeid som hørelærepedagog på forskjellige nivåer

Kompetanse:

 • kan analysere og forholde seg kritisk til materiale fra pedagogiske utviklingsarbeid og forskning og bruke dette i sitt arbeid
 • har en kritisk, selvstendig og reflektert holdninger til egen faglige virksomhet
 • kan integrere pedagogisk forskning og erfarings basert viten omkring undervisningsmetoder med innsikt i utøving og pedagogiske ferdigheter

Faglærerutdanning i musikk - bachelor eller tilsvarende utdanning. Det må inngå minimum 80 sp i teoretiske og utøvende emner i musikk. Annen relevant utdanning kan også være lærerutdanning med minimum 80 sp musikk. For søkere med annen utdanning vil det være aktuelt med dokumentasjon/opptaksprøve av egenferdigheter i hørelære.


Alle søkere må få godkjent en opptaksprøve som består av to deler. Dato for prøveopptak blir bestemt på et senere tidspunkt.

1. En skriftlig fremstilling på ca. 800 - 1000 ord som beskriver motivasjon for studiet og tanker om tema for masteroppgaven.
2. Praktisk prøve der søker med utgangspunkt i oppgitt emne skal undervise en gruppe elever i faget hørelære. Etterfølgende intervju.


Studiet er adgangsregulert. Rangering skjer på grunnlag av total vurdering.

 

Oppstart av studiet er avhengig av tilstrekkelig antall studenter.

Gruppeundervisning, individuell og nettbasert undervisning. Enkelte emner kan gjennomføres som samlingsbaserte studier. En stor del av studentens arbeidstid vil gå med til egenøving i hørelære og disipliner knyttet til dette. Utvikling av pedagogiske ferdigheter skjer gjennom observasjon av undervisning og selvstendig undervisningspraksis med individuell veiledning. Føring av rapporter og praksislogg. Valgemne kan være relevante emner som tilbys ved Universitetet i Tromsø, innpassing av emner fra andre institusjoner eller emner spesielt relatert til masterprogrammet. Ved valg av slike emner gir det studenten ytterligere kompetanse til å undervise på videregående skole og høyere nivå.

Når eksamen i obligatoriske emner er bestått, kan studenten framstille seg til endelig eksamen, i form av innlevering av mastergradsoppgaven. Masteroppgaven består av en skriftlig prosjektoppgave og muntlig forsvar av denne.

Eksamen vurderes med gradert karakter A til F.

 Enkelte emner inneholder obligatorisk praksis beskrevet i den enkelte emneplan.

 Norsk. Litteratur kan foreligge på andre nordiske språk samt engelsk.

Lærer i videregående skole, folkehøgskole og andre utdanningsinstitusjoner.


Bli student ved UiT!Contact
Hilde Blix.jpg

Blix, Hilde


Dosent
Phone: +4777660532 hilde.blix@uit.no

Tollefsen, Maria Medby


Universitetslektor
Phone: +4777660535 maria.m.tollefsen@uit.no

Mer om master i hørelære


Bilde av en hærelæresituasjon, med tre personer rundt pianoet
Les artikkelen Lytting på mesternivå (fra Musikk-kultur) Foto: Marte Bjerke