Geologi - bachelor

Duration: 3 År

Photo: Kai Mortensen
Photo: Kai Mortensen

Geologi - bachelor

Duration: 3 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Har du noen gang tenkt på hva geologi egentlig er? Geologi handler om oppbyggingen og utviklingen av jorden vår, og hvordan det påvirker livene våre.

Geologi bidrar til:

 • å forstå hvorfor klimaendringer oppstår.
 • å beskytte miljøet, gjennom forskning på hvordan vi kan påvirke jorden og havet så skånsomt som mulig.
 • å gjøre samfunnet sikrere, blant annet ved å kartlegge rasfarlige områder.
 • å finne ressurser som er nødvendig for å kunne gjennomføre det grønne skiftet.

Geologer forsøker å forstå utviklingen fra Jordens fortid og fram til i dag, slik at vi kan få en trygg fremtid. Geologer finner ressurser og bidrar til en bærekraftig utvinning. Vi trenger kunnskap om Jordens historie for å finne løsninger for fremtida.

Questions about the study
Margrethe-Lindquist.JPG
Lindquist, Margrethe

Førstekonsulent


Kai Mortensen.jpg
Kai Mortensen

Rådgiver


Geologi handler om oppbyggingen og utviklingen av jorden vår. Den påvirker livet ditt hele tiden. Landskapet du beveger deg i er et resultat av geologiske prosesser, livets utvikling og klimaendringer gjennom milliarder av år. Mobilen din, kosmetikken og klærne dine, samt elbiler, solcellepaneler og husene du bor i inneholder råstoffer som geologene leter etter.

På UiT lærer du hvordan dagens landskap har blitt til og hvordan fortidens klima utviklet seg. Denne kunnskapen er viktig for å belyse dagens klimaendringer og for å kunne forstå bedre menneskeskapte og naturlige klimaendringer. Videre lærer du om forekomster av ressurser til lands og til havs, og hvilke ressurser som trengs i det grønne skiftet. Du lærer om hvordan utvinningen av ressursene påvirker miljøet og kan bidra til bærekraftig utvinning av geologiske ressurser.

Veier og bebyggelse, bratt terreng og kystområder er særlig utsatt for skred og andre naturfarer. Geologer undersøker fjellpartier, sjøbunn og grunnforhold, og hvorfor fjellskred og undersjøiske skred forekommer. Dermed kan du gi råd til f.eks. hus- og veibyggere om sikker plassering.

Geologistudiet bruker en kombinasjon av forelesninger, laboratorieøvelser, seminarer og du vil lære bruk av moderne programvarer og teknologier. Videre vil du delta på ekskursjoner og feltkurs hvor du vil få praktisk erfaring og bruk av den teoretiske kunnskapen. Ekskursjonene foregår både på land og på ett av verdens beste forsknings- og undervisningsskip, Helmer Hanssen.

Studentene ved Institutt for geovitenskap utgjør et meget godt studiemiljø hvor de blir godt kjent med hverandre og knytter bånd for resten av livet. Studenter og ansatte fra flere titalls land danner et internasjonalt miljø, slik at det er mulig å bli kjent med mange kulturer i verden. I tillegg har vi to store forskningssentre, Senter for arktisk gasshydrat, klima og miljø (CAGE; www.cage.uit.no) og Arktisk petroleumssenter (ARCEx; www.arcex.no). Klima- og miljøstudier er sentrale i aktivitetene i begge sentrene.

Bachelorprogrammet i geologi ved UiT Norges arktiske universitet er bygd opp av emner innenfor alle de forskjellige fagområdene innen geologi, og studiet skal gi en enhetlig og solid grunnutdanning i geologi. Det legges vekt på både teoretiske og praktiske ferdigheter gjennom en kombinasjon av forelesninger, seminarer, laboratorieøvelser og feltundervisning.

Læringsutbytte:

Kandidaten har

 • bred kunnskap om sentrale teorier, problemstillinger, prosesser og metoder innenfor geovitenskapen, herunder regionalgeologi, strukturgeologi, berggrunnsgeologi, sedimentologi og stratigrafi, kvartærgeologi og grunnleggende geofysikk.
 • en solid og enhetlig oversikt over de ulike geologiske disiplinene, herunder mineralogi, petrologi, strukturgeologi, sedimentologi, kvartærgeologi, historisk og regional geologi samt grunnleggende geofysikk.
 • kjennskap til den nyeste forskning, utvikling og innovasjon innenfor geologien.
 • viten om hvordan man oppdaterer seg faglig innenfor geologien, hvor og hvordan man finner den nyeste geologiske forskningen og tilegner seg denne.
 • kunnskap om geologiens vitenskapshistorie, utviklingen av sentrale teorier (f.eks. platetektonikk og geologisk tid), og om geologiens betydning for samfunnet (f.eks. i form av ressursgeologi).

 

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • anvende fundamentale geologiske begreper og terminologi, herunder å gjøre rede for vanlige mineraler, bergarter, sedimenter, fossilgrupper og geologiske strukturer.
 • anvende eksisterende geologiske teorier, metoder og forskningsresultater til å løse praktiske og teoretiske problemer, f.eks. i forbindelse med geologisk kartlegging og tolkning av avsetningsmiljøer.
 • treffe begrunnede valg av metoder og geologiske modeller.
 • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning, f.eks. i form av innsamling av geologiske data i felt eller i laboratoriet med etterfølgende avrapportering.
 • bruke geologiske verktøy og metoder til løsning av grunnleggende geologiske problemstillinger i felten og laboratoriet, f.eks. beskrivelse og identifikasjon av mineraler, bergarter, fossiler, sedimenter og strukturer.
 • finne, vurdere og henvise til geologisk faglitteratur og data tilknyttet en bestemt problemstilling. Dette inkluderer etisk og korrekt bruk av referanser til vitenskapelige kilder og data.

 

Generell kompetanse

Kandidaten har

 • innsikt i relevante geologiske fag- og yrkesetiske problemstillinger, herunder forståelse for alternative og forskjellige tolkninger av geologiske data.
 • evne til å planlegge og gjennomføre grunnleggende, varierte geologiske arbeidsoppgaver og prosjekter alene og i en gruppe. Kandidaten har også evne til å rapportere slike oppgaver i skriftlig og muntlig form i tråd med de nyeste faglige og etiske krav, herunder korrekt bruk av fagterminologi.
 • evne til å kommunisere med fagfeller og allmenheten om geologiske problemstillinger, data, analyser, resultater og konklusjoner.
 • kjennskap til nytenking og innovasjon innen for geologisk industri, teknologi og forskning.

Studerer du geologi ved UiT vil du bli en attraktiv arbeidstaker for en rekke jobber i Norge og internasjonalt. Tidligere studenter fra UiT jobber blant annet med:

 • Undersøkelser av ustabile fjellpartier, fjellskred og flom.
 • Miljøundersøkelser.
 • Karbonfangst og -lagring.
 • Å finne og utvinne råstoffer til det grønne skiftet.
 • Leting etter olje og gass.
 • Egne konsulentoppdrag.
 • Skredproblematikk hos Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE).
 • Kartlegging av geologien til lands og til havs i Norges Geologiske Undersøkelse (NGU).
 • Kartlegging av land- og havområder i Arktis og Antarktis for Norsk Polarinstitutt.
 • Undersøkelser og forvaltning av ressurser for blant annet Oljedirektoratet og Direktoratet for Mineralforvaltning med Bergmesteren på Svalbard.
 • Planlegging av nye veier og trygg infrastruktur i Statens Vegvesen.
 • Forskning og undervisning, blant annet ved universiteter og forskningsinstitusjoner.

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 eller Matematikk S1+S2 og i tillegg enten

 • Matematikk R2 eller
 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1 + 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2


Tilsvarende studieretningsfag fra Reform 94 vil også gjelde, se Samordna opptak.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre, kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse.
Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Antall studieplasser: 40. Studiet er adgangsregulert.
Poenggrenser ved opptak høsten 2019: alle som søkte kom inn på studiet.

Undervisningen omfatter både forelesninger og lab-, felt- og toktundervisning.

Eksamensformer omfatter både skriftlige, muntlige og rapporter.

Se emnebeskrivelsene for mer informasjon.

Norsk

Bachelorgrad i geologi er opptaksgrunnlag for det toårige mastergradsstudiet i geologi.
De fleste stillinger for geologer i yrkeslivet krever mastergrad. Det er obligatoriske mastergradsemner i hver av de fire studieretningene på masternivå: Marin geologi og Geofysikk, Petrologi/Strukturgeologi, Sedimentologi og Kvartærgeologi, og Petroleum Geofag.

Det er mulig å ta et opphold i utlandet, i Europa eller verden for øvrig, ett eller to semester i det tredje studieåret.

Steder du kan reise på utveksling, se oversikt ved NT-fakultetet

Som et alternativ kan du ta emner ved UNIS, Universitetssenteret på Svalbard. Her kan du gjøre spennende feltarbeid i et område som det blir mer og mer fokusert på i global sammenheng, og velge blant flere meget relevante emner innen geologi.