Samfunnssikkerhet - master

STUDIESTED: Tromsø
Master i samfunnssikkerhet.jpg

Store ulykker, terrorisme, skipsforlis, oljeutslipp og naturkatastrofer - samfunnet vårt rammes stadig av ulike typer kriser. Hendelsene er ofte like forskjellige og sammensatte som årsakene, og krever forebygging og håndtering på ulike nivå. Studiet gir deg kunnskap om, og forståelse for teorier, metoder og analytiske verktøy som trengs for å møte sikkerhets- og beredskapsutfordringer i samfunnet.

Facts

Duration:2 År
Location Tromsø
Credits (ECTS):120
Qualification:Master i samfunnssikkerhet
Admission requirements:Se nedenfor
Application deadline:15. april
Application code:4025
Apply

Masterstudiet i samfunnssikkerhet med fordypning i sikkerhet og beredskap i nordområdene ble etablert i 2009.

Studiet er et heltidsstudium med normert studietid på to år.

Fordypningsretningen er innrettet mot de særegne sikkerhetsutfordringene forbundet med nordområdene. Miljø, klima, geografi og infrastruktur stiller her spesielle krav til sikkerhets- og beredskapsarbeid.

Du vil lære ulike metoder for å vurdere og å analysere trusler, risiko, sårbarhet og beredskapsbehov. Samtidig fokuserer utdanningen på krisehåndtering, og hvordan vi kan håndtere de mange utfordringene vi møter i krisesituasjoner. Du vil lære metoder som kan kaste lys over komplekse årsaksforhold og hendelsesforløp, og vil dermed kunne bidra til at individer og organisasjoner lærer av erfaring. Hvordan kan vi innrette samfunnet for å gjøre det mer robust? Og hva skal til for å ta lærdom av det som har skjedd? Med bakgrunn i universitetets plassering i nordområdene vil en naturlig del av studiets fokus være knyttet til utfordringene med økt industriell virksomhet og skipsfart i nordområdene. Forhold som kaldt klima, sårbart miljø, lange avstander og svak infrastruktur, stiller særskilte krav til sikkerhet, beredskap og krisehåndtering i nord.

Målet med studieprogrammet er at studentene skal lære seg sentrale teorier, redskaper og metoder som kan anvendes i møte med sikkerhets- og beredskapsutfordringer i organisasjoner, og i samfunnet i sin helhet.

Etter gjennomført studieprogram skal kandidaten ha:

Kunnskap

 • Til å vurdere og å analysere sikkerhet og risiko knyttet til ulike aktiviteter og samfunnsfunksjoner.
 • Til å forebygge skader og ulykker gjennom planlegging, regulering og organisering, samt vurdere konsekvensene av ulike tiltak.
 • Til å analysere og forstå hva som skjer i kriser og katastrofer, og kunne håndtere utfordringer man står overfor i slike situasjoner.
 • Om særegne beredskaps- og sikkerhetsutfordringene i nordområdene.

Ferdigheter

 • Til å arbeide med risikoanalyser, krisehåndtering samt helse, miljø- og sikkerhet innen privat og offentlig sektor.
 • Til å anvende teoretiske perspektiver og analyseverktøy innen forskning på sikkerhet og beredskap.
 • Til å kunne vurdere bruken av fagområdets teorier, metoder og analyseverktøy.
 • Til å kunne utforme problemstillinger og gjennomføre empiriske undersøkelser innen fagområdet.
 • Til å kunne bidra i faglig og offentlig kommunikasjon med myndigheter, bedrifter, frivillige organisasjoner og andre som er involvert i og berørt av sikkerhetsutfordringer.

Generell kompetanse

 • Til å arbeide i tverrfaglige team.
 • Til å kunne planlegge og å gjennomføre prosjektarbeid innenfor gitte rammer.
 • Til å kunne gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid.
 • Gir grunnlag for å kunne bli tatt opp på forskerutdanning innen relevant fagområde.

Opptak til studiet krever bachelorgrad i samfunnssikkerhet og miljø (180 studiepoeng). Gjennomsnittskarakteren på bachelorutdanningen må være C eller bedre.

Også andre bachelorprogrammer med fordypninger relevant for sikkerhet, risiko og beredskap kan gi grunnlag for opptak på studiet (politi, organisasjon og ledelse, sosiologi, helse og sosialfag osv.). Disse vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Graden må ha en faglig fordypningskomponent på minimum 80 studiepoeng, eller en integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang.

Ved konkurranse om studieplassene rangeres søkerne i henhold til forskrift om opptak til studier ved UIT § 13.

Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet nedsetter en lokal opptakskomite. Komiteen skal bestå av minst en faglig tilsatt tilknyttet fagområdet, en administrativt tilsatt og en student fra studiet. Komiteen gjennomfører en kvalitativ vurdering av søknadene og gjør vedtak om opptak.

Studiet har 20 studieplasser og er adgangsregulert.

Masterstudiet i samfunnssikkerhet med fordypning i sikkerhet og beredskap i nordområdene ble etablert i 2009.

Studiet er et heltidsstudium med normert studietid på to år.

Fordypningsretningen er innrettet mot de særegne sikkerhetsutfordringene forbundet med nordområdene. Miljø, klima, geografi og infrastruktur stiller her spesielle krav til sikkerhets- og beredskapsarbeid.

Undervisningen vil i all hovedsak foregå på norsk, men enkeltemner kan gjennomføres på engelsk.

Studiet kvalifiserer for ulike stillinger i privat eller offentlig virksomhet som krever kompetanse innen sikkerhet, risiko og beredskap. Aktuelle stillinger kan være HMS-rådgiver i olje- og gassnæringen, beredskapsrådgiver i kommune eller fylkeskommune, rådgiver for humanitære organisasjoner i inn- og utland, ansvarlig for kommunal/fylkeskommunal krisehåndtering, gransker av ulykker i transportsektoren samt ulike funksjoner i statlige direktorat/departement.
Fullført studium kan kvalifisere for opptak på doktorgradsstudium ved Universitetet i Stavanger innen fagområde risikostyring og samfunnssikkerhet.

 Lunds universitet, Sverige
Intervju med tidligere studenter i jobb

Helle Hamnevoll

Rådgiver innen samfunnssikkerhet
og beredskap hos Sysselmannen
på Svalbard 

Marta Kruke

Trainee innen samfunnssikkerhet og
informasjonssikkerhet i Statnett SF

Gunnar Stavem Fredriksen

HMS-leder Konsern hos
AF GruppenContact
Marit Gabrielsen.jpg

Marith Gabrielsen


Student advisor
Phone: +4777660335 marith.gabrielsen@uit.no

Are Kristoffer Sydnes


Professor
Phone: +4777660328 are.sydnes@uit.no

Bli student ved UiT!