Naturguide - årsstudium

Photo: Aurora Borealis Multimedia AS
Photo: Aurora Borealis Multimedia AS

Naturguide - årsstudium

Campus
Svolvær, Other
Application deadline
15. april

Leve av opplevelser - skape læring i natur! Samlingsbasert studium i naturguiding.

Naturguidens kompetanse og kunnskaper om bruk av natur er viktig for å skape sikre, spennende og lærerike opplevelser for gjester i naturen. Målet med studiet er blant annet å utdanne kompetente naturguider, der friluftslivets verdier legges til grunn for gode opplevelser. I tillegg settes regional historie, lokale tradisjoner, naturbruk og lokale naturforhold inn i et større globalt miljøperspektiv.

Studiet krever at studenten er i god fysisk form og kan bruke kroppen til å bære sekk, trekke pulk og/ eller gå med egen oppakning i ulendt terreng på ski eller til fots, eller ferdes på sjøen. 

Questions about admission

Ved spørsmål om opptak og søknadsprosess, ta kontakt på epost: opptak@uit.no

UnniJansen.jpg
Jansen, Unni Ch.

Seniorkonsulent


Bjørkesett, Eva

Førstekonsulent


Friluftsliv er en viktig del av norsk tradisjon og kultur, og dette studiet har en regional profil hvor vi tar i bruk nordnorsk natur og lokal kultur i undervisningen.

Årsstudium i naturguiding er et samlingsbasert heltidsstudium på 60 studiepoeng med periodisert undervisning. Studiet gir grunnleggende praktisk og teoretisk kompetanse knyttet til rollen som naturguide. Studiet vi kunne danne grunnlag for videre utdanning og yrkesvalg innenfor naturbasert reiseliv og friluftsliv.

I studiet legges det vekt på varierte naturguideperspektiver. Gjennom året jobbes det aktivt med at studentene skal tilegne seg kompetanse innenfor de fire hovedområdene ferdselskompetanse, relasjonskompetanse, fagkompetanse og formidlingskompetanse.

 

Læringsaktivitetene som foregår utendørs krever at studenten er i god fysisk form og kan bruke kroppen til å bære sekk, trekke pulk og/eller gå med egen oppakning i ulendt terreng på ski eller til fots eller ferdes på sjøen.

Kunnskap

 • Ferdes og oppholde seg trygt i variert naturlandskap året rundt.
 • Forstå naturguiding, turisme og friluftsliv som et sosiokulturelt fenomen i det norske samfunnet.
 • Beskrive natur og kulturfaglige tema - herunder geografi, historie, kultur, naturtyper/fenomener, flora og fauna.
 • Forklare naturguidens rolle som vertskap og leder for grupper.
 • Beskrive opplevelsesproduksjon og bærekraftig utvikling i reiselivet.

 

Ferdigheter

 • Ferdigheter, metoder og rutiner for sikker ferdsel året rundt, basert på friluftslivs fagkompetanse.
 • Gjøre gode vurderinger i risikoproblematikk, fra internkontroll til praktisk handling som leder av en gruppe i naturen.
 • Formidle kunnskap knytta til natur- og kulturfaglige tema - herunder geografi, historie, kultur, naturtyper/fenomener, flora og fauna.
 • Tilrettelegge for bærekraftige opplevelser og læring i natur.

 

Generell kompetanse

 • Ha innsikt i relevante faglige og etiske problemstillinger i sitt arbeide som profesjonell naturguide.
 • Erfaring og kompetanse til å kunne arbeide i reiselivsnæringen som naturguide.
 • Ferdes i variert naturlandskap, med ansvar for en gruppe betalende gjester.
 • Vurdere sitt eget faglige ståsted når det gjelder kjernebegrepene.

Det er et økende behov for mennesker som kan kvalitetssikre og forvalte opplevelser til betalende gjester i sårbar natur. Dette studiet gir praktisk kompetanse og kunnskap om kvalitetssikring av tjenester innen naturguiding,som er etterspurt av reiselivsnæringen.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Utfyllende krav til realkompetanse ved opptak til idretts- og friluftslivsstudier:

Søkeren må være 25 år og ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning innen idrett- og friluftslivsfag, omsorgs- og helsefag og økonomiskeadministrative fag fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende utdanninger
 • Relevant ulønnet arbeid (frivillig arbeid og tillitsverv innenfor idrett og friluftsliv, annet organisasjonsarbeid og politisk arbeid)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

 

Følgende regnes som relevant yrkeserfaring:

 • Arbeid innen Forsvaret, idrett- og friluftsliv, ledelse, reiseliv, barnehage og undervisnings- og helsesektor.

 

 

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94) med karakteren 2 eller bedre
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94) med karakteren 2 eller bedre

 

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

De praktiske kursene inneholder mye aktivitet, og det stilles krav til at studenten er i god fysisk form.

Studiet vil igangsettes under forutsetning av at man har tilstrekkelig antall søkere og tilfredsstillende finansiering.

Det tas opp inntil 20 studenter.

Årsstudium i naturguiding er et samlingsbasert heltidsstudium, der deler av læringsaktiviteten er periodisert inntil 10 perioder/uker. Samlingsperiodene vil vare minimum en uke.Samlingene arrangeres i Lofoten og Troms, og mye av undervisningen blir gitt i Svolvær. Studiet gir 60 studiepoeng (ECTS) fordelt over to semester. Studiet er et grunnstudium og kan gi muligheter for videre utdanning på høgskole og universitetsnivå.

 

For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide minimum 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og selvstudium. Gjennom både praktisk og teoretiske innfallsvinkler, arbeides det med metoder fra vegledertradisjonen i friluftsliv, som settes sammen med naturfag og reiselivsfag. Dette bindes sammen med øvingssituasjoner både ute og inne, samt prosjektperiode og individuell erfaringsinnhenting gjennom praktisk utøvelse av naturguiding i reiselivsnæringen over en lengre periode.

 

For de delene av studiet som studenten ikke kan, eller vanskelig kan tilegne seg gjennom selvstudium, er det fastsatt krav om studiedeltaking. De ulike emnene har også arbeidskrav som må være godkjent for å avlegge eksamen. Hva som krever obligatorisk studiedeltakelse og hvilke arbeidskrav som må være godkjent framgår av emneplanene. Obligatorisk undervisning vil bli registrert.

 

Det er arbeidskrav og eksamen i alle emner. Alle arbeidskrav knyttet til de enkelte emnene må være godkjent før eksamen i emnet kan avlegges. Arbeidskrav, eksamensform og vurdering er nærmere beskrevet i emneplanene.

 

Rammer og opplysninger om pensumlitteratur fremgår av emneplanene

Norsk.