Videreutdanning i anestesisykepleie

STUDIESTED: Tromsø

NB!

Denne utdanningen skal tilbys som en studieretning under Master i sykepleie ved UiT fra og med høsten 2018. Utlyning med detaljert informasjon om Master i sykepleie og studieretningen for anestesisykepleie kommer i begynnelsen av februar 2018. Hvis du vurderer å søke ved neste opptak og har spørsmål om studieprogrammet kan du henvende deg til studieadministrasjonen ved Institutt for helse- og omsorgsfag på iho.studier@support.uit.no

Resten av informasjon på denne siden beskriver videreutdanningen slik den nå gjennomføres ved UiT.

Facts

Duration:3 Semester
Location: Tromsø
Credits (ECTS):90
Qualification:
Admission requirements:Bachelorgrad i sykepleie + 2 års praksis som autorisert sykepleier
Application deadline:Neste opptak lyses ut våren 2018
Application code:
Apply

Studiet gjennomføres på heltid over 1 1/2 år. Studiet er inndelt i 3 studieenheter, som hver utgjør 30 studiepoeng.

Hovedemnene i studiet er:

 • Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner
 • Medisinske og naturvitenskapelige emner.
 • Anestesisykepleie - fag og yrkesutøvelse

Alle hovedemner inngår i hver studieenhet og representerer de ulike grunnlag anestesisykepleien bygger på.

Fagplanen er en kombinasjon av en temabasert og fagbasert plan. Fordelingen mellom teoretiske og praktiske studier er 45/55. Praksisstudiet inneholder elementer fra alle hovedemnene. Studiet vil veksle mellom tilrettelagt undervisning og praktiske studier. Størstedelen av tilrettelagt undervisning er plassert i 1.og 2. studieenhet mens 3.studieenhet i hovedsak omfatter praktiske studier i tillegg til fordypningsoppgave. Tilrettelagt undervisning gjennomføres ved Universitetssykehuset Nord-Norge og praksisstudiene gjennomføres i hovedsak ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (Tromsø, Harstad, Narvik) og Helse Finnmark HF (Hammerfest, Kirkenes).

Studenten skal lære å:

 • Utøve anestesisykepleie med respekt for pasientens og pårørendes integritet, ressurser og opplevelsen ved å være akutt og/eller kritisk syk og gjennomgå medisinsk behandling.
 • Mestre gjennomføringen av generell anestesi selvstendig på ellers funksjonsfriske pasienter, og i samarbeid med anestesilege gir anestesi til pasienter med mer komplekse sykdomstilstander.
 • Mestre overvåking og administrering/vedlikehold av sedasjon og regional anestesi.
 • Identifisere, gjennomføre og evaluere pasienters behov for individuell og helhetlig sykepleie pre-, per- og postoperativt samt forebygge komplikasjoner og ivareta pasientens sikkerhet.
 • Bedømme situasjoner selvstendig, prioritere og handle raskt og forsvarlig slik at akutt og/eller kritisk sykes livsviktige funksjoner opprettholdes/gjenopprettes.
 • Mestre bruk og kontroll av medisinskteknisk utstyr, og ha et reflektert forhold til denne teknologiens muligheter og begrensninger.
 • Reflektere kritisk i valgsituasjoner, og handle etisk og juridisk forsvarlig.
 • Støtte og yte omsorg til pårørende, og fremme pasientens og pårørendes medbestemmelse.
 • Mestre samhandling med akutt og/eller kritisk syke pasienter og deres pårørende, og hjelpe dem til å bearbeide opplevelse og reaksjoner på sykdom og død.
 • Gi situasjonstilpasset undervisning, veiledning og informasjon til pasienter, pårørende, studenter og andre medarbeidere.
 • Anvende relevante kunnskaper i møte med pasienter, og pårørende fra ulike kulturer.
 • Bearbeide egne reaksjoner i forbindelse med arbeidet, og bistå medarbeidere/ kolleger med deres opplevelse og reaksjoner.
 • Dokumentere, evaluere og kvalitetssikre eget arbeid, benytte relevant forskning og bidra til fagutvikling.
 • Utvikle ferdigheter i samhandling og teamarbeid, på tvers av faggrupper og nivå.
 • Videreutvikle personlig og faglig kompetanse som anestesisykepleier

Bachelorgrad i sykepleie + 2 års praksis som autorisert sykepleier

Hensikten med undervisningsformene er å utvikle forståelse for sammenhengen mellom klinisk praksis og det teoretiske fundament. Det pedagogiske opplegget skal gjenspeile anestesisykepleie som en relasjonell virksomhet der faglig etisk forståelse, praktiske ferdigheter, refleksjon og vurderingsevne integreres i konkrete samhandlingssituasjoner. Undervisningen foregår både ved gruppearbeid, forelesninger, fagseminarer, ferdighetstrening, simulatorøvelser, veiledning og praksisstudier. I hver studieenhet gjennomføres det diverse arbeidskrav som må være godkjent for å framstille seg til eksamen. Her kan nevnes: Læringslogg - refleksjon over erfaringer i praksis. Medisinsk og naturvitenskapelig test. Basisgruppearbeid med fremlegg på storgruppeseminar. Søke på og vurdere forskningsartikler. Undervisningsopplegg. Ferdighetstrening og simulering. Fordypningsoppgaveseminar.

Eksamensformene er:

 • Individuell muntlig eksamen
 • Skriftlig hjemmeeksamen med oppgitt tema eller case
 • Fordypningsoppgave med selvvalgt tema

Praksis i 1.og 2. studieenhet er eksamensemner.

Praksis gjennomføres med en definert praksisperiode pr. studieenhet. Praksisperiodene varierer i lengde fra 10 - 13 uker. Det kreves god helse for å arbeide som anestesisykepleier. Studentene må påregne tredelt turnusarbeid i praksisstudiene.

Studiet tilrettelegger for utenlandsopphold i 4-6 uker på slutten av studiet. Det foreligger i dag utvekslingsavtale gjennom Nordkalottnettverket i Nordplus.

Anestesiavdelinger. Operasjonsavdelinger. Postoperative avdelinger. Smerteklinikker og beslektet virksomhet. Ambulansetjenesten. Luftambulansen. AMK-sentraler. Akuttmottak. Offshore. Internasjonalt hjelpearbeid og humanitære organisasjoner. Private klinikker og legesentre.


Contact
Presentasjon.bmp-Bredde-180px-

Arne Eek


Seniorrådgiver
Phone: +4777660607 Mobile: 911 94 691 arne.eek@uit.no

personkort-a.jpg

Anders Aarbø


Førstekonsulent
Phone: +4777660642 anders.aarbo@uit.no

Skip to main content