Ledelse, innovasjon og marked - master

STUDIESTED: Tromsø
FISK8730.jpg

Studiet gir deg grunnlaget for å kunne påta deg leder- og utviklingsoppgaver. Du velger om du vil fordype deg i entreprenørskap, ledelse eller markedsføring og strategi.

Facts

Duration:2 År
Location Tromsø
Credits (ECTS):120
Qualification:Master i ledelse, innovasjon og marked
Admission requirements:Bachelorgrad i økonomisk-administrative fag
Application deadline:15. april
Application code:6004
Apply

Mastergradsstudiet i ledelse, innovasjon og marked er et toårig studium som leder frem til graden Master i ledelse, innovasjon og marked. Studiet skal gi en dypere innsikt i teorier og metoder innen mer avgrensede fagområder enn i bachelorstudiet. Studiet teller totalt 120 studiepoeng, hvorav 90 studiepoeng dekkes av kurs og 30 studiepoeng av selvstendig arbeid.

Studenter på masterstudiet i ledelse, innovasjon og marked har i første semester en felles blokk på 30 studiepoeng. Denne blokken består av et metodeemne, et emne i ledelse og et emne i konsumentadferd. I andre semester skal studentene velge en "major" og en "minor". Majoren består av 70 studiepoeng inkludert mastergradsoppgaven, mens "minoren" består av 20 studiepoeng.

I andre semester skal studentene velge en major og en minor. Majoren består av 70 studiepoeng inkludert mastergradsoppgaven, mens minoren består av 20 studiepoeng. Studentene kan velge mellom følgende majorer:

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester
2. semester
Major
Major
Minor
3. semester
Major
Major
Minor
4. semester

Kandidatene skal ved studiets slutt ha avansert og inngående kunnskap om relevante teorier, metoder, begreper og vitenskapelige tilnærmingsmåter innen fagområdene ledelse, innovasjon og markedsføring. De som fullfører studiet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:

 • Har omfattende og bred kunnskap om teori og metode relatert til kjerneområdene i ledelse, innovasjon og markedsføring.
 • Har inngående og spesialisert kunnskap på et høyt nivå innen sitt valgte fordypningsområde, dvs. enten ledelse og innovasjon eller markedsføring.

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan analysere og forholde seg kritisk til relevante informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer, samt gjennomføre uavhengige vurderinger og utvikle prosjekter under veiledning.
 • Kandidaten kan formulere relevante forskningsspørsmål på en selvstendig måte, og analysere store mengder informasjon ved å anvende relevante modeller og kvantitative eller kvalitative metoder i tråd med vitenskapelige og forskningsetiske normer.
 • Kandidaten kan presentere idéer, problemstillinger, analyser og konklusjoner relatert til ledelse, innovasjon og markedsføring både med spesialister og til allmennheten.
 • Kandidaten kan gjennomføre analytiske og administrative oppgaver, samt ta ansvar for slike oppgaver i næringslivet, offentlig forvaltning og i frivillige organisasjoner.
  Kandidaten kan gjennomføre et selvstendig, og avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

 

Generell kompetanse:

 • Har tilegnet seg dyp og spesialisert fagkompetanse i ledelse, innovasjon og markedsføring, gjennom valg av major og minor.
 • Har tilstrekkelig grunnlag for å delta i forskningsprosjekter og til å starte doktorgradsstudier i ledelse, innovasjon og markedsføring.
 • Kan analysere administrative problemstillinger som krever ferdigheter på et høyt nivå.
 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter innen administrativ teori og metode på nye områder for å utføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

 

Det generelle opptakskravet er bachelorgrad, cand.mag.-grad eller annen tilsvarende utdanning av minst tre års varighet. I tillegg kreves det en fordypning på minimum 80 studiepoengs omfang i økonomisk-administrative fag eller en integrert utdanning av minst 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet til masterprogrammet.

Det spesielle opptakskravet er minst 80 studiepoeng innen økonomi og administrasjonsfag. I de obligatoriske emnene skal det inngå minst:

 • 15 sp i bedriftsøkonomiske fag
 • 50 sp i administrasjonsfag, herunder minimum:
  • 7,5 sp markedsføring
  • 7,5 sp organisasjonsfag
  • 7,5 sp strategi
 • 10 sp i kvalitativ og kvantitativ metode

 

Det kreves gjennomsnittskarakter på minimum ren C i bachelorgraden.

Studiet er adgangsregulert.

Forelesninger og seminarer. Varierte eksamensformer. Se emnebeskrivelsene for detaljert informasjon.

Undervisningsspråket for emnene som inngår i programmet er norsk. Litteratur i form av lærebøker og kompendier vil som oftest være på engelsk eller norsk. Enkelte emner undervises på engelsk, undervisningsspråk for det enkelte emne står angitt i emnebeskrivelsen

Studiet vil i første rekke kvalifisere for mellomleder- og lederposisjoner i næringslivet, men vil også kunne egne seg for ledere i interesseorganisasjoner og offentlige virksomheter.
Universitetet i Tromsø (UiT) tilbyr organisert forskerutdanning med et omfang på 180 studiepoeng (sp). Doktorgradsstudiet skal være mulig å gjennomføre på tre år effektiv tid og leder fram til PhD-graden i samfunnsvitenskap.

I andre semester av mastergraden har studentene mulighet til å ta delstudier i utlandet. Studenter som ønsker å ta et utenlandsopphold i andre semester må søke studieavdelingen om forhåndsgodkjenning av kursene som skal tas under utenlandsoppholdet.Contact
STK_2435-heidi_hemmingsen.jpg

Heidi M Hemmingsen


Outreach officer
Phone: +4777645236 heidi.m.hemmingsen@uit.no

Bli student ved UiT!Ida bruker utdannelsen sin dagligSimon forteller hva du kan bli etter studiet