Barnevern - bachelor

Barnevern - bachelor

Campus
Harstad
Application deadline

15. april

1. mars for realkompetansesøkere

Hva er en god barndom? Hvordan løser familien et ungt familiemedlems utfordringer knyttet til rus og psykisk helse? Hva kan familienettverket og nærmiljøet bidra med? Hva skal til for at barn og ungdommer, uansett kulturell bakgrunn, opplever seg inkludert i det samfunnet de er en del av? Hvis du er en som er engasjert i mennesker rundt deg og ønsker å jobbe med barn og unge, da trenger vi deg. Hvis du vil bidra med ditt engasjement til at barn og unge får styrke til å mestre utfordringer i livet, kan bachelor i barnevern være starten på et aktivt og meningsfylt arbeidsliv. Du trengs der ute som en engasjert medarbeider i barnehager, skoler, ungdomsinstitusjoner, innen psykisk helsevern og barnevernet. Søk nå!

Questions about admission

Ved spørsmål om opptak og søknadsprosess, ta kontakt på epost: opptak@uit.no

KSL.jpg
Lorentsen, Kristine Sundet

Førstekonsulent


Bachelor i barnevern kvalifiserer til yrkestittelen barnevernspedagog. Barnevernspedagoger arbeider med barn og unge og deres pårørende både i og utenfor institusjoner, hovedsakelig innenfor de kommunale og statlige tjenester. Studiet er forankret i et sosialpedagogisk fagfelt med undervisning i pedagogiske, samfunnsvitenskapelige, juridiske og psykologiske emner. I studiet vektlegges utvikling av kulturanalytisk kompetanse. Studentaktive læringsmetoder vektlegges, og utdanningsløpet har flere langsgående undervisningsopplegg som alle er praksisnære. Våre prosessrettede undervisningsformer er blant annet praksisstudier, prosjektarbeid og ferdighetstrening.

Etter fullført studium har kandidaten oppnådd følgende læringsutbytte:

 

Kunnskap :

Kandidaten har:

 • bred kunnskap om barnevernets historie og utvikling, samfunnsoppdrag, verdigrunnlag og yrkesetiske problemstillinger.
 • bred kunnskap om hva som hemmer og fremmer barn og unges utvikling og læring, og barns rett til deltakelse og medvirkning.
 • bred kunnskap om minoritets- og majoritetsperspektivet i nordområdene med fokus på livsformer knyttet til urfolk, nasjonale minoriteter, nye etniske minoriteter og kjønn.
 • bred kunnskap om ulike arbeidsmetoder og prosesser sammenholdt med et bredt teoretisk grunnlag for utøvelse av sosialpedagogisk arbeid.
 • kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet.
 • oppdatert kunnskap innenfor fagområdet.

 

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • anvende faglig kunnskap, kritisk analyse og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer på individ og systemnivå innen kommunikasjon, konflikthåndtering og samhandling med barn og unge, samarbeidspartnere og mennesker med ulike verdier og livsoppfatninger.
 • aktivt reflektere over egen faglig utøvelse av yrkesrolle og praksis og justere denne under veiledning.
 • bidra til myndiggjøring av barn og unge og tilrettelegge for barns deltakelse og medvirkning.
 • samarbeide tverrprofesjonelt og tverrsektorielt.
 • finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • reflektere kritisk over marginaliseringsprosesser, mangfold og maktforhold i samfunnet.

 

Generell kompetanse:

Kandidaten: 

 • har innsikt i eget kunnskapsgrunnlag, verdier og holdninger og har forståelse for betydning av egen personlig og faglig egenutvikling for utøvelse av rollen som barnevernspedagog.
 • kan planlegge, iverksette, begrunne, dokumentere og evaluere tiltak for å løse sosiale problemer på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer.
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre i fagfeltet, og gjennom dette bidra til utvikling av god sosialpedagogisk praksis med særlig vekt på minoritets- og majoritetsperspektivet i nordområdene, urfolk, nasjonale minoriteter, nye etniske minoriteter og kjønn.
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser innen sosialpedagogisk arbeid.

Barnevernspedagoger jobber innen barne- og ungdomspsykiatri, PPT, statlig og kommunalt barnevern, barnehager, skoler, flyktningetjenester, Bufetat, i rusomsorgen og voksenpsykiatrien. De jobber også innen helse- og omsorg, miljøarbeid for psykisk utviklingshemmede, krisesenter, familievernkontor, frivillige organisasjoner og fritidssektoren, forebyggende ungdomsarbeid og psykisk helsevern.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2. sem (vår)
3. sem (høst)
4. sem (vår)
5. sem (høst)
Beslutninger og dilemmaer i barnevernet, 15 stp
Helsefremmende og forebyggende barne- og ungdomsarbeid, 15 stp
6. sem (vår)
Mangfold, marginalisering og profesjonell bevisstgjøring, 14 stp
Vitenskapsteori og forskningsmetode med bacheloroppgave, 16 stp

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

 

Krav til realkompetanse:

Søkeren må være 25 år eller eldre i søknadsåret og ikke ha generell studiekompetanse.

Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole, universitet/høgskole eller tilsvarende
 • Omsorg for egne barn kan telle inntil ett år.

For bachelor i barnevern regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • Arbeid innen helse-, sosial-, omsorg-, barnehage og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med pasienter, klienter, barn eller elever under kyndig veiledning.
 • Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen for eksempel allmenne fag, økonomiskadministrative fag og helse- og sosialfag.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Kunnskap i norsk. Dette dokumenteres med karakteren 2 eller bedre fra videregåendeskole.
 • Kunnskaper i engelsk. Dette dokumenteres med karakteren 2 eller bedre fra videregåendeskole.

For opptak til bachelor i barnevern anses søkere som har utdanningen barne- og ungdomsarbeidere med fagbrev, hjelpepleiere med autorisasjon, omsorgs-/helsefagarbeidere med fagbrev, helsesekretærer med autorisasjon og søkere med fagskole innenfor helse- og sosialfag å fylle de ovennevnte faglige krav.

For nærmere informasjon om krav til realkompetanse, se Opptak til studier på bakgrunn av realkompetanse.

 

Politiattest:

Søkere som tas opp på bachelor i barnevern må legge fram politiattest jf. Universitets- og høyskoleloven § 4-9 andre ledd, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

 

Studiet er adgangsregulert, og det tas opp ca 36 studenter hver høst.

Poenggrenser ved opptak til studiet høsten 2018:

 

 • Ordinær kvote: 42,5
 • Førstegangsvitnemålskvote: 36,3

Undervisning

Utdanningen vektlegger læringsformer der teoretiske kunnskaper, yrkesspesifikke ferdigheter og holdninger ses i sammenheng. Det legges til rette for varierte undervisnings- og arbeidsmåter som forelesninger, gruppearbeid, prosjektarbeid, skriftlige og muntlige arbeidskrav, veiledning, ferdighetstrening, samt egenstudier og praksis. Studiets emner har bolkundervisning, som betyr at man gjør seg ferdig med undervisningen i ett emne før man fortsetter med det neste emnet.

Eksamen

Eksamen og vurdering er regulert i henhold til Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet. Hensikten med vurdering er av pedagogisk og kvalitetsmessig karakter, og vurdering vektlegger prøving og sluttresultat. Vurdering er en viktig del av undervisnings- og læreprosessen i løpet av studiet. Vurdering skal også sikre at den enkelte student har utviklet kompetanse i henhold til læringsmålene for studiet, og som er forenlig med god yrkesutøvelse.

Det avholdes eksamener for hvert emne umiddelbart etter at undervisningen i det aktuelle emnet er ferdig. Kravene fremgår av emneplanene. Vi benytter både intern og ekstern sensor. Studentene må selv sette seg inn i forskriftene før eksamen. For å kunne fremstille seg til eksamen, kreves at studenten har bestått de ulike arbeidskrav som fremgår av fagplanen, eksamener i forutgående studieår, samt praksisstudier.

Ved vurdering av muntlige og skriftlige eksamener benyttes karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, med A som beste karakter. Vurderingsformen beskrives under hvert emne.

Studiet har to praksisperioder. Første praksisperiode gjennomføres i 2. semester og er på 6 uker, inkludert for- og etterarbeid. Andre praksisperiode gjennomføres i 4. semester og er på 17 uker, inkludert for - og etterarbeid. Andre praksisperioden er mulig å kunne ta i utlandet. Gjennom praksisstudiene gis studentene mulighet for å trene på å observere, analysere, forstå samt oppøve ulike yrkesspesifikke ferdigheter på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.

Norsk

Bachelor i barnevern danner opptaksgrunnlag for masterstudier i sosial- og barnevernsfaglige temaer. Vanligvis kreves det minimum gjennomsnittskarakter C for å være kvalifisert til masterstudier. Ved flere høgskoler/universitet gis det også tilbud om videreutdanninger, aktuelle videreutdanninger finnes også ved UiT Norges arktiske universitet.

Institutt for barnevern og sosialt arbeid ønsker å stimulere studentene til faglige utenlandsopphold av 3 - 6 måneders varighet som en del av studieløpet enten i forbindelse med praksis eller teoribaserte kurs.  

Praksis 2 i 4. semester er mulig å gjennomføre i utlandet. Etter søknad kan også 5. semester tas i tilknytning til en av våre samarbeidspartnere. Gjennomsnittskarakteren for de to første årene må være minimum C. Se utfyllende informasjon om både de ulike utvekslingsprogram og instituttets bilaterale avtaler, samt de ulike frister, i gjeldende fagplan.