Ledelse, nettbasert - årsstudium

STUDIESTED: Alta
FISK2552.jpg

Studiet har som mål å heve ledelseskompetansen i næringsliv og offentlig forvaltning. Målgruppen er utdanningssøkende som sikter mot lederposisjoner og som ikke har forutgående utdanning på høyere nivå innen økonomi og administrasjon. Studiet retter seg også mot de som allerede innehar lederstilling og som ønsker å ta en formell ledelsesutdanning.

Facts

Duration:1 År
Location Alta
Credits (ECTS):60
Qualification:Ingen
Admission requirements:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Application deadline:15. april
Application code:186 664
Apply
Gjennom studiet skal studentene få en faglig forståelse for det å skulle fylle ledelsesfunksjonen. Viktige element i dette er på den ene siden kunnskaper i organisasjonsteori, organisasjonspsykologi og ledelsesteori og på den annen side kunnskaper om ulike styringsverktøy i makroøkonomi.

Forventet læringsutbytte ved fullført studium:

Kunnskap:

Kandidaten har

 • forståelse for ledelse som yrke
 • inngående kunnskap om styringsformer og ledelsesutfordringer, og om rammebetingelser, virkemidler og arbeidsformer
 • innsikt i hvordan personlige, organisatoriske og samfunnsmessige forhold påvirker rolleutforming og handlingsrom for styring og ledelse

Ferdigheter:

Kandidaten kan

 • analysere aktuelle problemstillinger i organisasjon, styring og ledelse i lys av faglige tradisjoner
 • arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • anvende kunnskap på nye områder innenfor ledelse

Generell kompetanse:

Kandidaten kan

 • vurdere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • anvende kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innen administrasjon, styring og ledelse
 • kan ha en aktiv rolle i fornyings- og omstillingsarbeid og bidra med kritiske perspektiver i slike prosesser

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søkere uten generell studiekompetanse som er 25 år eller eldre i opptaksåret kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Realkompetansesøkere må dokumentere følgende:

 • Minimum 5 års fulltids yrkespraksis, hvorav inntil 2 år kan erstattes av skolegang. Relevant fagbrev kan erstatte 3 års yrkespraksis, slik at kravet i dette tilfellet blir fagbrev + 2 års fulltids yrkespraksis.
 • Ferdigheter i engelsk som sannsynliggjør at de kan gjennomføre studiet og kan nyttiggjøre seg engelsk litteratur. Dette kan også dokumenteres med egenerklæring på engelsk.
 • Kunnskap i norsk som sannsynliggjør at de kan gjennomføre studiet og kan nyttiggjøre seg norsk litteratur.

Studiet har 650 studieplasser og er adgangsregulert.

Studiet kan gjennomføres både på nett og på campus. For nettstudentene vil det være en frivillig oppstartsamling i Alta eller Tromsø. Da vil det gis informasjon om viktige faglige, tekniske og administrative forhold i gjennomføringen av studiet.

All undervisning kan følges direkte via stream eller i klasserom på campus. Undervisningen blir også lagt ut i opptak på Canvas.

Noen kurs kan være ferdig innspilt med læringssti.

 

Undervisningen streames live fra UiTs lokaler i Alta og opptak vil kunne bli brukt på et senere tidspunkt. Handelshøgskolen har gjennomført en vurdering av behandlingsgrunnlaget  interesseavveining og henviser til Datatilsynets veileder om behandlingsgrunnlag»

Behandlingsgrunnlaget er «berettiget interesse» og formålet med bruken er å få formidlet faglig innhold og lærings prosesser. Live sendinger blir lagret og publisert på Canvas slik at materialet senere kan benyttes som repetisjon og/eller ses av studenter som ikke kunne følge Live sendingene (arbeid, sykdom etc). Innspillinger av høy kvalitet vil kunne benyttes også for senere års inntak dersom det er behov for det, men kun opptak av typen der foreleser er i sentrum.

 

 

 

De skriftlig eksamenene avholdes ved campusene i Alta, Tromsø, Kirkenes, Harstad og Narvik. Man kan også velge å ta eksamen ved studiesenter: Storslett, Vadsø eller Finnsnes. I tillegg vil det bli avhold skriftlig eksamen på nærmere bestemt lokasjon i Oslo. Ved eksamensavvikling i Oslo og ved studiesenter vil det påløpe en viss egenandel for dekning av eksterne utgifter (leie av lokaler, ekstravakter etc).

Målgruppen er utdanningssøkende som sikter mot lederposisjoner og som ikke har forutgående utdanning på høyere nivå innen økonomi og administrasjon. Studiet retter seg også mot de som allerede innehar lederstilling og som ønsker å ta en formell ledelsesutdanning.
Studiet kan inngå som en del av en bachelorgrad og danne utgangspunkt for videre studier ved høgskole eller universitet.


Contact
IMG-0427.jpg

Lund, Pål Einar


Førstekonsulent
Phone: +4778450155 pal.e.lund@uit.no

10712696_10154640568570710_4232654588610930146_n.jpg

Overvik, Martin


Konsulent
Phone: +4778450218 martin.overvik@uit.no

Valeria.jpg

Valeria Gjertsen


Førstekonsulent
Phone: +4778450204 valeria.gjertsen@uit.no

Bli student ved UiT!