Biologi - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
Biologistudenter på fjæreekskursjon_2.jpg

Som biologi student i Tromsø, vil du få optimale muligheter til å kunne kombinere teori og praksis gjennom feltarbeid, tokt og laboratoriebasert undervisning. Studiet tar utgangspunkt i nordområdene og du vil få bred kunnskap om mangfoldet av livsformer på jorda og samspillet mellom disse. Du vil lære om molekylære mekanismer på cellenivå, fysiologiske tilpasninger hos organismer og økologiske interaksjoner i marine, terrestre og ferskvannsmiljøer. Som biolog kan du jobbe innenfor et bredt fagfelt både nasjonalt, internasjonalt, og i offentlig og privat sektor.

Facts

Duration:3 År
Location Tromsø
Credits (ECTS):180
Qualification:Bachelor i biologi
Admission requirements:Generell studiekompetanse + REALFA
Application deadline:15. april
Application code:186 327
Apply

Studer biologi i Tromsø!


Studieprogrammet er under revisjon, og vil fortløpende oppdateres med hensyn til emnebeskrivesler for både obligatoriske emner og valgemner. Emnebeskrivelser for nye emner høsten 2019 (BIO-1x Kvantitative metoder og BIO-X2 Evolusjon) vil være klar i emnekatalogen 1. mars.

 

De to første årene består av obligatoriske emner i biologi, et innføringsemne i kjemi og ex.phil. Det tredje og siste studieåret består av valgemner, som gir mulighet for fordypning innenfor et felt man er spesielt interessert i eller man kan kombinere biologi med et annet fag. Studenter kan også velge å ta et utenlandsopphold eller å studere ved Universitetssenteret på Svalbard i løpet av siste studieår.

En oversikt over studiets oppbygging finner du tabellen under.

 

Bachelorprogrammet i Biologi tilbyr følgende veivalg:


Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2. sem (vår)
3. sem (høst)
BIO-1XXX Botanikk
BIO-1XXX Økologi I
BIO-1XXX Plantefysiologi
4. sem (vår)
BIO-2002 Zoofysiologi
BIO-XXXX Anvendt molekylærbiologi
BIO-2XXX Økologi II
HMS-0501 Sikkerhet på laboratoriet, verksted
HMS-0503 UiTs regelverk for feltarbeid og tokt
HMS-0504 Biologisk materiale
5. sem (høst)
Valgemne
6. sem (vår)
Valgemne/UNIS/Utveksling
Valgemne/UNIS/Utveksling
Valgemne/UNIS/Utveksling

Ved fullført studium skal en kandidat ha tilegnet seg følgende:

Kunnskaper

 • Du kan forklare sentrale biologiske mekanismer, hvordan levende celler og organismer er organiserte, hvordan arvematerialet er fundamentet for evolusjonære og fysiologiske prosesser, hvordan genene fungerer og hvilken betydning genene har for artsmangfold, organismes egenskaper, og tilpasningsevne.
 • Du kan forklare sentrale biologiske mekanismer og evolusjonære teorier, tolke artenes fordeling, rolle og tilpasninger opp mot dynamikk i populasjoner og økosystemer, samt forstå næringssykluser og energiens strømninger gjennom ulike trofiske nivå.
 • Du kan gjengi biologiske prosesser og mekanismer som er viktige for å forstå både naturlige og menneskeskapte miljøeffekter og organismenes tilpasninger til miljøet.
 • Du har kjennskap til mulighetene som ligger innenfor molekylære metoder, og kan diskutere bruk av biologisk materiale og bioteknologi for innovasjoner.

Ferdigheter

 • Du kan anvende kvalitative og kvantitative tilnærminger til å systematisere, lagre- og analysere data, samt å presentere og reflekterer over biologiske problemstillinger.
 • Du kan forklare biologifagets sentrale begreper og kan anvende grunnleggende metoder på laboratorier, i felt og på tokt til å løse praktiske problemstillinger.
 • Du kan innhente informasjon, finne relevant litteratur ved hjelp av elektroniske databaser og kritisk vurdere påliteligheten til kilder.
 • Du kan drøfte generelle biologiske problemstillinger gjennom skriftlige og muntlige presentasjonsformer.

Generell kompetanse

 • Du kan arbeide systematisk og selvstendig i laboratoriet, felt og på tokt i samsvar med god HMS-praksis.
 • Du kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter i laboratoriet, felt og på tokt både alene og i samarbeid med andre.
 • Du kan vurdere etiske og vitenskapelige problemstillinger knyttet til laboratorieeksperimenter, dyreforsøk, biologisk feltarbeid, evolusjonsteori, miljø- og andre samfunnskonsekvenser av vitenskapelig virksomhet.
 • Du har utviklet evnen til kritisk tenkning og kan redegjøre for hva som kjennetegner vitenskapelig metode.

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 eller matematikk S1+S2 og i tillegg ett av følgende programfag:

 • Matematikk (R1+R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonstekn (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

Tilsvarende studieretningsfag fra Reform 94 vil også gjelde, se Samordna opptak.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre, kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.
Som biologistudent i Tromsø får du tett og god oppfølging i de forskjellige emnene. Undervisningen foregår i moderne undervisningssaler og kan bestå av forelesninger, laboratoriearbeid, seminarer/kollokvier kombinert med feltarbeid i nordnorsk natur eller tokt med universitetets forskningsskip.

Eksamen kan bestå av muntlig eller skriftlig eksamen, journaler, rapporter, godkjent deltakelse på laboratorium, på tokt eller i felt. Undervisnings- og eksamensformer varierer mellom de forskjellige emnene, mer informasjon om de enkelte emner finnes i emnekatalogen.
Som biolog kan du jobbe med klima- og miljørelaterte spørsmål, samt å forstå det økologiske samspill, forvaltning av natur- og naturressurser. Biologer jobber også med å finne og utvikle biologiske og kjemiske stoffer til bruk i medisin, bioenergi og i nærings-middelindustrien. Det er behov for biologer innenfor offentlig forvaltning i kommunene, fylkene og statlig sektor, samt innen forskning ved offentlige institusjoner som f.eks universiteter, høyskoler, Bioforsk, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet. Kombinerer du studiet med praktisk-pedagogisk utdanning, kan du jobbe som lærer.
Bachelorstudiet i biologi kvalifiserer for opptak til 2-årig master i biologi. Karakterkrav for opptak til master er normalt C. Masterstudiet i biologi har flere ulike spesialiseringer. Masterspesialiseringene har anbefalinger til emner man bør velge i bachelorgraden. Du finner mer informasjon om dette under de ulike veivalgene.

Det er lagt til rette for utenlandsopphold ett eller to semester i det siste studieåret. Populære utvekslingssavtaler som anbefales i biologiprogrammet:

<li>Alaska Fairbanks (USA)<li>Calefornia State University, Monterey Bay (USA)<li>University of Tasmania (Australia)

I tillegg har vi gode samarbeidsavtaler med flere europeiske land som feks Tyskland, Nederland, Sverige og Danmark.

De fleste avtaler er tilknyttet et utvekslingsprogram med stipendordninger.Her finner du mer informasjon om Utveksling ved UiT

Vi gjør oppmerksom på at du bør starte planleggingen i god tid.

I stedet for et opphold i utlandet anbefales også et studieopphold ved UNIS, Universitetssenteret på Svalbard. Her kan du velge blant flere relevante emner innen biologi som ha spennende feltarbeid.

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Tyskland
Universität Hamburg Tyskland
Linköpings universitet Sverige
Örebro universitet Sverige
University of Alaska Fairbanks USA
Sveriges lantbruksuniversitet Sverige
Københavns Universitet Danmark
Aarhus Universitet Danmark
Aalborg Universitet Danmark
Tampereen yliopisto / Tammerfors universitet Finland
Itä-Suomen Yliopisto Finland
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Tyskland
Stockholms universitet Sverige
University of Alaska Anchorage USA
Háskóli Íslands Island
University of Hawaii at Hilo USA
Åbo Akademi Finland
University of Northern British Columbia Canada
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Tyskland
Mittuniversitetet Sverige
University of Tasmania Australia
Vaasan yliopisto Finland
Roskilde Universitet Danmark
Syddansk Universitet Danmark
Lapin yliopisto Finland
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - XAMX Finland
Universiteit Leiden Nederland
Grønlands universitet Ilisimatusarfik Grønland
Frodskaparsetur Føroya Færøyene
James Cook University Australia
Turun yliopisto Finland
Luleå tekniska universitet Sverige
Lunds universitet Sverige
Karlstads universitet Sverige
Uppsala universitet Sverige
Wageningen University Nederland
Universität Konstanz Tyskland
Umeå universitet Sverige
Linnéuniversitetet Sverige
Oulun yliopisto Finland
Göteborgs universitet Sverige
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Tyskland
Háskólinn á Akureyri Island
Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet Finland
Jyväskylän yliopisto Finland
California State University Monterey Bay USA
University of Otago New Zealand

Hva kan jeg bli?

Les intervjuer med tidligere biologistudenter ved UiT Norges arktiske universitet

 

 

Biologi i Tromsø på facebook!

Ta en tur innom nettsiden til Institutt for arktisk og marin biologi, du finner den Her! Contact
10628570_10156023205755596_3274667516272748229_n.jpg

Camilla Andreassen


Student advisor
Phone: +4777623206 camilla.andreassen@uit.no

Bli student ved UiT!