Likestilling og kjønn - årsstudium

Likestilling og kjønn - årsstudium

Campus
Tromsø
Application deadline
1. desember/15. april

Hva er kjønn? Er det noe vi er eller noe vi skaper? Vil du lære å forstå omverdenen ut i fra et kjønnsperspektiv? Årsstudiet i likestilling og kjønn vil gi deg innsikt i betydningen av kjønn i ulike sammenhenger på tvers av fag.

Questions about admission

Ved spørsmål om opptak og søknadsprosess, ta kontakt på epost: opptak@uit.no

Siv Aina Hansen

Seniorkonsulent


Katrin Losleben
Losleben, Katrin

Professor


Emnene legger vekt på forholdet mellom kvinner og menn, kjønnsidentiteter, likestilling mellom kjønnene, samt andre dagsaktuelle og historiske, kulturelle og samfunnsmessige spørsmål knyttet til kjønn.

I den offentlige debatten rettes søkelyset mer og mer mot far som omsorgsperson og mor som forsørger, på hva likestilling er og hva som er gode likestillingstiltak. Samtidig blir det hevdet at gutter blir tapere i skoleverket og i høyere utdanning, og at kvinner tviholder på foreldrepermisjonen. Kvinner og menn må takle nye situasjoner og tvetydigheter både i arbeid og fritid.

Spørsmål om kjønn gis nye språklige, kulturelle og samfunnsmessige uttrykk, og litteratur, kunst og forskning reiser spørsmål om gjengse oppfatninger av kjønn i samfunnet. Historiske studier og studier av forskjellige kulturer viser at kjønnsidentitet, -relasjoner og -uttrykk ikke trenger å være slik de er i dag.

Norge har et av Europas mest kjønnssegregerte arbeidsmarkeder. Fremdeles eksisterer lønns- og pensjonsforskjeller mellom kvinner og menn - utfordringer som krever kjønnskompetanse.

Årsstudiet består av obligatoriske og valgfrie emner, hver på 10 studiepoeng. Blant de obligatoriske emnene er temaer innen feministisk filosofi og andre tema der likestillings- og kjønnsperspektiver står sentralt, som for eksempel litteratur, familie- og hverdagsliv, arbeidsforhold, politikk, musikk og film. De valgfrie emnene vil variere fra år til år, avhengig av ressurssituasjonen på hvert enkelt institutt. Nærmere informasjon om hvilke emner som tilbys hvilket semester finnes i UiTs emnekatalog på nett.

Etter bestått årsstudium har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten har kunnskap om

  • likestillingsutfordringene som kvinner og menn, familieliv og arbeidsliv står overfor i dag.
  • kjønn som kulturelt og sosialt fenomen, teoretiske perspektiver knyttet til kjønn, likestilling og feminisme, samt en oversikt over sentrale spørsmål, debatter og begreper innen kvinne- og kjønnsforskning.
  • hvordan kjønn og kjønnsrelevante problemstillinger tas opp i forskningen metodisk, teoretisk og empirisk.


Ferdigheter

Kandidaten kan

  • mestre arbeidsmessige utfordringer relatert til likestilling og kjønn.
  • diskutere og formidle temaer innen likestillings- og kjønnsforskning både skriftlig og muntlig.
  • analysere situasjoner og tekster i et likestillings- og kjønnsperspektiv.


Generell kompetanse


Kandidaten har

  • kompetanse innenfor likestillings- og kjønnsspørsmål, slik de kommer til uttrykk innen ulike samfunnsmessige sammenhenger.

Studiet er anvendelig innen undervisning, media, personaladministrasjon, offentlig forvaltning, organisasjonsarbeid og forskning.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1.semester
Valgfritt emne
2. semester
Valgfritt emne

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiet har oppstart både i vår- og høstsemesteret.

Oppstart høst: Søknadsfrist 15. april og 1. mars for søkere med realkompetanse. Opptak via Samordna opptak.

Oppstart vår: Søknadsfrist 1. desember. Opptak via lokalt opptak. Søknadsweb åpner i oktober.

Det gis forelesninger og seminarer i tilknytning til hvert enkelt emne. Det kan bli faglig arrangementer i tillegg til ekskursjoner til arbeidsplasser der det jobbes med kjønns- og likestillingsrelevante spørsmål.

Informasjon om eksamensordning og arbeidskrav går frem av de enkelte emnebeskrivelser. Se den enkelte emnebeskrivelse i studiekatalogen på nett for nærmere informasjon om undervisning, arbeidskrav og eksamensformer

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A - F, der F regnes som stryk.

Ved karakteren F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Fristen for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august i vårsemesteret.

Norsk.

Enkelte forelesninger kan også bli holdt på engelsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes om å avlegge eksamen på engelsk.

Målgruppe for dette årsstudiet er studenter som ønsker å fordype seg i likestillings- og kjønnsforskning. Studiet er relevant for de som ønsker videreutdanning, eller trenger et interessant og relevant fag i sin bachelor- eller masterutdanning.