Biologi - bachelor

Biologi - bachelor

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april

Som biologi student i Tromsø, vil du få optimale muligheter til å kunne kombinere teori og praksis gjennom feltarbeid, tokt og laboratoriebasert undervisning. Studiet tar utgangspunkt i nordområdene og du vil få bred kunnskap om mangfoldet av livsformer på jorda og samspillet mellom disse. Du vil lære om molekylære mekanismer på cellenivå, fysiologiske tilpasninger hos organismer og økologiske interaksjoner i marine, terrestre og ferskvannsmiljøer. Som biolog kan du jobbe innenfor et bredt fagfelt både nasjonalt, internasjonalt, og i offentlig og privat sektor.

Questions about admission

Ved spørsmål om opptak og søknadsprosess, ta kontakt på epost: opptak@uit.no

10628570_10156023205755596_3274667516272748229_n.jpg
Camilla Andreassen

Student advisor


Studieprogrammet er under revisjon, og vil fortløpende oppdateres med hensyn til emnebeskrivesler for både obligatoriske emner og valgemner. Emnebeskrivelser for nye emner høsten 2019 (BIO-1x Kvantitative metoder og BIO-X2 Evolusjon) vil være klar i emnekatalogen 1. mars.

 

De to første årene består av obligatoriske emner i biologi, et innføringsemne i kjemi og ex.phil. Det tredje og siste studieåret består av valgemner, som gir mulighet for fordypning innenfor et felt man er spesielt interessert i eller man kan kombinere biologi med et annet fag. Studenter kan også velge å ta et utenlandsopphold eller å studere ved Universitetssenteret på Svalbard i løpet av siste studieår.

En oversikt over studiets oppbygging finner du tabellen under.

 

Bachelorprogrammet i Biologi tilbyr følgende veivalg:


Ved fullført studium skal en kandidat ha tilegnet seg følgende:

Kunnskaper

 • Du kan forklare sentrale biologiske mekanismer, hvordan levende celler og organismer er organiserte, hvordan arvematerialet er fundamentet for evolusjonære og fysiologiske prosesser, hvordan genene fungerer og hvilken betydning genene har for artsmangfold, organismes egenskaper, og tilpasningsevne.
 • Du kan forklare sentrale biologiske mekanismer og evolusjonære teorier, tolke artenes fordeling, rolle og tilpasninger opp mot dynamikk i populasjoner og økosystemer, samt forstå næringssykluser og energiens strømninger gjennom ulike trofiske nivå.
 • Du kan gjengi biologiske prosesser og mekanismer som er viktige for å forstå både naturlige og menneskeskapte miljøeffekter og organismenes tilpasninger til miljøet.
 • Du har kjennskap til mulighetene som ligger innenfor molekylære metoder, og kan diskutere bruk av biologisk materiale og bioteknologi for innovasjoner.

Ferdigheter

 • Du kan anvende kvalitative og kvantitative tilnærminger til å systematisere, lagre- og analysere data, samt å presentere og reflekterer over biologiske problemstillinger.
 • Du kan forklare biologifagets sentrale begreper og kan anvende grunnleggende metoder på laboratorier, i felt og på tokt til å løse praktiske problemstillinger.
 • Du kan innhente informasjon, finne relevant litteratur ved hjelp av elektroniske databaser og kritisk vurdere påliteligheten til kilder.
 • Du kan drøfte generelle biologiske problemstillinger gjennom skriftlige og muntlige presentasjonsformer.

Generell kompetanse

 • Du kan arbeide systematisk og selvstendig i laboratoriet, felt og på tokt i samsvar med god HMS-praksis.
 • Du kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter i laboratoriet, felt og på tokt både alene og i samarbeid med andre.
 • Du kan vurdere etiske og vitenskapelige problemstillinger knyttet til laboratorieeksperimenter, dyreforsøk, biologisk feltarbeid, evolusjonsteori, miljø- og andre samfunnskonsekvenser av vitenskapelig virksomhet.
 • Du har utviklet evnen til kritisk tenkning og kan redegjøre for hva som kjennetegner vitenskapelig metode.

Som biolog kan du jobbe med klima- og miljørelaterte spørsmål, samt å forstå det økologiske samspill, forvaltning av natur- og naturressurser. Biologer jobber også med å finne og utvikle biologiske og kjemiske stoffer til bruk i medisin, bioenergi og i nærings-middelindustrien. Det er behov for biologer innenfor offentlig forvaltning i kommunene, fylkene og statlig sektor, samt innen forskning ved offentlige institusjoner som f.eks universiteter, høyskoler, Bioforsk, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet. Kombinerer du studiet med praktisk-pedagogisk utdanning, kan du jobbe som lærer.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2. sem (vår)
3. sem (høst)
BIO-1XXX Botanikk
BIO-1XXX Økologi I
BIO-1XXX Plantefysiologi
4. sem (vår)
BIO-2002 Zoofysiologi
BIO-XXXX Anvendt molekylærbiologi
BIO-2XXX Økologi II
HMS-0501 Sikkerhet på laboratoriet, verksted
HMS-0503 UiTs regelverk for feltarbeid og tokt
HMS-0504 Biologisk materiale
5. sem (høst)
Valgemne
6. sem (vår)
Valgemne/UNIS/Utveksling
Valgemne/UNIS/Utveksling
Valgemne/UNIS/Utveksling

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 eller matematikk S1+S2 og i tillegg ett av følgende programfag:

 • Matematikk (R1+R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonstekn (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

Tilsvarende studieretningsfag fra Reform 94 vil også gjelde, se Samordna opptak.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre, kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Som biologistudent i Tromsø får du tett og god oppfølging i de forskjellige emnene. Undervisningen foregår i moderne undervisningssaler og kan bestå av forelesninger, laboratoriearbeid, seminarer/kollokvier kombinert med feltarbeid i nordnorsk natur eller tokt med universitetets forskningsskip.

Eksamen kan bestå av muntlig eller skriftlig eksamen, journaler, rapporter, godkjent deltakelse på laboratorium, på tokt eller i felt. Undervisnings- og eksamensformer varierer mellom de forskjellige emnene, mer informasjon om de enkelte emner finnes i emnekatalogen.

Norsk.

Bachelorstudiet i biologi kvalifiserer for opptak til 2-årig master i biologi. Karakterkrav for opptak til master er normalt C. Masterstudiet i biologi har flere ulike spesialiseringer. Masterspesialiseringene har anbefalinger til emner man bør velge i bachelorgraden. Du finner mer informasjon om dette under de ulike veivalgene.

Det er lagt til rette for utenlandsopphold ett eller to semester i det siste studieåret. Populære utvekslingssavtaler som anbefales i biologiprogrammet:

<li>Alaska Fairbanks (USA)<li>Calefornia State University, Monterey Bay (USA)<li>University of Tasmania (Australia)

I tillegg har vi gode samarbeidsavtaler med flere europeiske land som feks Tyskland, Nederland, Sverige og Danmark.

De fleste avtaler er tilknyttet et utvekslingsprogram med stipendordninger.Her finner du mer informasjon om Utveksling ved UiT

Vi gjør oppmerksom på at du bør starte planleggingen i god tid.

I stedet for et opphold i utlandet anbefales også et studieopphold ved UNIS, Universitetssenteret på Svalbard. Her kan du velge blant flere relevante emner innen biologi som ha spennende feltarbeid.

Institute Country
University of Freiburg Tyskland
University of Hamburg Tyskland
Linköping University Sverige
Örebro University Sverige
University of Alaska Fairbanks USA
Swedish University of Agricultural Sciences Sverige
University of Copenhagen Danmark
Aarhus University Danmark
Aalborg University Danmark
Tampere University Finland
University of Eastern Finland Finland
University of Kiel Tyskland
Stockholm University Sverige
University of Alaska Anchorage USA
University of Iceland Island
University of Hawaii at Hilo USA
Åbo Akademi University Finland
University of Northern British Columbia Canada
Heinrich-Heine-University Düsseldorf Tyskland
Mid Sweden University Sverige
University of Tasmania Australia
University of Vaasa Finland
Roskilde University Danmark
University of Southern Denmark Danmark
University of Lapland Finland
South-Eastern Finland University of Applied Sciences Finland
Leiden University Nederland
University of Greenland Grønland
University of the Faroe Islands Færøyene
James Cook University Australia
University of Turku Finland
Luleå University of Technology Sverige
Lund University Sverige
Karlstad University Sverige
Uppsala University Sverige
Wageningen University Nederland
University of Constance Tyskland
Umeå University Sverige
Linnæus University Sverige
University of Oulu Finland
University of Gothenburg Sverige
Johann Wolfgang Goethe University of Frankfurt am Main Tyskland
University of Akureyri Island
University of Helsinki Finland
University of Jyväskylä Finland
California State University Monterey Bay USA
University of Otago New Zealand

Studer biologi i Tromsø!