Praktisk-pedagogisk utdanning for trinn 8-13 (deltid) - årsstudium

STUDIESTED: Tromsø
Praktisk-pedagogisk utdanning for trinn 8-13

Er du glad i å arbeide med mennesker og har skolefag du er spesielt interessert i? Da er denne veien til lærerutdanning et godt tilbud til deg!

Facts

Duration:2 År
Location Tromsø
Credits (ECTS):60
Qualification:
Admission requirements:
Application deadline:1. november 2019
Application code:
Apply

NB! Neste opptak er vårsemesteret 2020. Søknadsfrist 1.november 2019.


Praktisk-pedagogisk utdanning for trinn 8-13 er et deltidsstudium over 4 semestre, med et omfang på 60 studiepoeng fordelt på to studieår.

Utdanningen består av pedagogikk, 30 studiepoeng, fagdidaktikk, 30 studiepoeng, og praksis. Det legges stor vekt på å integrere de tre delene.

I pedagogikk og fagdidaktikk vil studentene få både kunnskap om det formelle grunnlaget for opplæring og teoretisk kunnskap og redskaper som vil gi dem kompetanse i å planlegge, lede og vurdere læring. I andre del av PPU vil endring og utvikling bli særlig vektlagt gjennom innføring i aksjonslæring/aksjonsforskning.

Det vil bli gitt innføring i samisk ungdoms rett til opplæring i tråd med styringsdokumentene og i samiske forhold.

I praksisopplæringens første del skal studentene under kyndig veiledning prøve ut sentrale arbeids- og vurderingsformer og få trening i å lede læringsprosesser. I del to skal studentene videreutvikle sin kompetanse i og lede læringsprosesser og få trening i å planlegge og gjennomføre utviklingsarbeid.

Yrkesetisk kompetanse inngår i alle sider ved lærerarbeidet. Studentene vil få innføring i kravene til lærerens yrkesutøvelse.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester og 2. semester
For studenter som ved opptak er kvalifisert til å få tilbud om to fagdidaktiske fag:
PFF-502X (fagdidaktikk 1)
PFF-502X (fagdidaktikk 2)
For studenter som ved opptak er kvalifisert til å få tilbud om kun ett fagdidaktisk fag:
PFF-502X (fagdidaktikk)
PFF-504X (fordypning i fagdidaktikk)
3. semester og 4. semester
For studenter som ved opptak er kvalifisert til å få tilbud om to fagdidaktiske fag:
PFF-5029
PFF-5017 (praksis del 2)
PFF-503X (fagdidaktikk 1)
PFF-503X (fagdidaktikk 2)
For studenter som ved opptak er kvalifisert til å få tilbud om kun ett fagdidaktisk fag:
PFF-5029
PFF-5017 (praksis del 2)
PFF-503X (fagdidaktikk)
PFF-50XX (fordypning i fagdidaktikk)

Kunnskap

Kandidaten har;

 • inngående fagdidaktisk og pedagogisk kunnskap rettet mot trinn 8-13
 • solid forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet
 • inngående kunnskap om og evne til å holde seg oppdatert på gjeldende lov- og planverk for profesjonsutøvelsen
 • solid kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster
 • bred kunnskap om læringsstrategier, læringsarenaer og arbeidsmetoder generelt og særlig i to fag

Ferdigheter

Kandidaten kan;

 • planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap
 • lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
 • bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan formidle pedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger på et avansert nivå
 • innehar en profesjonell holdning og kan kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og utdanningspolitiske spørsmål
 • kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens utvikling
 • kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket

 • En mastergrad, jf. forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova kapittel 14
 • Minimum 60 studiepoeng innenfor minst ett av de fagdidaktiske fagene som tilbys i utdanningen. Sjekk spesifisering av opptakskrav for fagdidaktikk her

Det legges opp til et bredt undervisningsrepertoar med forelesninger, individuelle studier, læring i grupper og undervisnings- og læringsformer ved hjelp av digitale verktøy. All undervisning og praksis er obligatorisk.

Studentene vil bli vurdert både i praksis og i profesjonsfaget i hver hoveddel av studiet. Praksis må være bestått før eksamen i profesjonsfaget kan avlegges.

Vurderingsuttrykket er A-F i alle deler av studiet. Se den enkelte emneplan.

Det foretas skikkethetsvurdering av studenter i alle deler av utdanningen, både på universitetet og ved praksisskolen, i henhold til § 1 og 2 i Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Skikkethetsvurdering utføres som en helhetsvurdering av studentenes faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer.

Det inngår 35 dager praksis (7 hele uker) i hver del. Studentene skal ha praksis på ungdomsskole og i videregående opplæring. Praksis i del 2 vil ha et særlig fokus på selvstendig opplæringsansvar. Se den enkelte praksisplan.

Målgruppen er studenter som vil bli lektorer og undervise på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Utdanningen kan også gi grunnlag for annet arbeid som informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring, skolerådgiving og skoleledelse.Krav til norsk og engelsk for søkere med utenlandsk utdanning
Les mer om dette her.

Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning
Forskrift om rammeplan 

Contact

May Jensen


Seniorkonsulent
Phone: +4777645286 may.jensen@uit.no

Jørn Ottem.jpg

Jørn Ottem


Rådgiver
Phone: +4777646181 jorn.r.ottem@uit.no

Bli student ved UiT!