Sikkerhet og miljø, ingeniør - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
Sikkerhet.bilde.jpg

Ønsker du en bred teknisk utdanning som er ettertraktet i industri, næringsliv og offentlig sektor? Synes du det høres spennende ut å bruke kunnskap rettet mot miljøspørsmål, HMS, risiko og teknisk sikkerhet til å forhindre ulykker og andre uønskede hendelser?

Et av hovedmålene innen moderne prosjekt-, konstruksjons- og industriell utvikling er å eliminere alle potensielle svikt i systemet. Slike uønskede svikt kan som oftest tillegges menneskelige faktorer eller svikt i mekaniske, elektriske og/eller databaserte systemer, og kan ha alvorlige konsekvenser for mennesker, sikkerhet og miljø.

Hos oss får du kunnskapen som kreves for å forstå hvorfor svikt inntreffer, hvordan de påvirker mennesker, produksjonsfasiliteter, kritisk infrastruktur osv., og du lærer hvilke metoder som brukes for å forhindre svikt, ulykker og andre uønskede hendelser. 

Interesse for utvinning av naturressurser i nordområdene øker stadig. Sjøtransport i arktiske farvann vokser i takt med klimaendringene. Fisket har blitt mer industrialisert, samt at nye olje- og gassfelt blir utviklet offshore. Alt dette fører til ukjente utfordringer og krav til nye teknologiske løsninger som må utvikles for å oppnå sikkert og stabilt arbeid, både til havs og til lands. En bachelor i sikkerhet og miljø gir deg en unik utdanning innen ingeniørvitenskap rettet mot utfordringer relatert til teknologi, sikkerhet og miljø.

Facts

Duration:3 År
Location: Tromsø
Credits (ECTS):180
Qualification:Bachelor i ingeniørfag - sikkerhet og miljø.
Admission requirements:Generell studiekompetanse + HING
Application deadline:15. april
Application code:186 002
Apply

Ingeniørstudiet i sikkerhet og miljø tar for seg miljø- og sikkerhetsmessige utfordringer, bl.a. knyttet til komplekse produksjonsystemer, transport i form av skipstrafikk, og droneaktivitet, samt kritisk infrastruktur og annen industriell aktivitet. Aktiviteter innen olje- og gass sektoren diskuteres. Sentralt i studiet er sikkerhet, risikoanalyse, kvalitetssikring, HMS, teknologi i kaldt klima og fysikken bak uønskede hendelser. Målet er at kandidaten tilegner seg kunnskap om hvorfor et system vil svikte, hvilke konsekvenser en svikt vil ha, og hvordan et system burde bli designet og håndtert for å unngå uønskede hendelser.

UiTs rolle som formidler av kompetanse for det regionale næringsliv har vært et av kriteriene for innholdet i studiet. Det legges derfor stor vekt på operasjoner i nordområdene. I tillegg til dette gis studenter mulighet til å ta inntil 30 studiepoeng innen andre relaterte fagretninger. Eksempelvis emner knyttet til bygg og anlegg, informatikk, geologi m.m.

Kunnskap

 • Kandidaten har bred kunnskap innen sikkerhet og tekniske systemer spesielt i kaldt klima. Kandidaten har et helhetlig perspektiv på ingeniørfaget med fordypning i risiko og miljøutfordringer.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap, relevante samfunns- og økonomifag og om hvordan disse kan integreres i ingeniørfaglig problemløsning.
 • Kandidaten har kunnskap om teknologiens historie, teknologiutvikling, ingeniørens rolle i samfunnet samt konsekvenser av utvikling og operasjon (drift) og design av teknologi.
 • Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor sikkerhet og miljø, samt relevante metoder og arbeidsmåter.
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.

Ferdighet

 • Kandidaten kan anvende kunnskap i matematikk, fysikk, kjemi og teknologiske emner for å formulere, spesifisere, planlegge og løse tekniske og operasjonelle problemer innenfor sikkerhet og miljø på en velbegrunnet og systematisk måte.
 • Kandidaten har ingeniørfaglig digital kompetanse, kan arbeide i relevante laboratorier og behersker metoder og verktøy som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid.
 • Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre ingeniørfaglige prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både selvstendig og i team.
 • Kandidaten kan finne, vurdere og bruke teknisk kunnskap om sikkerhet og miljø, og henvise til informasjon og fagstoff slik at det belyser en problemstilling.
 • Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger.

Generell kompetanse

 • Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.
 • Kandidaten kan formidle ingeniørfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk, og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser.
 • Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.
 • Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 og R2 + Fysikk 1 (Kunnskapsløftet), evt. matematikk 3MX/3MN + Fysikk 2FY (Reform 94).

Søkere som er over 25 år eller eldre i opptaksåret, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsfrist er da 1. mars.


Krav til realkompetanse:
Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

For ingeniør i sikkerhet og miljø regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • Arbeid med Helse, miljø og sikkerhet, fagarbeid (fagbrev), forsvaret, bygg, drift og vedlikeholdsarbeid.
 • Utdanning og kurs innenfor Helse, miljø og sikkerhet, forsvaret, tekniske fag.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkursk fra Reform -94)
 • Matematikk R1+R2 (3MX fra Reform -94)
 • Fysikk 1 (2FY fra Reform -94)

 

Søkere som ikke fyller kravene kan ta

Realfagskurs eller Forkurs for ingeniørutdanning

 

Studiet er adgangsregulert.

Undervisningsformene skal være relevante og hensiktsmessige for å nå målene for ingeniørutdanning. Dette innebærer at studentene i tillegg til faglig utvikling, skal utvikle evner til samarbeid, kommunikasjon og praktisk problemløsing. Studentene skal også utvikle evne til å se teknologien i et bredere samfunns- og miljøperspektiv. Undervisningen foregår på norsk og engelsk.

Bachelorprogrammet i sikkerhet og miljø gir allsidige yrkesmuligheter innenfor et bredt område av virksomheter. Du vil ha kvalifikasjoner til å jobbe med teknisk sikkerhet, kvalitetssikring, HMS, brannsikkerhet m.m. Dette inkluderer teknisk forståelse og ferdigheter som er høyt verdsatt av industri, privat næringsliv og offentlig sektor.

Ferdigutdannede får jobb i forskjellige sektorer, alt fra olje- og gass, bygg og anlegg, offentlig forvaltning, fornybar energi m.m. Her arbeider de med alt fra utvikling av nye tekniske løsninger, prosjektledelse, og tilsyn med ulike typer industrielle anlegg inkludert modifikasjoner, vedlikehold og drift.

Kandidaten vil tilegne seg kompetanse for å jobbe i et stort og internasjonalt selskap, for en mindre bedrift i hjembyen din, i tillegg til å kunne starte opp en egen bedrift der man kan ta for seg HMS og kvalitetssikringsproblemer.

En bachelorgrad innen sikkerhet og miljø gir også mulighet til videre studier, som f.eks. masterstudiet Technology and Safety in the High North ved UiT.

Studiet gir grunnlag for opptak til sivilingeniør- og masterstudier, bl.a. til masterstudiet i Master in Techonology and safety in the high north ved UiT Norges Arktiske Universitet.

Universitetet ønsker å legge til rette for at studenter som ønsker skal kunne ha utvekslingsopphold i utlandet. De som ønsker dette bes så tidlig som mulig kontakte internasjonal koordinator ved instituttet, for å få best mulig tilrettelegging.

Anbefalte universiteter for sikkerhet og miljø studenter er blant andre Politecnico di Milano, Italia og University of Tasmania, Australia.

Studentene har anledning til å ta fordypningen Arctic Environmental Technology (AT-207 og AT-209) i 5. semester eller Arctic Engineering (AT-205 og AT-208) i 6. semester ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS).

Studiet gir kandidaten muligheten til besøk hos Norges brannskole, der man får innføring i en brannmanns hverdag, med praksis i slokking, røykdykking, skadestedsledelse m.m.Bli student ved UiT!Contact
Marit Gabrielsen.jpg

Marith Gabrielsen


Student advisor
Phone: +4777660335 marith.gabrielsen@uit.no

Abbas Barabady.jpg

Barabadi, Abbas


Professor
Phone: +4777660339 abbas.b.abadi@uit.no

Related professions
Intervju med tidligere studenter i jobb

Nora Wang

Avdelingsingeniør i
Statens Vegvesen

 

Espen Bratteng Stagrum

HMS/KS-leder i
Leminkainen

Erik Sørum Nymo

Senior Engineer - Technical
Safety i Aker Solutions
Alf Martin Olsen

Trafikksikkerhetskoordinator i
Statens Vegvesen 

 

Ketil Karlsen

HMS/QA-ansvarlig i
Fjellstrand AS