Ledelse, nettbasert - årsstudium

STUDIESTED: Alta
FISK2552.jpg

Programbeskrivelsen er under revisjon. Katalogen for UiT vil være offisiell fom. 1. januar 2018.

 

Studiet har som mål å heve ledelseskompetansen i næringsliv og offentlig forvaltning. Målgruppen er utdanningssøkende som sikter mot lederposisjoner og som ikke har forutgående utdanning på høyere nivå innen økonomi og administrasjon. Studiet retter seg også mot de som allerede innehar lederstilling og som ønsker å ta en formell ledelsesutdanning.

Facts

Duration:1 År
Location: Alta
Credits (ECTS):60
Qualification:Ingen
Admission requirements:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Application deadline:15. april
Application code:186 664
Apply
Gjennom studiet skal studentene få en faglig forståelse for det å skulle fylle ledelsesfunksjonen. Viktige element i dette er på den ene siden kunnskaper i organisasjonsteori, organisasjonspsykologi og ledelsesteori og på den annen side kunnskaper om ulike styringsverktøy i makroøkonomi.

Forventet læringsutbytte ved fullført studium:

Kunnskap:

Kandidaten har

 • forståelse for ledelse som yrke
 • inngående kunnskap om styringsformer og ledelsesutfordringer, og om rammebetingelser, virkemidler og arbeidsformer
 • innsikt i hvordan personlige, organisatoriske og samfunnsmessige forhold påvirker rolleutforming og handlingsrom for styring og ledelse

Ferdigheter:

Kandidaten kan

 • analysere aktuelle problemstillinger i organisasjon, styring og ledelse i lys av faglige tradisjoner
 • arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • anvende kunnskap på nye områder innenfor ledelse

Generell kompetanse:

Kandidaten kan

 • vurdere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • anvende kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innen administrasjon, styring og ledelse
 • kan ha en aktiv rolle i fornyings- og omstillingsarbeid og bidra med kritiske perspektiver i slike prosesser

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søkere uten generell studiekompetanse som er 25 år eller eldre i opptaksåret kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Realkompetansesøkere må dokumentere følgende:

 • Minimum 5 års fulltids yrkespraksis, hvorav inntil 2 år kan erstattes av skolegang. Relevant fagbrev kan erstatte 3 års yrkespraksis, slik at kravet i dette tilfellet blir fagbrev + 2 års fulltids yrkespraksis.
 • Ferdigheter i engelsk som sannsynliggjør at de kan gjennomføre studiet og kan nyttiggjøre seg engelsk litteratur. Dette kan også dokumenteres med egenerklæring på engelsk.
 • Kunnskap i norsk som sannsynliggjør at de kan gjennomføre studiet og kan nyttiggjøre seg norsk litteratur.

Studiet har 150 studieplasser og er adgangsregulert.

Studiet kan gjennomføres både på nett og på campus. For nettstudentene vil det være en oppstartsamling i Alta eller Tromsø. Da vil det gis informasjon om viktige faglige, tekniske og administrativ forhold i gjennomføringen av studiet.

De andre samlingene kan følges direkte via Web-TV eller i klasserom på campus. Samlingene blir tatt opp slik at man også kan se dem i ettertid på Fronter når man ønsker. Noen kurs kan være ferdig innspilt med læringssti.

Veiledning og gruppesamarbeid mellom samlingene kan foregå via Internett, Fronter, E-post, Adobe Connect, telefon etc. Deltakelse på studiet forutsetter at studentene har tilgang til internett.

De skriftlig eksamenene avholdes ved campusene i Alta, Tromsø, Kirkenes, Harstad og Narvik, samt ved Nord-Troms studiesenter og studiesenteret på Finnsnes. I tillegg vil det bli avhold skriftlig eksamen på nærmere bestemt lokasjon i Oslo. Ved eksamensavvikling i Oslo og ved studiesentere vil det påløpe en viss egenandel for dekning av eksterne utgifter (leie av lokaler, ekstravakter etc

Målgruppen er utdanningssøkende som sikter mot lederposisjoner og som ikke har forutgående utdanning på høyere nivå innen økonomi og administrasjon. Studiet retter seg også mot de som allerede innehar lederstilling og som ønsker å ta en formell ledelsesutdanning.
Studiet kan inngå som en del av en bachelorgrad og danne utgangspunkt for videre studier ved høgskole eller universitet.


Contact
IMG-0427.jpg

Lund, Pål Einar


Studieveileder for de nettbaserte årsstudiene i ledelse og bedriftsøkonomi på HHT campus Alta
Phone: +4778450155 pal.e.lund@uit.no

Linda.jpg

Didriksen, Linda


Førstekonsulent
Phone: +4777646142 linda.didriksen@uit.no

10712696_10154640568570710_4232654588610930146_n.jpg

Overvik, Martin


Konsulent
Phone: +4778450218 martin.overvik@uit.no


Skip to main content