Ergoterapi - bachelor

Ergoterapi - bachelor

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april

Ergoterapi er et praktisk og kreativt studie for deg som vil arbeide med menneskers helse og aktivitet i ulike aldre og livssituasjoner. Ergoterapeuten har inngående kunnskap om kropp og funksjon og hjelper mennesker med å delta aktivt i hverdagslivet.

Questions about admission

Bachelor i ergoterapi følger et livsløpsperspektiv. Studentene utvikler kompetanse til å bistå barn, unge, voksne og eldre som på grunn av sykdom, skade eller funksjonshemming har problemer med å utføre daglige aktiviteter. Studiet retter fokus mot enkeltpersoner og grupper som står i fare for å passiviseres og/eller ekskluderes fra deltakelse i meningsfull aktivitet.

.Undervisningen er praktisk og variert og forbereder studentene på å kunne jobbe kreativt i svært ulike settinger. For ergoterapeuten vil alltid brukernes individuelle behov være styrende og studiet utstyrer derfor studentene med bred kompetanse innen blant annet psykologi, medisin og helse, samfunnsplanlegging og velferdsteknologi.

Studiet gir et teoretisk og praktisk kompetansegrunnlag for å jobbe som ergoterapeut. Sentrale begreper i ergoterapifaget er aktivitet og mestring, deltakelse og hverdagsliv.

Det er lengre praksisperioder hvert studieår, og mulighet for praksis og studieopphold i utlandet.

Se oppbygging av studiet nedenfor.
For mer detaljert beskrivelse av studiet, se under studieplan.

Etter fullført bachelor i ergoterapi skal studentene inneha kjernekompetanse som sikrer at de kan

 • Bidra til å fremme helse, muliggjøre aktivitet, inkludering og deltagelse gjennom tilrettelegging for mestring av hverdagslivsaktiviteter
 • Arbeide innen helsefremmende, forebyggende, behandlende og re/habiliterende virksomhet
 • Resonnere profesjonelt, samhandle med klienter og deres nærpersoner og samarbeide tverrfaglig og tverrprofesjonelt
 • Dokumentere kjennskap til globale helse- og miljøutfordringer i et samfunn i endring og vise kunnskap om forvaltnings- og samfunnsplanlegging
 • Anvende aktivitetsanalyser og funksjonsvurderinger med fokus på aktivitetsutførelse og samspillet mellom aktivitet, person og omgivelser.
 • Benytte intervensjoner som trening, tilrettelegging, veiledning og koordinering
 • Formidle, lede, utvikle og promotere ergoterapi
 • Arbeide kunnskapsbasert og innovativt og utvikle egen kompetanse gjennom livslang læring

Bachelorstudiet i ergoterapi kvalifiserer til å søke om autorisasjon som ergoterapeut, som gir gode jobbmuligheter i Norge og i utlandet.

Ergoterapeuter har varierte jobbmuligheter. Som ergoterapeut kan du for eksempel jobbe i kommunen, på sykehus, eller innen ulike offentlige og private tjenester som frisklivssentral, bedriftshelsetjeneste, barnehage, skole/utdanning og NAV.

Som ergoterapeut kan du spesialisere deg innen allmennhelse, arbeidshelse, barns helse, eldres helse, folkehelse, psykisk helse og somatisk helse.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Kvoter
Det er egen kvote for søkere som kan dokumentere nordnorsk/samisk tilknytning. For nærmere informasjon om dette, se Samordna opptak. Studiet er adgangsregulert. 

Krav til realkompetanse
Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

For ergoterapi regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • Arbeid innen helse-, sosial-, omsorg-, barnehage og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med pasienter, klienter, barn eller elever under kyndig veiledning.
 • Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen for eksempel allmenne fag, økonomiskadministrative fag og helse- og sosialfag.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Matematikk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Naturfag fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse. For nærmere informasjon om krav til realkompetanse, se Opptak til studier på bakgrunn av realkompetanse.

Poenggrenser for opptak høsten 2018
Førstegangsvitnemålskvote: 45.4/ førstegangsvitnemålskvote Nord-Norge: 39.2
Ordinær kvote: 56.1 / ordinærkvote Nord-Norge: 42.4
Samisk kvote: oppgis ikke.

Politiattest
Søkere som tas opp på ergoterapiutdanninga må legge fram politiattest jf. Universitets- og høyskoleloven § 4-9 andre ledd, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. 

Overflytting
Søknad om overflytting til 2. studieår, eventuelt 3. studieår, gjennomføres som et eget lokalt opptak. Søknadskoden for ergoterapi er 3042. For nærmere informasjon om retningslinjer for overflytting se her . Fristen for å søke om overflytting er 15. april.

Ergoterapeututdanningen legger til rette for at arbeids- og studieformene skal være mest mulig i samsvar med kunnskapsbasert ergoterapipraksis hvor både kunnskap fra forskning/teori, erfaring/praksis, situasjon/rammevilkår og klientens perspektiv vektlegges. Ut fra dette er praktisk, teoretisk og relasjonell kompetanse en forutsetning for å arbeide som ergoterapeut i konkrete samhandlingssituasjoner med andre mennesker. Med formål å utvikle studentenes terapeutiske kompetanse og oppøve deres ferdigheter i ergoterapi, har utdanningen valgt å anvende varierte undervisnings- lærings- og arbeidsformer i studiet.

Læringssituasjonene tilrettelegges for å fremme forståelse av sammenheng mellom teoretisk kunnskap og praktisk handling. Praksis- og erfarings basert læring gir dypere læring og vektlegges gjennom studiet. Ny kunnskap huskes og læres lettere når den settes i en meningsfull sammenheng. Derfor er problembasert læring (PBL) og casebasert læring (CBL) valgt som pedagogisk plattform i studiet. Det medfører bruk av praksisnære arbeidsformer som basisgruppe arbeid, forelesning, ferdighetstrening, seminar, IKT-basert undervisning, skriftlige oppgaver, praksisstudier og selvstudier. Studentene får individuell og gruppevis veiledning underveis i studiet.

Det anvendes ulike eksamensformer i studieprogrammet både individuelt og i grupper, skriftlig og muntlig. Eksamenene vurderes enten gradert på en skala fra A til E for bestått og F for stryk, eller ved bestått/ikke bestått. For øvrig gjelder "Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø."

Praksisstudiene og ferdighetstreningen utgjør 75 sp. I hvert av studieårene er det en lengre praksisperiode på 6-12 uker på praksissteder i Nord-Norge. Det er mulig å ta deler av studiet i utlandet. Praksisperiodene skal gi erfaring fra kommune- og institusjonshelsetjenesten og omfatter ulike brukergrupper. Nærhet til praksis: http://www.youtube.com/watch?v=uRkuu40MAEc

Norsk.

Bachelor i ergoterapi kvalifiserer for opptak til videreutdanninger og master. Ved UiT kan ergoterapeuter ta master i psykisk helse, aldring og eldreomsorg samt folkehelse.

Ergoterapeututdanningen legger til rette for studieopphold i utlandet i hovedsak fra og med 4. semester til våre samarbeidspartnere i Norden, Storbritannia og Zambia

Studer ergoterapi i Tromsø!

UiT-Ergoterapi from UiT Helsefak on Vimeo.