Sykepleie - bachelor

Sykepleie - bachelor

Campus
Narvik
Application deadline
15. april

Til bachelorutdanning i sykepleie ved Campus Narvik tar vi opp studenter årlig (hver høst), og kullene er små. Det er lett å bli kjent med medstudenter og lærere, og vi legger vekt på tett oppfølging av hver enkelt student. Vi har også et nært samarbeid med praksisfeltet. Praksisplassene våre bidrar til at vi utdanner sykepleiere som har en bred generell kompetanse innen sykepleie. Som student hos oss har du mulighet til å få innsikt i flere spesialfelt innenfor sykepleie, som anestesi, operasjon, akutt, helsesøster, jordmor, psykiatri m.m.

Studiehverdagen er variert, med innslag av teori, trening på ferdighetslaboratorium og perioder i praksis ved sykehus og sykehjem, innen hjemmesykepleie og psykisk helsearbeid.

For studentene på tredje året tilbyr vi undervisning og øvelser innen Villmarksmedisin. Dette kurset har vi tilbudt våre studenter som et valgfritt delemne siden i 2012, og sykepleierutdanningen i Narvik er den første utdanningen i Europa som utdanner helsepersonell innenfor denne disiplinen.

Bachelorutdanningen i sykepleie ved campus Narvik har gjennom mange år hatt en relativt høy andel av mannlige studenter, noe vi anser som bra for sykepleieryrket som tradisjonelt har vært et kvinnedominert yrke.

Bachelor i sykepleie gir grunnlag for å søke autorisasjon som sykepleier i henhold til lov om helsepersonell. Sykepleierstudiet ved campus Narvik egner seg for menn og kvinner som ønsker å utdanne seg til selvstendige, ansvarsbevisste og pasientorienterte arbeidstakere.

Questions about admission

Sykepleierutdanningen omfatter teoretisk fagkunnskap og erfaringsbasert kunnskap. Omtrent halve studietiden er knyttet til praksisstudier. Dette omfatter erfaring med pasientgrupper innen medisinsk, kirurgisk, geriatrisk og psykiatrisk sykepleie. Praksisen vil foregå både i kommunal helsetjeneste og i sykehus.

Sentrale emner i studier er:

 • Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag
 • Sykepleierfaget og yrkesgrunnlaget
 • Medisinske og naturvitenskapelige emner
 • Samfunnsvitenskapelige emner
 • Praksisstudier

Hva lærer du?

Sykepleieutdanningen ved campus Narvik følger Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og rammeplanens føringer ved formulering av læringsutbytte for utdanningsprogrammet og det enkelte emne. Læringsutbytte er definert som de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse en kandidat forventes å ha ved avsluttet studium eller emne.

Det forventes at kandidaten ved endt bachelorutdanning i sykepleie:

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier og   problemstillinger innen sykepleievitenskapelige emner
 • har relevant kunnskap innen medisinske og   naturvitenskapelige- og samfunnsvitenskapelige emner
 • har kunnskap om sykepleiefagets historie, tradisjoner   og egenart
 • kjenner til forskning og utviklingsarbeid relevant for   sykepleie
 • har kunnskap om velferdsstaten, rammer for   tjenesteutøvelsen og sykepleietjenestens bidrag til helse- og   velferdstjenesten
 • kan utøve sykepleie basert på forskning, erfaring og   faglig skjønn
 • kan ivareta pasientens grunnleggende behov ved å observere, vurdere, planlegge, iverksette, evaluere og dokumentere sykepleie
 • kan identifisere risikofaktorer av individuell og   miljømessig karakter, planlegge og utføre helsefremmende og forebyggende   tiltak
 • kan informere, undervise og veilede pasienter og   pårørende
 • kan fremme læringsprosesser som bidrar til   pasientsikkerhet, kvalitet og tillit i helsetjenesten
 • kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker,   prosedyrer og kommunikasjonsformer
 • er en endringsdyktig leder av eget fag
 • kan samhandle tverrprofesjonelt for å skape et   koordinert, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud
 • kan utøve faglig forsvarlig sykepleie, basert på etisk   bevissthet og kritisk refleksjon
 • kan møte pasienter og pårørende med omsorg, innlevelse   og moralsk ansvarlighet
 • kan ivareta pasientens rett til medbestemmelse og medvirkning
 • kan bidra til nytenkning og innovasjon
 • kan vise evne og vilje til livslang læring, arbeide   kunnskapsbasert og bidra til å utvikle kvalitet i sykepleiefaget og   helsetjenesten
 • kan anvende og formidle sentralt fagstoff som teorier,   problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • kan bidra til at faglige og etiske normer synliggjøres   i den offentlige debatt om helsepolitiske spørsmål

Som sykepleier vil du kunne arbeide i mange felt i helsetjenesten både i Norge og i utlandet. Med mennesker i alle faser av livet, fra nyfødte til eldre, friske og alvorlig syke.

 • Kommunehelsetjenesten: i hjemmesykepleie, sykehjem, omsorgsbolig
 • Spesialisthelsetjenesten: i ulike avdelinger i sykehus (som kirurgisk avdeling, medisinsk avdeling, akuttavdeling, psykiatrisk avdeling) med barn, unge, voksne og eldre.
 • Som sykepleier vil du også kunne jobbe innenfor ledelse og undervisning

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (Høst)
2. semester (Vår)
3. semester (Høst)
Praksisstudium rullering
Studenter blir meldt manuelt til emne
4. semester (Vår)
HSY4409 Bachelor oppgave
Undervisning og arbeidskrav i emnet
2 x Praksisstudium rullering
Studenter blir meldt manuelt til emne
5. semester (Høst)
HSY4409 Bachelor oppgave
Vitenskapsteori og metode
Praksisstudium rullering
Studenter blir meldt manuelt til emne
Valgemne
6. semester (Vår)

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. Fra og med høsten 2019 innføres karakterkrav for opptak til bachelor i sykepleie. Søkere må ha et gjennomsnitt på minst karakteren tre i norsk og tre i fellesfaget matematikk fra videregående skole.

Kvoter
Det er egen kvote for søkere som kan dokumentere nordnorsk/samisk tilknytning. For nærmere informasjon om dette, se Samordna opptak. Studiet er adgangsregulert.

Krav til realkompetanse
Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

For sykepleie regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • Arbeid innen helse-, sosial-, omsorg-, barnehage og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med pasienter, klienter, barn eller elever under kyndig veiledning.
 • Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen for eksempel allmenne fag, økonomiskadministrative fag og helse- og sosialfag.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Matematikk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Naturfag fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)

For opptak til sykepleierutdanning anses hjelpepleiere med autorisasjon, omsorgs-/helsefagarbeidere med fagbrev, helsesekretærer med autorisasjon og søkere med fagskole innenfor helse- og sosialfag å fylle de ovennevnte fagkrav. Karakterkravet i norsk og matematikk gjelder også for realkompetanse.

Du må dokumentere gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer).

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

 

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse. For nærmere informasjon om krav til realkompetanse, se Opptak til studier på bakgrunn av realkompetanse.

 

Poenggrenser for opptak høsten 2018:

Narvik

Førstegangsvitnemålskvote: 45,7 / førstegangsvitnemålskvote Nord-Norge: 41,2
Ordinær kvote: 52,0/ ordinærkvote Nord-Norge: 43,3
Samisk kvote: oppgis ikke

 


Politiattest:

 

Søkere som tas opp på sykepleierutdanninga må legge fram politiattest jf. Universitets- og høyskoleloven § 4-9 andre ledd, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

 

Overflytting:
Søknad om overflytting til 2. studieår, eventuelt 3. studieår, gjennomføres som egne lokale opptak.

Søknadskodene er som følger:

 • Til campus Hammerfest: 3066
 • Til campus Harstad: 3076
 • Til campus Narvik: 3075
 • Til campus Tromsø: 3041

For nærmere informasjon om retningslinjer for overflytting se her.
Fristen for å søke om overflytting er 15. april.

Gjennom studiet vil du som student bli presentert for ulike pedagogiske tilnærminger og arbeidsformer, der praktiske studier utgjør 90 av totalt 180 studiepoeng. Undervisningen foregår hovedsakelig på norsk. Deler av pensum er på engelsk. Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid, selvstudium, refleksjonsgrupper, skriftlige hjemmeoppgaver, ferdighetstrening i ferdighetslab og praksis i ulike deler av helsetjenesten.

Det stilles krav om minimum 90 % studiedeltakelse for deler av studiet og omfatter blant annet alle praksisstudier, forberedelse til og refleksjon over praksis. Det føres oppmøteprotokoll i alle fag ved studiet ved campus Narvik.

De vurderinger som gis i løpet av studiet har til hensikt å sikre at studenten i løpet av studiet oppnår læringsutbytte for studiet ved campus Narvik og tilegner seg de kunnskaper og kvalifikasjoner som er skissert i rammeplanen. Vurderingsformene er beskrevet under gjeldende emnebeskrivelser for hvert enkelt emne og vil variere mellom skoleeksamen og hjemmeeksamen, individuell eller i gruppe. I noen emner vil der være arbeidskrav som skal være godkjent før det gis anledning til å gå opp til vurdering/eksamen i emnet.

Omtrent halve studietiden er knyttet til praksisstudier. Dette omfatter erfaring med pasientgrupper innen medisinsk, kirurgisk, geriatrisk og psykiatrisk sykepleie. Praksisen vil foregå både i kommunal helsetjeneste og ved sykehus.

I tredje, fjerde og femte semester deles kullet i fire grupper og rullerer mellom praksis ved medisinsk avdeling, kirurgisk avdeling, hjemmesykepleie og i psykisk helsearbeid.

Studenter må påregne noe reising knyttet til enkelte praksisperioder, og må også være forberedt på at praksis i noen perioder vil måtte avvikles utenfor Narvik kommune.

I siste studieår har du mulighet til å avvikle praksis i utlandet. Les mer om dette under Utveksling

 

Sykepleiere har mange muligheter når det gjelder utdanning utover bachelor i sykepleie. Videreutdanninger som: klinisk sykepleie, operasjons-, intensiv-, anestesi-, kreft- og barnesykepleie og jordmorutdanning. Og dessuten mastergradsstudier og PhD-studier (doktorgrad). De de fleste av disse studietilbudene tilbys ved UiT Norges arktiske universitet.

Sykepleierutdanningen ved campus Narvik har samarbeidsavtaler med helse- og utdanningsinstitusjoner i andre land. I løpet av studiet er det mulig for studentene å gjennomføre deler av studiet i utlandet, nærmere bestemt Tanga, Tanzania og København, Danmark. Studenter som søker å ta deler av sin utdanning i utlandet må ha kvalitativ god progresjon i studiet. For nærmere informasjon om dette, kontakt internasjonal koordinator ved UiT Norges Arktiske Universitet - Campus Narvik, Karin Ravn Pedersen: karin.r.pedersen@uit.no