Likestilling og kjønn - årsstudium

Duration: 1 År

Photo: Andrey Popov
Photo: Andrey Popov

Likestilling og kjønn - årsstudium

Duration: 1 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april/1. desember
Søking og opptak
How to apply?

Årsstudiet tar for seg relasjonene mellom mennesker av alle kjønn og seksuelle orienteringer, forskjellige sosiale, etniske, religiøse og kroppslige bakgrunn. Hvilken betydning har disse sosiale kategoriene for personlige, yrkesmessige, økonomiske, politiske relasjoner? Hva er årsakene til ubalanse, urettferdighet, og misforståelse i Norge og andre land? Refleksjonen om inkludering og ekskludering er utgangspunktet for å utvikle egne idéer for å bidra til et transformert og mer rettferdig samfunn.

Questions about the study

Siv Aina Hansen

Seniorkonsulent


Losleben, Katrin

Professor


Information about semester start


Studiet ser kritisk på dagsaktuelle forhold og hendelser knyttet til kjønn, seksualitet samt bakgrunn og deres årsaker. Steg for steg lærer vi å skape ferdigheter til å analysere situasjoner og å utvide vårt teoretiske begrepsapparat. 

Programmet omfatter blant annet tema som kjønn, seksuell orientering, queer theory, transseksualitet, etnisitet, rasialisering, migrasjon, sosiologi, filosofi, litteratur, film, media, teknologi, historie og disability studies. Ettersom spørsmål om kjønns- og mangfoldperspektiv finnes i alle livsområder og alle fag, er årsstudiet et tverrfaglig tilbud. Studiet består av fire obligatoriske og to valgfrie emner, hver på 10 studiepoeng (se Oppbygging av studiet).

Nærmere informasjon om hvilke valgfrie emner som tilbys hvilket semester finnes i UiTs emnekatalog på nett. Årsstudiet gjøres innen ett år og kan inngå i en bachelorgrad, og slik forkorte studietiden.

Etter bestått årsstudium har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten har kunnskap om

  • diskrimineringsformer og likestillingsutfordringer som mennesker av alle kjønn og seksuelle orienteringer, forskjellige sosiale, etniske, religiøse eller kroppslige bakgrunn, familieliv og arbeidsliv, står overfor i dag
  • kjønn som kulturelt og sosialt fenomen, teoretiske perspektiver knyttet til kjønn, likestilling og feminisme, samt en oversikt over sentrale spørsmål, debatter og begreper innen kvinne- og kjønnsforskning
  • hvordan kjønn og kjønnsrelevante problemstillinger tas opp i forskningen metodisk, teoretisk og empirisk


Ferdigheter

Kandidaten kan

  • mestre arbeidsmessige utfordringer relatert til likestilling og kjønn.
  • diskutere og formidle temaer innen likestillings- og kjønnsforskning både skriftlig og muntlig.
  • analysere situasjoner og tekster i et likestillings- og kjønnsperspektiv.


Generell kompetanse


Kandidaten har

  • kompetanse innenfor likestillings- og kjønnsspørsmål, slik de kommer til uttrykk innen ulike samfunnsmessige sammenhenger.

Studiet er anvendelig innen undervisning, media, personaladministrasjon, offentlig forvaltning, organisasjonsarbeid og forskning.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
Høst semesteret
Valgfritt emne
Vår semesteret
Valgfritt emne

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse og 15. april for søkere med generell studiekompetanse.

Antall studieplasser: Studiet er åpent. Alle kvalifiserte søkere vil få tilbud om studieplass.

Det gis forelesninger og seminarer i tilknytning til hvert enkelt emne. Det kan bli faglig arrangementer i tillegg til ekskursjoner til arbeidsplasser der det jobbes med kjønns- og likestillingsrelevante spørsmål.

Informasjon om eksamensordning og arbeidskrav går frem av de enkelte emnebeskrivelser. Se den enkelte emnebeskrivelse i studiekatalogen på nett for nærmere informasjon om undervisning, arbeidskrav og eksamensformer.

Studentene oppfordres til å organisere studiegrupper (kollokvier) der en drøfter pensum og innholdet av forelesningene og seminarene. Organisering av slike grupper kan gjerne skje i samråd med foreleser som vil kunne bidra med tilrettelegging og veiledning.

For vurdering av eksamen benyttes det en karakterskala med fem trinn fra A-E, der A er beste karakter, E er dårligst og F er ikke bestått. Kontinuasjonseksamen vil bli gitt ved karakteren F, og er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelser.

Norsk.

Enkelte forelesninger kan også bli holdt på engelsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes om å avlegge eksamen på engelsk.

Målgruppe for dette studiet er studenter som ønsker å fordype seg i likestillings- og kjønnsforskning. Studiet er relevant for de som ønsker videreutdanning, eller trenger et interessant og relevant fag i sin bachelorutdanning.

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april/1. desember
Søking og opptak
How to apply?